Přejít k článku

Přejít na obsah

 10. KAPITOLA

Král duchovně přečišťuje své následovníky

Král duchovně přečišťuje své následovníky

NÁMĚT KAPITOLY

Proč a jak Ježíš pravé křesťany v duchovním ohledu přečišťuje

1.–3. Co Ježíš udělal, když zjistil, že chrám je znečišťován?

JEŽÍŠ si velmi vážil jeruzalémského chrámu, protože věděl, co představuje. Chrám byl dlouhou dobu střediskem pravého uctívání na zemi. Uctívání svatého Boha Jehovy však musí být čisté. Zamysli se tedy nad tím, co asi Ježíš cítil, když 10. nisanu roku 33 n. l. přišel do chrámu a zjistil, že je znečišťován. Co se tam tehdy dělo? (Přečti Matouše 21:12, 13.)

2 Na nádvoří Pohanů chamtiví kupci a směnárníci zneužívali situaci lidí, kteří do chrámu přicházeli, aby Jehovovi předložili oběti. * Ježíš „vyhodil všechny, kdo v chrámu prodávali a kupovali, a zpřevracel stoly směnárníků“. (Srovnej s Nehemjášem 13:7–9.) Odsoudil tyto sobecké muže za to, že z domu jeho Otce dělají „lupičskou jeskyni“. Dal tím najevo, že si chrámu i toho, co představuje, opravdu váží. Jeho Otec má právo na to, aby byl uctíván čistým způsobem!

3 O mnoho staletí později, potom co byl ustanoven mesiášským králem, Ježíš očistil chrám znovu. Tentokrát šlo o chrám, který má velký význam pro každého, kdo dnes chce Jehovu uctívat přijatelným způsobem. Co tímto chrámem je?

„Očistí syny Leviho“

4., 5. (a) Jak byli Ježíšovi pomazaní následovníci přečišťováni od roku 1914 do začátku roku 1919? (b) Skončilo tím přečišťování Božího lidu? Vysvětli to.

4 Jak jsme si ukázali ve 2. kapitole této knihy, Ježíš po své korunovaci v roce 1914 přišel spolu se svým Otcem prozkoumat duchovní chrám – opatření pro čisté uctívání. * Při tomto zkoumání se ukázalo, že synové Leviho neboli pomazaní křesťané potřebují přečistit. (Mal. 3:1–3) Od roku 1914 do začátku roku 1919 Jehova jako „přečišťovač“ dovolil, aby jeho služebníci procházeli různými zkouškami a těžkostmi. Pomazaní křesťané z těchto ohnivých zkoušek vyšli čistší a s touhou podporovat mesiášského krále.

5 Máme z toho snad usuzovat, že tím přečišťování Božích služebníků skončilo? Ne. V průběhu těchto posledních  dnů Jehova prostřednictvím mesiášského krále pravým křesťanům i nadále pomáhá, aby byli čistí, a aby tak mohli v duchovním chrámu zůstat. V následujících dvou kapitolách si ukážeme, jak Ježíš své následovníky přečišťuje v mravním a organizačním ohledu. Nejprve ale budeme mluvit o duchovním očišťování. Úvaha o tom, co všechno Ježíš dělá – ať už viditelně, či neviditelně –, aby svým následovníkům pomáhal zachovat si duchovní čistotu, určitě posílí naši víru.

„Uchovejte se čistí“

6. Jak nám Jehovovy příkazy určené židovským vyhnancům pomáhají pochopit, co je duchovní čistota?

6 Co je to duchovní čistota? Odpověď na tuto otázku můžeme najít v Jehovových prorockých slovech určených židovským vyhnancům, kteří se v roce 537 př. n. l. chystali k odchodu z Babylónu. (Přečti Izajáše 52:11.) Tito vyhnanci se vraceli domů do Jeruzaléma hlavně proto, aby znovu postavili chrám a obnovili pravé uctívání. (Ezra 1:2–4) Jehova chtěl, aby se jeho služebníci očistili od všech rysů babylónského náboženství. Dal jim proto několik příkazů: „Nedotýkejte se ničeho nečistého“, „vyjděte z jeho středu“ a „uchovejte se čistí“. Jinými slovy, pravé uctívání nesmí být poskvrněno uctíváním falešným. Co z toho poznáváme? Máme-li být duchovně čistí, musíme se vyhýbat všem naukám a zvykům, které jsou spojené s falešným náboženstvím.

7. Jaký sdělovací prostředek Ježíš používá, aby svým následovníkům pomáhal být duchovně čistí?

7 V roce 1919, krátce po svém dosazení za krále, Ježíš ustanovil snadno rozpoznatelný sdělovací prostředek, skrze který svým následovníkům pomáhá, aby byli duchovně čistí. Tímto prostředkem je věrný a rozvážný otrok. (Mat. 24:45) Přestože už před rokem 1919 se badatelé Bible očistili od mnoha falešných náboženských nauk, potřebovali ještě další duchovní přečišťování. Prostřednictvím věrného otroka Kristus své následovníky postupně upozorňoval na nejrůznější tradice a zvyky, kterým se mají vyhýbat. (Přísl. 4:18) Uvažujme o některých příkladech.

Měli by křesťané slavit Vánoce?

8. Co si badatelé Bible v souvislosti s Vánocemi uvědomovali, ale co dlouhou dobu nechápali?

8 Badatelé Bible si uvědomovali, že Vánoce mají pohanské kořeny a že Ježíš se nenarodil 25. prosince. V Sionské Strážné věži z prosince 1881 bylo napsáno: „Do církve byly přivedeny miliony pohanů, ale byla to v podstatě jen změna označení, protože pohanští kněží se stali křesťanskými kněžími a pohanské svátky začaly dostávat křesťanská pojmenování – jedním z těchto svátků jsou i Vánoce [anglicky  Christmas, doslova Kristova mše].“ Roku 1883 bylo ve Strážné věži v článku „Kdy se narodil Ježíš?“ uvedeno, že Ježíš se narodil někdy počátkem října. * V té době však badatelé Bible ještě nechápali, že by Vánoce měli přestat slavit. Slavily se dokonce i v brooklynské rodině betel. Po roce 1926 se však situace začala měnit. Proč?

9. Co badatelé Bible pochopili?

9 Badatelé Bible díky důkladnému a pečlivému studiu pochopili, že kořeny tohoto svátku a zvyky, které jsou s ním spojené, zneuctívají Boha. Článek „Původ Vánoc“, který vyšel ve Zlatém věku ze 14. prosince 1927, uváděl, že Vánoce jsou pohanským svátkem, který se zaměřuje na požitky a ke kterému patří uctívání model. V článku bylo jasně ukázáno, že Kristus ke slavení takového svátku nedal pokyn. V závěru bylo otevřeně napsáno: „Skutečnost, že zastáncem těchto oslav je svět, tělo a Ďábel, je hlavním a přesvědčivým argumentem pro to, aby lidé, kteří jsou plně oddáni službě Jehovovi, tento svátek neslavili.“ Není nijak překvapivé, že rodina betel už toho roku Vánoce neslavila – a neslavila je ani v žádném z let následujících.

10. (a) Jak byl původ Vánoc odhalen v prosinci 1928? (Viz také rámeček „ Vánoce, jejich původ a účel“.) (b) Jak byli Boží služebníci upozorňováni na další svátky a oslavy, kterým by se měli vyhýbat? (Viz rámeček „ Pravda o dalších svátcích a oslavách“.)

10 V dalším roce byl původ Vánoc odhalen ještě otevřeněji. Bratr Richard H. Barber, který sloužil v ústředí, přednesl 12. prosince 1928 rozhlasovou přednášku, ve které jasně ukázal, že tento svátek má nečisté kořeny. Jak Boží služebníci  na pokyny z ústředí reagovali? Bratr Charles Brandlein vyprávěl, jaké to bylo, když jeho rodina přestala slavit Vánoce: „Bylo nám snad líto, že jsme se těchto pohanských zvyklostí zbavili? Ani trochu. . . . Bylo to, jako bychom si svlékli špinavý oděv a odhodili ho.“ Podobný postoj projevil i bratr Henry A. Cantwell, který později sloužil jako cestující dozorce. Vzpomínal: „Měli jsme radost, že se z lásky k Jehovovi můžeme něčeho vzdát.“ Kristovi věrní následovníci byli ochotní udělat potřebné změny a se svátkem, jehož původ je spojen s nečistým uctíváním, přestali mít cokoli společného. * (Jan 15:19; 17:14)

11. Jak dáváme najevo, že podporujeme mesiášského krále?

11 Tito věrní badatelé Bible nám dali vynikající příklad. Když o jejich postoji uvažujeme, zeptejme se sami sebe: Jak se dívám na pokyny z ústředí? Přijímám je s vděčností a snažím se je uplatňovat? Pokud je ochotně posloucháme, dáváme tím najevo, že podporujeme mesiášského krále, který nám prostřednictvím věrného otroka poskytuje aktuální duchovní pokrm. (Sk. 16:4, 5)

Měli by křesťané používat kříž?

Symbol kříže a koruny (12. a 13. odstavec)

12. Jaký názor na používání kříže měli badatelé Bible mnoho let?

12 Mnoho let badatelé Bible považovali kříž za přijatelný symbol křesťanství. Rozhodně si nemysleli, že by měl být uctíván, protože si uvědomovali, že modlářství je špatné. (1. Kor. 10:14; 1. Jana 5:21) Už v roce 1883 bylo ve Strážné  věži otevřeně napsáno, že „veškeré modlářství je v Božích očích ohavné“. Zpočátku však badatelé Bible neviděli důvod, proč by kříž nemohli používat způsobem, který považovali za vhodný. Hrdě například nosili odznak s křížem a korunou jako své poznávací znamení. Vyjadřovali tím své přesvědčení, že pokud zachovají věrnost až do smrti, obdrží korunu života. Od roku 1891 se symbol kříže a koruny objevoval i na titulní straně Strážné věže.

13. Jak badatelé Bible získávali správný pohled na používání kříže? (Viz také rámeček „ Postupné zjevování pravdy o používání kříže“.)

13 Badatelé Bible si symbolu kříže a koruny velmi vážili. Od konce 20. let však postupně získávali lepší pochopení. Bratr Grant Suiter, pozdější člen vedoucího sboru, vzpomínal na sjezd, který se konal roku 1928 v Detroitu. Řekl: „Na sjezdu bylo vysvětleno, že používání symbolu kříže a koruny je nejen zbytečné, ale dokonce nežádoucí.“ V následujících několika letech přišly další záblesky duchovního světla. Jasně se ukázalo, že kříž nemá v čistém uctívání žádné místo.

14. Jak Boží služebníci reagovali na postupné objasňování pravdy o kříži?

14 Jak na toto postupné objasňování reagovali Boží služebníci? Byli ochotní vzdát se symbolu kříže a koruny, který pro ně tolik znamenal? Lela Robertsová, která Jehovovi sloužila mnoho let, vzpomínala: „Když jsme pochopili, co představuje, s lehkým srdcem jsme se ho zřekli.“ Jiná věrná sestra Ursula Serencová vyjádřila pocity mnoha dalších křesťanů, když řekla: „Uvědomili jsme si, že to, co jsme dříve považovali za symbol smrti našeho Pána a symbol našeho křesťanského zasvěcení, byl ve skutečnosti symbol pohanský. V souladu s Příslovími 4:18 jsme byli vděční, že naše stezka je osvětlená ještě jasněji.“ Kristovi věrní následovníci nechtěli mít s nečistými zvyky spojenými s falešným náboženstvím nic společného!

15., 16. Jak dáváme najevo, že jsme rozhodnuti udržovat pozemská nádvoří Jehovova duchovního chrámu čistá?

15 Stejné odhodlání máme i my. Uvědomujeme si, že Kristus skrze snadno rozpoznatelný sdělovací prostředek – věrného a rozvážného otroka – svým následovníkům pomáhá, aby zůstávali duchovně čistí. Když jsme tedy prostřednictvím duchovního pokrmu upozorněni na tradice a zvyky, které jsou poskvrněné falešným náboženstvím, okamžitě a ochotně na to zareagujeme. Podobně jako naši bratři a sestry, kteří žili na počátku Kristovy přítomnosti, jsme rozhodnuti udržovat pozemská nádvoří Jehovova duchovního chrámu čistá.

16 Během těchto posledních dnů Kristus střeží duchovní čistotu křesťanů také neviditelným způsobem – chrání sbory Jehovových služebníků před jednotlivci, kteří by je mohli duchovně znečistit. Jak to dělá?

 „Oddělí ničemné od spravedlivých“

17., 18. Co v podobenství o vlečné síti představuje (a) vlečná síť spuštěná do moře, (b) sbírání ryb všeho druhu, (c) vybírání znamenitých ryb do nádob, (d) odhození nevhodných ryb?

17 Král Ježíš Kristus pozorně sleduje sbory Božích služebníků po celém světě. Způsobem, který nemůžeme plně pochopit, Kristus se svými anděly provádí určitou formu oddělování. Vyjádřil to ve svém podobenství o vlečné síti. (Přečti Matouše 13:47–50.) Co jednotlivé prvky tohoto podobenství znamenají?

Vlečná síť představuje kazatelskou činnost, při níž v celém moři lidstva zaznívá poselství o Království (18. odstavec)

18 Vlečná síť spuštěná do moře: Vlečná síť představuje kazatelskou činnost, při níž v celém moři lidstva zaznívá poselství o Království. Sbírání ryb všeho druhu: Dobrá zpráva přitahuje různé typy lidí – ty, kdo následně podniknou kroky k tomu, aby se stali pravými křesťany, ale také mnoho těch, kdo zpočátku projevují určitý zájem, ale na stranu čistého uctívání se pak nepostaví. * Vybírání znamenitých ryb do nádob: Upřímní lidé jsou shromažďováni do sborů symbolizovaných nádobami, kde mohou Jehovu uctívat čistým způsobem. Odhození nevhodných ryb: Během posledních dnů Kristus a andělé oddělují „ničemné od spravedlivých“. * Těm, kdo nemají správný postoj srdce – možná nejsou ochotní opustit nebiblické názory nebo zvyky –, tak není dovoleno, aby znečišťovali sbory. *

19. Jak na tebe působí to, že Kristus aktivně střeží čistotu Božího lidu a pravého uctívání?

19 Nejsme snad rádi, že náš král Ježíš Kristus chrání ty, kdo mu byli svěřeni do péče? A není pro nás povzbuzením, že dnes očišťuje pravé uctívání – a také pravé Boží ctitele – se stejnou horlivostí, s jakou v prvním století očistil chrám? Určitě jsme velmi vděční, že Kristus aktivně střeží duchovní čistotu Božího lidu i pravého uctívání. Pokud se vyhýbáme jakémukoli kontaktu s falešným náboženstvím, dáváme najevo, že svého krále a jeho království podporujeme.

^ 2. odst. Židé, kteří přicestovali do Jeruzaléma, museli každoroční chrámovou daň zaplatit v místní měně a směnárníci za své služby požadovali poplatek. Někteří návštěvníci si také museli koupit obětní zvířata. Ježíš kupce nepřímo označil za „lupiče“ pravděpodobně proto, že si účtovali nehorázné ceny.

^ 4. odst. Boží služebníci na zemi Jehovu uctívají na pozemských nádvořích jeho velkého duchovního chrámu.

^ 8. odst. Jak bylo v článku napsáno, názor, že se Ježíš narodil v zimě, „neodpovídá zprávě o tom, že pastýři byli se svými stády venku“. (Luk. 2:8)

^ 10. odst. V jednom osobním dopise datovaném 14. listopadu 1927 bratr Frederick W. Franz napsal: „Žádné Vánoce letos mít nebudeme. Rodina betel odhlasovala, že Vánoce už nikdy nebudeme slavit.“ O několik měsíců později, v dopise datovaném 6. února 1928, bratr Franz napsal: „Krůček po krůčku nás Pán očišťuje od omylů Ďáblovy babylónské organizace.“

^ 18. odst. Například v roce 2013 byl vrcholný počet zvěstovatelů 7 965 954, ale každoroční Slavnosti na památku Kristovy smrti se zúčastnilo 19 241 252 přítomných.

^ 18. odst. Oddělování znamenitých ryb od těch nevhodných není totožné s oddělováním ovcí od kozlů. (Mat. 25:31–46) K tomuto oddělování, tedy ke konečnému posouzení toho, zda je někdo ovce nebo kozel, dojde během nadcházejícího velkého soužení. Ti, kdo se podobají nevhodným rybám, se do té doby mohou vrátit k Jehovovi a být shromážděni do sborů symbolizovaných nádobami. (Mal. 3:7)

^ 18. odst. Lidé podobní nevhodným rybám budou nakonec uvrženi do ohnivé pece, což znamená trvalé zničení.