Boží království panuje!

Miliony lidí se podřizují Boží dokonalé vládě a díky tomu žijí spokojeně a v bezpečí. Chcete být jeho občany i vy?

Dopis od vedoucího sboru

Jak se splnila slova, která C. T. Russell pronesl 2. října 1914?

1. KAPITOLA

„Ať přijde tvé království“

Nejčastějším námětem Ježíšova vyučování bylo Boží království. Kdy a jak přijde?

2. KAPITOLA

V nebi se zrodilo Království

Kdo přispěl k tomu, aby Ježíšovi následovníci byli připraveni na zrození Království? Proč můžeme Boží království označit za skutečnou vládu?

3. KAPITOLA

Jehova zjevuje svůj záměr

Bylo království součástí Božího záměru už od počátku? Jaké pravdy o Království Ježíš objasnil?

4. KAPITOLA

Jehova oslavuje své jméno

Čeho Jehova prostřednictvím Království dosáhl v souvislosti s oslavením svého jména? Jak můžeš k posvěcení Božího jména přispívat ty osobně?

5. KAPITOLA

Král odkrývá pravdy o Království

Přečtěte si o tom, co je Boží království, kdo jsou jeho vládci a poddaní a čím se vyznačuje věrnost vůči této vládě.

6. KAPITOLA

Lidé, kteří kážou – Ochotně se nabízejí

Jak si mohl být Ježíš jistý, že tu v posledních dnech bude mít armádu ochotných kazatelů? Jak můžeš dávat najevo, že hledáš nejprve Království?

7. KAPITOLA

Metody kázání – Využívají nejrůznější prostředky

Přečtěte si o neotřelých metodách, pomocí nichž se Boží služebníci snaží předat dobrou zprávu co největšímu počtu lidí před tím, než přijde konec.

8. KAPITOLA

Nástroje pro kázání – Vydávají publikace pro celý svět

Proč můžeme říct, že naše překladatelská činnost je dokladem Kristovy podpory? Které údaje o našich publikacích jsou pro tebe důkazem, že Království je skutečné?

9. KAPITOLA

Výsledky kázání – „Pole . . . se bělají ke žni“

Ježíš předal svým učedníkům dvě důležitá poučení o duchovní žni. Jak se týkají nás?

10. KAPITOLA

Král duchovně přečišťuje své následovníky

Co mají společného Vánoce a kříž?

11. KAPITOLA

Mravní přečišťování – Zrcadlí Boží svatost

Od roku 1914 mají pro Boží lid zvláštní význam strážnice a brány z Ezekielova vidění chrámu.

12. KAPITOLA

Organizovaně slouží Bohu pokoje

Bible nestaví nepořádek do protikladu s pořádkem, ale s pokojem. Proč? A jak se to týká dnešních křesťanů?

13. KAPITOLA

Hlasatelé Království obhajují před soudy své právo kázat

Někteří soudci v dnešní době projevují stejný postoj jako Gamaliel, učitel Zákona ve starověku.

14. KAPITOLA

Věrně podporují pouze Boží vládu

„Řeka“ pronásledování, které museli svědkové Jehovovi čelit, byla zázračně pohlcena.

15. KAPITOLA

Bojují za svobodu uctívání

Jehovovi služebníci bojují za právo řídit se zákony Božího království.

16. KAPITOLA

Uctívají Boha společně

Jak můžeme mít z našich shromáždění co největší užitek?

17. KAPITOLA

Služebníci Království dostávají školení

Jak teokratické školy pomáhají služebníkům Království, aby dokázali dobře plnit své úkoly?

18. KAPITOLA

Jak jsou činnosti související s Královstvím financovány

Jak Boží organizace získává peníze? A na co je používá?

19. KAPITOLA

Stavební projekty, které oslavují Jehovu

Místa k uctívání přinášejí Bohu slávu, ale je něco, čeho si Jehova váží ještě víc.

20. KAPITOLA

Humanitární činnost přináší chválu Jehovovi

Jak víme, že humanitární činnost je součástí naší posvátné služby Jehovovi?

21. KAPITOLA

Boží království odstraní své nepřátele

Na armagedonskou bitvu se můžeš připravit už teď.

22. KAPITOLA

Díky Království se na zemi bude dít Boží vůle

Proč si můžete být jistí, že se Jehovovy sliby splní?