Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | JE KONEC BLÍZKO?

Konec – o čem je řeč?

Konec – o čem je řeč?

Když někdo řekne, že přijde konec, co si představíte? Obrovský asteroid, který zasáhne Zemi a zničí na ní veškerý život? Nebo ekologickou katastrofu či 3. světovou válku? Některé lidi takové představy znepokojují, zatímco jiní jsou skeptičtí, nebo je to dokonce pobaví.

I v Bibli se píše, že „přijde konec“. (Matouš 24:14) Tato událost je v ní označena také jako „veliký den Boha Všemohoucího“ nebo „Armagedon“. (Zjevení 16:14, 16, poznámka pod čarou) Je pravda, že na toto téma existuje spousta protichůdných náboženských názorů a pojí se s ním podivné, ponuré představy. Nicméně Bible se o konci vyjadřuje naprosto jasně – ukazuje, co konec je a co není. Také se z ní dozvídáme, jestli už je blízko. A hlavně nám vysvětluje, jak ho přežít. Nejprve však uveďme na pravou míru špatné představy o konci a ujasněme si, co o něm říká Bible.

CO KONEC NENÍ

 1. SPÁLENÍ ZEMĚ OHNĚM

  V Bibli se o Bohu píše: „Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky jí neotřese vůbec nic.“ (Žalm 104:5, Bible21) Tento a jiné biblické verše nás ujišťují o tom, že Bůh zemi nikdy nezničí ani nepřipustí, aby ji zničili lidé. (Kazatel 1:4; Izajáš 45:18)

 2. NAHODILÁ, NEPLÁNOVANÁ UDÁLOST

  Bible odhaluje, že konec je naplánovaný. Čas, kdy k němu dojde, stanovil Bůh. U Marka 13:32, 33 čteme: „O tom dni nebo hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, ale Otec. Vyhlížejte, zůstaňte bdělí, neboť nevíte, kdy je ustanovený čas.“ Je tedy jasné, že to, kdy přijde konec, Bůh přesně naplánoval.

 3. KATASTROFA ZPŮSOBENÁ LIDMI NEBO ASTEROIDEM

  Ve Zjevení 19:11 se píše: „Viděl jsem otevřené nebe, a pohleďme, bílý kůň. A ten, kdo na něm seděl, se nazývá Věrný a Pravý.“ Devatenáctý verš dodává: „A viděl jsem divoké zvíře a krále země a jejich vojska shromážděné, aby vedli válku s tím, který seděl na koni, a s jeho vojskem.“ (Zjevení 19:11–21) I když většina těchto slov má symbolický význam, můžeme jasně rozpoznat, kdo konec způsobí. Bůh pošle armádu andělů, aby své nepřátele zlikvidoval.

To, co Bible říká o konci, je rozhodně dobrá zpráva

CO KONEC JE

 1. KONEC LIDSKÝCH VLÁD

  Bible vysvětluje, že Bůh zřídí svou vládu – „království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy.“ (Daniel 2:44) Jak už bylo uvedeno v předchozím odstavci, Bůh zničí „krále země a jejich vojska shromážděné, aby vedli válku s tím, který seděl na koni, a s jeho vojskem“. (Zjevení 19:19)

 2. KONEC VÁLEK, NÁSILÍ A BEZPRÁVÍ

  „[Bůh] působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země.“ (Žalm 46:9) „Přímí, ti budou přebývat na zemi, a bezúhonní, ti na ní zbudou. Pokud jde o ničemné, ti budou právě ze země odříznuti; a pokud jde o zrádné, ti z ní budou vytrženi.“ (Přísloví 2:21, 22) Bůh říká: „Pohleď, činím všechny věci nové.“ (Zjevení 21:4, 5)

 3. KONEC NÁBOŽENSTVÍ, KTERÁ ZRADILA BOHA A ZKLAMALA LIDI

  V Bibli se píše: „Z úst samotných proroků vycházejí lži, kněží vládnou podle svých vlastních představ . . . Co budete dělat, až přijde závěrečný soud?“ (Jeremjáš 5:31, Slovo na cestu) A Ježíš Kristus prohlásil: „Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků?‘ A přece jim pak vyznám: Nikdy jsem vás neznal! Jděte ode mne, vy, kdo se dopouštíte nezákonnosti.“ (Matouš 7:21–23)

 4. KONEC LIDÍ, KTEŘÍ PODPORUJÍ SOUČASNÝ SVĚT

  Ježíš Kristus řekl: „A to je základ pro soud, že světlo přišlo do světa, ale lidé si zamilovali tmu spíše než světlo, neboť jejich skutky byly ničemné.“ (Jan 3:19) Bible popisuje jedno celosvětové zničení, ke kterému došlo už dávno, za života věrného Božího služebníka Noema. „Svět utrpěl zničení, když byl zatopen vodou. Týmž slovem jsou však nynější nebesa a země schraňovány k ohni a jsou zachovány ke dni soudu a zničení bezbožných lidí.“ (2. Petra 3:5–7)

Všimněte si, že nadcházející „den soudu a zničení“ je přirovnán ke zničení světa v Noemově době. Co bylo tehdy zničeno? Nebyla to naše planeta, ale bezbožní lidé, Boží nepřátelé. Během dne soudu budou podobně zničeni ti, kdo se rozhodnou postavit proti Bohu. Boží přátelé však budou podobně jako Noe a jeho rodina zachráněni. (Matouš 24:37–42)

Představte si, jak nádherný bude život na zemi, až Bůh odstraní všechny špatné vlivy! Jak jsme viděli, to, co Bible říká o konci, je rozhodně dobrá zpráva. Možná si ale říkáte: Prozrazuje nám Bible, kdy ten konec přijde? Mohlo by to být už brzo? A jak ho můžu přežít?