Přejít k článku

Přejít na obsah

Co když jeden z rodičů bere drogy nebo je alkoholik?

Co když jeden z rodičů bere drogy nebo je alkoholik?

 23. KAPITOLA

Co když jeden z rodičů bere drogy nebo je alkoholik?

„Táta řekl, že jde opravovat auto. Celý den se vůbec neozval. Mamka se mu pokoušela dovolat, ale marně. Pak jsem si všimla, že se chystá ven a tváří se ustaraně. ‚Jdu se po tátovi podívat,‘ řekla mi.

Vrátila se sama. ‚Táta tam nebyl, viď?‘ zeptala jsem se. ‚Ne, nebyl,‘ odpověděla.

V tu chvíli mi došlo, že na nás zase zkouší svoje staré triky. Bylo to přesně jako naposledy. Táta totiž bere drogy. Když přišel domů, byly jsme už úplně na nervy. Druhý den jsem ho téměř ignorovala, ale cítila jsem se kvůli tomu hrozně.“ Karen, 14

 MILIONY mladých lidí každý den zažívají nejistotu a úzkost, které provázejí život s rodičem závislým na alkoholu nebo na drogách. Pokud je to i tvůj případ, zřejmě dobře znáš pocity studu, frustrace a vzteku, které s sebou taková situace přináší.

Například Mary vyrůstala s tátou, který se na veřejnosti choval moc hezky, ale tajně se opíjel a doma jim sprostě nadával a jednal s nimi násilnicky. Mary s hořkostí vzpomíná: „Lidé za námi chodili a říkali nám, jak se máme, že máme tak úžasného tatínka.“

Pokud je jeden z tvých rodičů alkoholik nebo bere drogy, jak můžeš takovou situaci zvládat? *

Co je příčinou

Nejdřív by bylo dobré se o problému, se kterým se tvůj rodič potýká, něco dozvědět. „Člověk s porozuměním je ten, jenž získává obratné vedení,“ píše se v Příslovích 1:5. Bylo by proto užitečné zjistit si informace o závislosti jako takové, o tom, kdo se na alkoholu a drogách stává závislý a proč.

Alkoholikem například není ten, kdo se jen jednou za čas opije, ale ten, kdo má s alkoholem dlouhodobé problémy. * Alkohol hraje v životě takového člověka důležitou roli — je jím přímo posedlý, a jakmile začne pít, nedokáže přestat. Jeho závislost má negativní dopad na jeho rodinu, práci i zdraví.

Přestože někteří lidé můžou mít k závislosti na alkoholu genetické předpoklady, její příčinou můžou být i citové problémy. Hodně alkoholiků má o sobě špatné mínění.  (Přísloví 14:13) Někteří vyrostli v rodinách, kde byl alkoholikem jeden z rodičů. Tito lidé se pitím snaží zmírnit bolest způsobenou citovými šrámy, které si odnesli z dětství. A totéž platí i v případě někoho, kdo je závislý na drogách.

Pití nebo braní drog problémy samozřejmě jen zhoršuje. Po duševní i citové stránce takový člověk stále víc upadá. A proto tvůj rodič potřebuje odbornou pomoc, aby se ze závislosti dokázal vymanit.

Nečekej zázraky

Tím, že pochopíš, proč se tvůj rodič chová tak špatně, problémy samozřejmě nezmizí. Když ale budeš vědět, co se za jeho závislostí skrývá, pomůže ti to mít s ním do určité míry soucit.

Kdyby měl tvůj táta například zlomenou nohu, očekával bys, že s tebou bude hrát fotbal? A co kdybys věděl, že si to zranění způsobil vlastní chybou? Určitě by tě to mrzelo. Ale bylo by ti jasné, že dokud se mu noha neuzdraví, hrát s tebou fotbal zkrátka nemůže. Když tuto skutečnost vezmeš  v úvahu, pomůže ti to nečekat žádné zázraky.

A podobné je to, když je jeden z tvých rodičů závislý na alkoholu nebo na drogách — v duševním a citovém ohledu má prostě určitý handicap. Je pravda, že si za své „zranění“ může sám. A možná se na něj kvůli tomu oprávněně zlobíš. Ale dokud nevyhledá pomoc a závislosti se nezbaví, nebude zkrátka schopen dobře se o tebe starat. Když se budeš na jeho závislost dívat jako na omezující zranění, pomůže ti to neočekávat od něj zázraky.

Co v takové situaci můžeš dělat

Pravdou ale zůstává, že dokud si tvůj rodič nedá život do pořádku, ty se musíš potýkat s následky jeho jednání. Co tedy můžeš dělat už teď?

Za svého rodiče nepřebírej odpovědnost. Za svoji závislost je odpovědný jen tvůj rodič — nikdo jiný. V Galaťanům 6:5 se píše: „Každý . . . ponese svůj vlastní náklad.“ Není proto tvým úkolem ho vyléčit ani nemáš povinnost ho chránit před následky jeho jednání. Nemusíš například lhát jeho zaměstnavateli ani ho nemusíš tahat domů, když zpitý do němoty zůstane ležet někde venku.

 Pokus se rodiče přesvědčit, že potřebuje pomoc. Jeho největším problémem možná je, že si nechce připustit, že vůbec nějaký problém . Když je střízlivý a klidný, druhý rodič spolu s nejstaršími dětmi mu můžou vysvětlit, jak jeho chování působí na celou rodinu a jak by měl svůj problém řešit.

Rodiče, který bojuje se závislostí, by možná bylo dobré přimět, aby si napsal odpovědi na následující otázky: Jak to se mnou a s mojí rodinou dopadne, pokud s pitím nebo drogami nepřestanu? Co to přinese, když se závislosti zbavím? Jak můžu dostat pomoc?

Když atmosféra houstne, odejdi. Příslovích 17:14 se píše: „Dříve než propukne hádka, rozluč se.“ Nevystavuj se riziku tím, že se do hádky budeš plést. Pokud je to možné, odejdi do svého pokoje nebo běž k někomu ze svých kamarádů. Když bude hrozit násilí, budeš možná muset zavolat pomoc.

Nestyď se za své pocity. Někteří mladí lidé se obviňují kvůli tomu, že mají na závislého rodiče zlost. Takové pocity jsou ale do značné míry normální, a to zvlášť tehdy, když ti kvůli svému problému rodič neposkytuje potřebnou lásku a podporu. Bible sice říká, že máš své rodiče ctít, ale ctít někoho znamená uznávat jeho autoritu, podobně jako uznáváš  autoritu policisty nebo soudce. (Efezanům 6:2, 3) Tento biblický pokyn v žádném případě neznamená, že máš jednání svého rodiče schvalovat. (Římanům 12:9) Nemusíš se cítit špatně ani kvůli tomu, že tě jeho pití nebo braní drog odpuzuje, protože závislost na čemkoli odpudivá skutečně je. (Přísloví 23:29–35)

Najdi si přátele, kteří ti budou oporou. Pokud je váš život jeden velký chaos, může se stát, že nakonec nebudeš vědět, co je normální a co ne. Proto je důležité stýkat se s lidmi, kteří mají dobrý vztah k Jehovovi a jsou v citovém ohledu vyrovnaní. Takové lidi, kteří ti poskytnou oporu, můžeš najít v křesťanském sboru. Jejich společnost ti pomůže na chvíli zapomenout na stres, který panuje u vás doma. (Přísloví 17:17) Když budeš trávit čas s křesťanskými rodinami, budeš vědět, jak to má v normální rodině vypadat. Pomůže ti to napravit zkreslený obrázek, který máš z domova.

 Vyhledej pomoc. Rozhodně ti pomůže, když se budeš moct se svými pocity svěřit někomu z dospělých, komu důvěřuješ. Starší ze sboru ti rádi pomůžou, kdykoli to budeš potřebovat. Bible říká, že můžou být „jako úkryt před větrem a jako skrýš před dešťovou bouří, jako proudy vody v bezvodé krajině, jako stín mohutného skalního útesu ve vyčerpané zemi“. (Izajáš 32:2) Proto se neboj ani nestyď hledat u nich útěchu a pomoc.

Napiš si sem, který z těchto šesti kroků chceš vyzkoušet nejdřív. ․․․․․

Situaci u vás doma asi nezměníš, ale co změnit můžeš, je to, jak na tebe působí. Místo aby ses snažil mít pod kontrolou svého rodiče, zaměř se na toho, koho pod kontrolou mít můžeš, tedy na sebe. Apoštol Pavel napsal: „Pracujte stále na své vlastní záchraně.“ (Filipanům 2:12) Když to budeš dělat, pomůže ti to udržet si pozitivní postoj a možná tím svého rodiče podnítíš, aby se rozhodl se svou závislostí něco dělat.

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Jsou u vás doma hádky rodičů na denním pořádku? Co ti pomůže zvládat zmatek, který to v tobě vyvolává?

[Poznámky pod čarou]

^ 8. odst. Pokud s tebou rodič špatně zachází, bylo by dobré vyhledat pomoc. Svěř se někomu z dospělých, komu důvěřuješ. Pokud patříš ke svědkům Jehovovým, můžeš zajít za někým ze starších ve sboru nebo za nějakým zralým křesťanem.

^ 11. odst. I když o člověku, který je závislý na alkoholu nebo drogách, mluvíme v mužském rodě, uvedené zásady se vztahují i na ženy.

BIBLICKÝ TEXT

„Pochopení člověka jistě zvolňuje jeho hněv.“ (Přísloví 19:11)

TIP

Místo abys nenáviděl(a) svého rodiče, nauč se nenávidět jeho špatné jednání. (Přísloví 8:13; Juda 23)

VÍŠ, ŽE . . . ?

Slovo „ctít“ v Bibli někdy znamená prostě jen uznávat autoritu, která je někomu svěřena. (Efezanům 6:1, 2) Ctít rodiče tedy není totéž jako schvalovat veškeré jejich jednání.

MŮJ PLÁN

Když mě jeden z rodičů začne slovně nebo fyzicky napadat, tak ․․․․․

Přesvědčit rodiče, aby vyhledal pomoc, můžu tak, že ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

Proč se někdo stane závislým na alkoholu nebo na drogách?

Proč za závislost svého rodiče neneseš zodpovědnost ty?

Co můžeš v této situaci ovlivnit a jak to můžeš udělat?

[Praporek na straně 192]

„Vím, že rodiče i v budoucnosti udělají něco, kvůli čemu se za ně budu stydět, ale taky vím, že se silou od Jehovy to dokážu zvládnout.“ Maxwell

 [Rámeček na straně 198]

Když rodič přestane sloužit Jehovovi

Co můžeš dělat, když jeden z tvých rodičů přestane žít podle biblických měřítek, a dokonce už ani nechce patřit do křesťanského sboru?

Uvědom si, že za jednání svého rodiče neneseš před Jehovou zodpovědnost. V Bibli se píše: „Každý z nás se bude Bohu zodpovídat sám za sebe.“ (Římanům 14:12)

Odolávej sklonu srovnávat se s těmi, kteří vyrůstají v příznivějších podmínkách. (Galaťanům 5:26) Jeden mladý muž, jehož otec opustil rodinu, o tom říká: „Než se zabývat takovými myšlenkami, je užitečnější zaměřit se na to, jak svou situaci zvládnout.“

Rodiče, který opustil Jehovu, měj dál v úctě, a v tom, co není v rozporu s Božími měřítky, ho poslouchej. Jehovův příkaz ctít rodiče platí, ať už jsou věřící, nebo ne. (Efezanům 6:1–3) Když tedy rodiče posloucháš a ctíš navzdory jejich chybám, dáváš tím najevo lásku k Jehovovi. (1. Jana 5:3)

Hledej si blízké přátele v křesťanském sboru. Tato velká duchovní rodina ti může poskytnout potřebnou podporu. (Marek 10:30) To zažil mladý křesťan David. Když jeho otec přestal sloužit Jehovovi, David se bál, že bratři a sestry ze sboru se jemu a ostatním členům rodiny budou vyhýbat. Pak ale zjistil, že jeho obavy byly zbytečné. Říká: „Nechovali se k nám jako k vyvrhelům a to mě přesvědčilo, že jim na nás opravdu záleží.“

[Obrázek na straně 194]

Když se budeš na závislost svého rodiče dívat jako na omezující zranění, pomůže ti to neočekávat od něj zázraky