Přejít k článku

Přejít na obsah

Měli bychom se modlit k Ježíšovi?

Měli bychom se modlit k Ježíšovi?

NEDÁVNO proběhla anketa, které se zúčastnilo přes 800 mladých lidí z různých náboženských denominací. Dostali otázku, jestli věří, že Ježíš vyslýchá modlitby. Přes 60 procent uvedlo, že určitě ano. Jedna dívka ale Ježíšovo jméno přeškrtla a napsala místo něj Bůh.

Co si myslíte vy? Měli bychom své modlitby adresovat Ježíšovi, nebo Bohu? * Abychom našli správnou odpověď, nejdřív se zamysleme nad tím, co své následovníky učil sám Ježíš.

KE KOMU BYCHOM SE MĚLI MODLIT?

Je to patrné z toho, co Ježíš vyučoval dělal.

Tím, že se Ježíš modlil ke svému nebeskému Otci, nám dal příklad, který bychom měli napodobovat

JEHO VYUČOVÁNÍ: Když Ježíše jeden z jeho učedníků požádal „Pane, nauč nás, jak se modlit“, Ježíš mu odpověděl: „Kdykoli se modlíte, říkejte: ‚Otče.‘“ (Lukáš 11:1, 2) Navíc při svém slavném Kázání na hoře posluchače vybízel, aby se modlili „k svému Otci“. Také je ujišťoval: „Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete, dříve než jej vůbec poprosíte.“ (Matouš 6:6, 8) Během poslední noci na zemi svým učedníkům řekl: „Jestliže Otce o něco poprosíte, dá vám to v mém jménu.“ (Jan 16:23) Ježíš nás tedy učil, že se máme modlit k jeho Otci, který je zároveň naším Otcem – k Bohu Jehovovi. (Jan 20:17)

JEHO PŘÍKLAD: To, co Ježíš učil, také dělal. Jednou se například modlil: „Veřejně tě chválím, Otče, Pane nebe a země.“ (Lukáš 10:21) Jindy „pozdvihl oči k nebi a řekl: ‚Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel.‘“ (Jan 11:41) A když umíral, modlil se: „Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha.“ (Lukáš 23:46) Tím, že se Ježíš modlil ke svému nebeskému Otci – „[Pánovi] nebe a země“ –, nám dal příklad, který bychom měli napodobovat. (Matouš 11:25; 26:41, 42; 1. Jana 2:6) Řídili se Ježíšovými pokyny jeho první učedníci?

KE KOMU SE MODLILI PRVNÍ KŘESŤANÉ?

Několik týdnů po tom, co se Ježíš vrátil do nebe, někteří lidé jeho učedníkům ztrpčovali život a vyhrožovali jim. (Skutky 4:18) Ti se samozřejmě modlili o pomoc. Ale ke komu? „Jednomyslně pozvedli své hlasy k Bohu“ a prosili ho, aby jim dál pomáhal „jménem [jeho] svatého sluhy Ježíše“. (Skutky 4:24, 30) Je vidět, že učedníci se Ježíšovými pokyny řídili. Modlili se k Bohu, ne k Ježíšovi.

O řadu let později apoštol Pavel popsal, jak se modlí on a jeho spolupracovníci. Křesťanům v Kolosech řekl: „Vždy děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, když se za vás modlíme.“ (Kolosanům 1:3) Také svým spoluvěřícím napsal: „Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista vždy vzdávejte díky za všechno našemu Bohu a Otci.“ (Efezanům 5:20) Z těchto slov je patrné, že Pavel druhé povzbuzoval, aby děkovali „za  všechno našemu Bohu a Otci“, samozřejmě v Ježíšově jménu. (Kolosanům 3:17)

Podobně jako první křesťané i my můžeme dát najevo svou lásku k Ježíšovi tím, že budeme poslouchat jeho pokyny ohledně modlitby. (Jan 14:15) Když se budeme modlit pouze k našemu nebeskému Otci, budeme mít ještě větší jistotu, že nám naslouchá. Budeme cítit to, co žalmista, který napsal: „Miluji Boha, on slyší můj hlas . . . Budu ho vzývat po všechny dny, co budu na zemi.“ (Žalm 116:1, 2, Slovo na cestu) *

^ 3. odst. Podle Bible si Bůh a Ježíš nejsou rovni. Víc informací najdete ve 4. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 11. odst. Pokud mají být naše modlitby Bohu přijatelné, musíme se ze všech sil snažit, abychom žili podle jeho měřítek. Víc informací najdete v 17. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?