Přejít k článku

Přejít na obsah

Zklamal vás Bůh?

Zklamal vás Bůh?

PROČ zrovna já? Proč Bůh připustil, aby se mi to stalo? Tyto otázky vrtaly hlavou 24letému Sidneimu z Brazílie. Měl nehodu na tobogánu a zůstal na invalidním vozíku.

Když lidé trpí v důsledku nehody, nemoci, smrti blízkého člověka, přírodní katastrofy nebo války, snadno získají pocit, že je Bůh zklamal. To ale není nic nového. Joba, o kterém se píše v Bibli, postihovala jedna katastrofa za druhou. Nesprávně za to obviňoval Boha: „Volám k tobě o pomoc, ale neodpovídáš mi; vstal jsem, abys mi projevil pozornost. Proměňuješ se, aby ses ke mně stal krutým; s plnou mocí své ruky na mne nevražíš.“ (Job 30:20, 21)

Job nevěděl, co je příčinou jeho problémů ani proč jim Bůh nezabrání. Bible nám naštěstí vysvětluje, proč se takové věci dějí a jak bychom na ně měli reagovat.

CHTĚL BŮH, ABY LIDÉ TRPĚLI?

O Bohu se v Bibli píše: „Dokonalá je jeho činnost, neboť všechny jeho cesty jsou právo. Bůh věrnosti, u něhož není bezpráví; je spravedlivý a přímý.“ (5. Mojžíšova 32:4) Bylo by tedy logické a pochopitelné, že by chtěl, aby lidé trpěli? Používal by katastrofy k tomu, aby lidi trestal nebo očistil od hříchů?

Určitě ne. V Bibli se píše: „Když je někdo ve zkoušce, ať neříká: ‚Jsem zkoušen Bohem.‘ Vždyť Bůh . . . nikoho nezkouší.“ (Jakub 1:13) Z Bible se dozvídáme, že Bůh vytvořil lidem dokonalé podmínky pro život. Adamovi a Evě dal nádherný domov, všechno, co k životu potřebovali, a smysluplnou práci. Řekl jim: „Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si ji.“ Neměli tedy žádný důvod být zklamaní. (1. Mojžíšova 1:28)

Dnes ale podmínky na zemi zdaleka nejsou dokonalé. V průběhu dějin lidé zažívali hrozné věci. Výstižně to popisují slova v Římanům 8:22: „Všechno tvorstvo nadále spolu sténá a je spolu v bolesti až dosud.“ Jak jsme se do takové situace dostali?

PROČ JE NA SVĚTĚ TOLIK UTRPENÍ?

Abychom to pochopili, musíme se vrátit do doby, kdy utrpení začalo. Adam a Eva se nechali oklamat vzpurným andělem, který později dostal označení Satan, a odmítli Boží měřítka toho, co je dobré a špatné. Dali to najevo tím, že neposlechli zákaz jíst ze „stromu poznání dobrého a špatného“. Ďábel řekl Evě, že když Boha neposlechnou, tak nezemřou, a tím ho obvinil ze lži. Také ho obvinil z toho, že svým poddaným něco upírá – že právo rozhodovat o tom, co je dobré a špatné, by měli mít oni. (1. Mojžíšova 2:17; 3:1–6) Satan naznačil, že lidem by se bez Boha žilo líp. Z toho všeho vyvstala zásadní otázka: Má Bůh předpoklady k tomu, aby lidem dobře vládl?

Ďábel vznesl ještě další obvinění. Nařkl lidi z toho, že Bohu slouží ze sobeckých pohnutek. O věrném Jobovi Bohu řekl: „Nepostavil jsi sám plot okolo něho a okolo jeho domu a okolo všeho, co má všude kolem? . . . Ale napřáhni, prosím, pro změnu ruku a dotkni se všeho, co má, a viz, zdali tě neprokleje přímo do obličeje.“ (Job 1:10, 11) I když se Satan takto vyjádřil o Jobovi, v podstatě tím naznačil, že ze sobeckých pohnutek slouží Bohu všichni lidé.

JAK BŮH TYTO OTÁZKY VYŘEŠÍ

Jak by se tyto zásadní otázky daly nejlíp vyřešit jednou provždy? Bůh, který je neskonale moudrý, má řešení, které v nikom z nás nezanechá pocit zklamání. (Římanům 11:33) Rozhodl, že lidem dovolí, aby si nějaký čas vládli sami a tak se ukázalo, čí vláda je lepší.

Žalostné podmínky, které jsou dnes ve světě, dokládají, že lidské vlády naprosto selhaly. Nejenom že nedokázaly zajistit na zemi mír, bezpečí a spokojenost, ale přivedly ji na pokraj zničení. Současná situace potvrzuje tuto základní biblickou pravdu: „Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) Zaručit lidstvu trvalý mír, štěstí a blahobyt může jedině Boží vláda a přesně to je Božím záměrem. (Izajáš 45:18)

A jak ho Bůh uskuteční? Ježíš učil své následovníky, aby se modlili: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10) Prostřednictvím tohoto království Bůh ve svůj čas odstraní všechny příčiny utrpení. (Daniel 2:44) Chudoba, nemoci a smrt budou patřit minulosti. V Bibli se píše, že Bůh „osvobodí chudého, volajícího o pomoc“. (Žalm 72:12–14) A pokud jde o nemoci, Bible slibuje: „Nikdo tam žijící neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24, Bible21) Dokonce i o těch, kdo zemřeli a jsou v Boží paměti, Ježíš řekl: „Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách . . . vyjdou.“ (Jan 5:28, 29) Máme se opravdu na co těšit!

Víra v Boží sliby nám pomáhá vyrovnat se s jakýmikoli pocity zklamání

JAK SE VYROVNAT SE ZKLAMÁNÍM

Sidnei, o kterém jsme se zmínili na začátku článku, asi 17 let po své nehodě řekl: „Boha Jehovu jsem za to nikdy nevinil, ale musím přiznat, že nejdřív jsem měl pocit, že mě zklamal. Občas jsem smutný, a někdy kvůli svému zdravotnímu omezení dokonce brečím. Z Bible jsem se ale dozvěděl, že ta nehoda nebyla trestem od Boha. Bible říká, že nás všechny ‚postihuje čas a nepředvídaná událost‘. K tomu, abych zůstal duchovně silný a pozitivní, mi pomáhá, že se modlím k Jehovovi a čtu si některé biblické verše.“ (Kazatel 9:11; Žalm 145:18; 2. Korinťanům 4:8, 9, 16)

Když víme, proč Bůh připouští utrpení a že dá všechny věci do pořádku, pomáhá nám to vyrovnat se s jakýmikoli pocity zklamání, které snad máme. Můžeme si být jistí, že Bůh je „dárcem odměny těm, kdo ho s opravdovostí hledají“. Lidé, kteří v něj a v jeho Syna projevují víru, nebudou zklamáni. (Hebrejcům 11:6; Římanům 10:11)