Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | CO JE PO SMRTI?

Mají mrtví nějakou naději?

Mají mrtví nějakou naději?

Mohou mrtví znovu žít?

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší [Ježíšův] hlas a vyjdou.“ (Jan 5:28, 29)

Ježíš tedy předpověděl, že až bude na zemi Boží království, mrtví znovu ožijí. „Když jsem poprvé četl verše v Janovi 5:28 a 29, ohromilo mě to,“ vypráví Fernando, o kterém byla zmínka v předchozím článku. „Ta slova mi dala skutečnou naději a začal jsem se do budoucna dívat optimisticky.“

Job, který ve starověku věrně sloužil Bohu, očekával, že Bůh mu po smrti život vrátí. Zeptal se: „Jestliže zdatný muž zemře, může opět ožít?“ Pak s přesvědčením odpověděl: „Všechny dny své povinné služby budu čekat, dokud mi nepřijde úleva. Zavoláš, a já ti odpovím.“ (Job 14:14, 15)

Vzkříšení Lazara nám dává naději do budoucnosti

To, že lidé mohou být vzkříšeni, nebylo ničím novým pro Lazarovu sestru Martu. Potom co Lazar zemřel, jí Ježíš řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v posledním dnu.“ Ježíš jí pak řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo projevuje víru ve mne, i když zemře, ožije.“ (Jan 11:23–25) Hned nato Lazara vzkřísil. Tato úžasná zpráva v malém ukazuje, co je před námi. Představte si, že se něco takového bude dít v celosvětovém měřítku.

Bude někdo vzkříšen do nebe?

CO ŘÍKÁ BIBLE: Ukazuje, že Ježíšovo vzkříšení bylo jiné než těch osm ostatních, která jsou v ní popsána. Tito lidé žili zase tady na zemi, ale o Ježíšovi je napsáno: „Je po Boží pravici, neboť odešel do nebe.“ (1. Petra 3:21, 22) Měl Ježíš být jediný, kdo bude vzkříšený do nebe? Ještě před svou smrtí řekl apoštolům: „Jestliže půjdu a připravím vám místo, přijdu opět a přijmu vás k sobě domů, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (Jan 14:3)

Ježíš šel do nebe a udělal tam přípravy na příchod některých svých učedníků. Do nebe jich bude nakonec vzkříšeno 144 000. (Zjevení 14:1, 3) Co tam ale budou dělat?

Budou tam mít hodně práce. Bible říká: „Šťastný a svatý je každý, kdo má podíl na prvním  vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá autoritu, ale budou kněží Boží a Kristovi a budou s ním kralovat těch tisíc let.“ (Zjevení 20:6) Budou s Kristem sloužit jako králové a kněží ve prospěch lidí na zemi.

Kdo bude vzkříšený potom?

CO ŘÍKÁ BIBLE: Najdeme v ní třeba tato slova apoštola Pavla: „Mám naději v Boha, naději, kterou tito muži také sami chovají, že bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“ (Skutky 24:15)

Bible nás ujišťuje o tom, že miliardy těch, kdo zemřeli, budou znovu žít

Kdo bude patřit do skupiny těch „spravedlivých“? Uvažujme o jednom příkladu: Božímu služebníku Danielovi bylo na konci jeho života řečeno: „Budeš odpočívat, ale vstaneš ke svému losu na konci dnů.“ (Daniel 12:13) Kam se Daniel probudí ze smrti? V Žalmu 37:29 se píše: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ A Ježíš předpověděl: „Šťastní jsou lidé mírné povahy, protože zdědí zemi.“ (Matouš 5:5) Daniel spolu s dalšími muži a ženami, kteří věrně sloužili Bohu, budou znovu žít na zemi, a to dokonce věčně.

A kdo bude patřit do skupiny těch „nespravedlivých“? Miliardy lidí, kteří za svého života neměli příležitost seznámit se s Biblí, porozumět jí a žít podle ní. Po svém vzkříšení budou moct poznat Jehovu * a Ježíše a projevit vděčnost za to, co pro ně udělali. (Jan 17:3) Všichni, kdo budou chtít sloužit Bohu, dostanou možnost žít tak dlouho jako on sám – věčně.

Všichni, kdo budou chtít sloužit Bohu, dostanou možnost žít navždy, mít dokonalé zdraví a být šťastní.

Jaký bude život na zemi?

CO ŘÍKÁ BIBLE: Bůh „setře [lidem] každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest.“ (Zjevení 21:4) „A jistě budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce.“ (Izajáš 65:21)

Představte si, jaké to bude, mít kolem sebe své blízké, kteří budou vzkříšení. Otázkou ale je, jak si můžeme být jistí, že se to opravdu stane.

^ 15. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.