Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | BIBLE SE DÁ POCHOPIT

Co vám pomůže ji pochopit

Co vám pomůže ji pochopit

Představte si, že jste poprvé v cizí zemi. Setkáváte se tam s neznámými lidmi, zvyky, jídlem a měnou. Pochopitelně z toho můžete být zmatení.

Podobně se můžete cítit, když poprvé čtete Bibli. Vlastně vstupujete do starověkého světa, který je vám cizí. Potkáváte tam lidi, kterým se říká Filištíni, setkáváte se se zvláštními zvyky, jako je roztržení oděvu, poznáváte jídlo zvané manna a dozvídáte se o minci drachmě. (2. Mojžíšova 16:31; Jozue 13:2; 2. Samuelova 3:31; Lukáš 15:9) Můžete být z toho všeho zmatení. Podobně jako v případě pobytu v cizí zemi byste byli i teď vděční za pomoc někoho, kdo vám všechno potřebné vysvětlí.

POMOC V MINULOSTI

Od 16. století př. n. l., kdy se Bible začala psát, je lidem k dispozici pomoc, aby jí dokázali porozumět. K těm, kdo ji vysvětlovali, patřil například Mojžíš, první vůdce izraelského národa. (5. Mojžíšova 1:5)

Zkušení učitelé Písma byli druhým k dispozici i o tisíc let později. V roce 455 př. n. l. se velká skupina Židů, včetně mnoha dětí, shromáždila na jednom náměstí v Jeruzalémě a učitelé „nahlas četli [ze svaté] knihy“. Kromě toho „poskytovali porozumění čtenému“. (Nehemjáš 8:1–8)

O pět století později se do podobné vzdělávací činnosti zapojil Ježíš Kristus. Vlastně byl mezi lidmi známý hlavně jako učitel. (Jan 13:13) Vyučoval velké skupiny lidí, ale i jednotlivce. Když pronášel své slavné Kázání na hoře, „zástupy žasly nad jeho způsobem vyučování“. (Matouš 5:1, 2; 7:28) A když na jaře roku 33 n. l. cestoval do jedné vesnice poblíž Jeruzaléma, mluvil se dvěma svými učedníky a „plně [jim] otevíral Písma“ neboli je vysvětloval. (Lukáš 24:13–15, 27, 32)

Učiteli Božího Slova byli také Ježíšovi učedníci. Jednou si etiopský úředník četl určitou pasáž Písma. Učedník Filip k němu přišel a zeptal se ho: „Opravdu víš, co čteš?“ Etiop odpověděl: „Skutečně, jak bych jen mohl, ledaže by mě někdo vedl?“ Filip mu pak význam té pasáže objasnil. (Skutky 8:27–35)

POMOC DNES

Dnes lidem pomáhají poznat Bibli svědkové Jehovovi a jejich vzdělávací činnost probíhá ve 239 zemích. (Matouš 28:19, 20) Každý týden vyučují víc než devět milionů lidí, z nichž mnozí nebyli vychovávaní jako křesťané. Tato setkání jsou zdarma a můžou být přímo u lidí doma nebo na jiném vyhovujícím místě. Někteří dávají přednost rozhovorům po telefonu nebo videohovorům.

Pokud byste chtěli další informace o tom, jaký užitek z takových setkání můžete mít, kontaktujte někoho ze svědků Jehovových. Poznáte, že Bible vůbec není nesrozumitelná, ale že je prospěšná „k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby . . . člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo“. (2. Timoteovi 3:16, 17)