Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Je konec blízko?

Je konec blízko?

Dovolí Bůh lidem, aby si dál nad sebou vládli a ohrožovali tak svou budoucnost? Ne. Ukázali jsme si, že zasáhne a ukončí staletí trápení a útlaku. Stvořitel lidí a naší planety chce, abyste poznali, že se jeho zásah blíží. Jak tuto zásadní informaci odhaluje?

Zkusme si to přirovnat. Než se někam vydáte autem, možná se nejdřív podíváte na internet, prostudujete si mapy nebo si přečtete popis cesty. Když pak jedete a vidíte cedule a orientační body, které souhlasí s tím, co jste si přečetli, získáváte jistotu, že se blížíte ke svému cíli. Podobně nám Bůh dal Bibli, která popisuje nápadné, charakteristické rysy, jimiž se svět má vyznačovat. Když vidíme, jak se tyto orientační body odkrývají, získáváme jistotu, že žijeme v době, která vede ke konci.

Bible vysvětluje, že v historii lidstva nastane výjimečné, klíčové období, které vyvrcholí koncem. Bude se vyznačovat celosvětovými událostmi a poměry, které se budou lišit od čehokoli, co svět kdy zažil. O některých se teď dozvíte.

1. CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY Proroctví zapsané v Matoušově 24. kapitole uvádí seznam událostí, které budou tvořit určité znamení. To bude signalizovat, že „přijde konec“. (Verše 3, 14) K těmto událostem patří války, nedostatek potravin, četná zemětřesení, vzrůstající kriminalita, nedostatek lásky a lstivé snahy náboženských vůdců svést lidi na nesprávnou cestu. (Verše 6–26) Samozřejmě že v určité míře se takové věci děly vždycky, ale s blížícím se koncem by se všechny měly odehrávat v průběhu jednoho bouřlivého období. A měly by je doprovázet další tři varovné signály.

2. LIDÉ SE BUDOU CHOVAT ČÍM DÁL HŮŘ Bible říká, že „v posledních dnech“ – v období před koncem – bude morálka lidí dramaticky upadat. „Lidé . . . budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví, rouhači, neposlušní rodičů, nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchou, budou spíše milovat rozkoše než milovat Boha.“ (2. Timoteovi 3:1–4) Je pravda, že neúcta k druhým není ničím novým, ale pouze „v posledních dnech“ dosáhne takových rozměrů, že tuto dobu bude možné právem označit za „kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat“. Všimli jste si, že se lidé chovají čím dál hůř?

3. NIČENÍ ZEMĚ V Bibli se píše, že Bůh zničí ty, kdo ničí zemi. (Zjevení 11:18) Lidé devastují naši planetu v doslovném smyslu. Systémy, na kterých závisí život na zemi – vzduch, živé organismy a oceány –, jsou v důsledku lidské činnosti ve stále horším stavu. Kromě toho lidé dosáhli ve své historii něčeho neobvyklého: Mají potenciál zničit zemi tím, že vyhladí celé lidstvo. Mají na to zbraně. Navíc je země ničena v morálním ohledu. Naše doba je přirovnána k Noemově době, o které se v Bibli píše: „Země se stala zkaženou v očích pravého Boha a země byla naplněna násilím. Tak Bůh viděl zemi, a pohleďme, byla zkažená.“ Proto o lidech řekl: „Zničím je.“ (1. Mojžíšova 6:11–13) Všímáte si, že násilí ve světě přibývá?

 Položte si otázku: Bylo lidstvo před pouhými 100 lety schopné se samo zničit? Dnes toho schopné je. Lidé hromadí moderní zbraně a devastují životní prostředí. Rozvoj technologií je dnes tak rychlý, že lidé ani nestačí domyslet důsledky nebo je mít pod kontrolou. Budoucnost naší planety ale nezávisí na lidech. Dřív než by veškerý život zničili, Bůh zakročí, aby zničil ty, kdo ničí zemi. Slíbil to.

4. CELOSVĚTOVÁ KAZATELSKÁ ČINNOST Součástí předpovězeného znamení konce je i nebývalá činnost, kterou Bible popisuje těmito slovy: „Dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) Tato kampaň se má významně lišit od většiny evangelizačních tažení, která podnikala různá náboženství v průběhu staletí. V posledních dnech se má především kázat „dobrá zpráva o království“. Znáte nějakou náboženskou skupinu, která na tento námět klade důraz? A pokud ano, dělá to jenom ve svém okolí, nebo „po celé obydlené zemi na svědectví všem národům“?

O Božím království se káže po celém světě ve stovkách jazyků

„Dobrá zpráva o království“ je zdůrazňována na webových stránkách jw.org. Publikace na těchto stránkách jsou k dispozici ve více než 700 jazycích. Znáte nějakou organizaci, která tuto zprávu šíří v tak obrovském rozsahu? Ještě dávno před tím, než se začal používat internet, byli svědkové Jehovovi známí tím, že s lidmi mluví o Božím království. Od roku 1939 jsou na titulní straně tohoto časopisu slova Strážná věž hlásající Jehovovo království. Jedna kniha o náboženství hodnotí kazatelskou činnost svědků Jehovových takto: „Její intenzita a rozsah téměř nemají obdoby.“ Svědkové druhým oznamují dobrou zprávu o tom, že už brzy „přijde konec“ a že se o to postará Boží království.

ZLOMOVÝ BOD V LIDSKÉ HISTORII

Všímáte si, že všechny čtyři varovné signály popsané v tomto článku jsou patrné během vašeho života? Více než 100 let informuje tento časopis své čtenáře o světových událostech,  aby jim pomohl ověřit si, že konec je blízko. Někteří skeptici s tím nesouhlasí a tvrdí, že fakta a statistiky jsou subjektivní a dají se zkreslit. Také tvrdí, že vzhledem ke stále lepším možnostem komunikace se poměry ve světě pouze zdají být horší. Přibývá ale dokladů, že jsme v závěru výjimečného období lidské historie.

Někteří odborníci si myslí, že brzo budeme svědky zásadních změn na této planetě. Například v roce 2014 Bulletin amerických jaderných vědců upozornil Radu bezpečnosti OSN na vlivy, které ohrožují samotnou existenci lidstva. Tito vědci napsali: „Důkladná úvaha nad těmito hrozbami nás vede k závěru, že riziko technologické katastrofy, která by způsobila zánik civilizace, zůstává vysoké.“ Hodně lidí dochází k přesvědčení, že jsme dosáhli zlomového bodu v historii. Vydavatelé časopisu Strážná věž a mnozí jeho čtenáři nepochybují, že tímto výjimečným obdobím jsou „poslední dny“ popsané v Bibli a že konec je blízko. Budoucnosti se ale nemusíte děsit. Proč ne? Protože konec můžete přežít!