Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | VLÁDA, KTEROU NELZE ZKORUMPOVAT

Boží království – vláda, kterou nelze zkorumpovat

Boží království – vláda, kterou nelze zkorumpovat

„Veřejní činitelé jsou koneckonců také občané a jako takoví jsou produktem společnosti, ve které žijí.“ Takto se vyjádřil prezident nejvyššího kontrolního úřadu Nikaraguy, když vysvětloval, proč si myslí, že korupci ve státní správě není možné vymýtit.

Souhlasili byste s tím, že když lidská společnost korupci toleruje, potom se i v každé vládě nebo státní správě, které z této společnosti vzejdou, bude korupce nevyhnutelně vyskytovat? V takovém případě by vláda, která by byla nezkorumpovatelná, musela mít původ někde jinde – mimo lidskou společnost. Bible právě takovou vládu popisuje. Mluví o Božím království, vládě, o kterou se podle Ježíšových slov mají jeho následovníci modlit. (Matouš 6:9, 10)

Boží království je skutečná vláda, která panuje z nebe. V určitou dobu nahradí všechny lidské vlády. (Žalm 2:8, 9; Zjevení 16:14; 19:19–21) K dobrým věcem, které přinese lidstvu, bude patřit i vymýcení korupce. Uvažujte o šesti rysech tohoto království, které jsou zárukou, že se to podaří.

1. MOC

PROBLÉM: Lidské vlády jsou financovány občany, většinou prostřednictvím daní a dalších poplatků. Někteří úředníci jsou v pokušení z těchto peněz krást, jiní zase přijímají úplatky od osob, které po nich chtějí snížení daní nebo jiných poplatků požadovaných státem. Výsledkem může být bludný kruh – vláda zvyšuje daně, aby takové ztráty dorovnala, a to zase vede k většímu uplácení. Nejvíc to pak odnášejí lidé, kteří jsou poctiví.

ŘEŠENÍ: Boží království dostává svou moc od všemohoucího Boha Jehovy. * (Zjevení 11:15) Nepotřebuje na financování své činnosti vybírat daně. Bůh je „silný v moci“, nesobecký a štědrý. To je zárukou, že jeho království poskytne svým občanům v hojné míře všechno, co potřebují. (Izajáš 40:26; Žalm 145:16)

2. VLÁDCE

PROBLÉM: Asi budete souhlasit s výrokem Susan Roseové-Ackermanové, citované v předchozím článku, že snaha vypořádat se s korupcí „musí začít shora“. Když se vláda snaží vymýtit korupci v řadách policistů nebo celníků, ale mezi vysokými úředníky ji toleruje, ztrácí důvěryhodnost. A i ten nejzásadovější lidský panovník je zkrátka nedokonalý. Jak říká Bible, „není totiž na zemi žádný spravedlivý člověk, který stále činí dobro“. (Kazatel 7:20)

Ježíš odmítl největší úplatek, jaký kdy někdo nabízel.

ŘEŠENÍ: Ježíš Kristus, kterého Bůh vybral jako vládce svého království, na rozdíl od nedokonalých lidí nikdy nepodlehne pokušení udělat něco špatného. Ukázal to, když odmítl největší úplatek, jaký kdy někdo nabízel – „všechna království světa a jejich slávu“. Ježíšovi ho nabídl panovník tohoto světa, Ďábel, za to, že se mu jednou pokloní. (Matouš 4:8–10; Jan 14:30) Ježíš byl i ve chvíli, kdy v krutých bolestech umíral, tak pevně rozhodnutý zůstat bezúhonný, že odmítl drogu, která by sice zmírnila jeho bolest, ale mohla by také otupit jeho mysl. (Matouš 27:34) Ježíš, který nyní žije v nebi, je tedy plně způsobilý vládnout v Božím království. (Filipanům 2:8–11)

3. STABILITA

PROBLÉM: V mnoha zemích se pravidelně konají volby, což občanům teoreticky umožňuje, aby svým hlasováním dosáhli toho, že zkorumpovaní lidé odejdou ze své funkce. Ve skutečnosti však snadno podléhají korupci i volební kampaně a samotné volby, a to i v takzvaných rozvinutých zemích. Bohatí lidé mohou prostřednictvím sponzorování kampaní nebo jinými způsoby nepatřičně ovlivňovat ty, kdo jsou nebo budou v nějakém vysokém postavení.

John Paul Stevens, soudce Nejvyššího soudu Spojených států, napsal, že tento vliv ohrožuje „nejen legitimitu a kvalitu vlády, ale také její důvěryhodnost v očích veřejnosti“. Není tedy divu, že mnoho lidí po celém světě vnímá politické strany jako nejzkorumpovanější ze všech institucí.

ŘEŠENÍ: V případě Božího království odpadá riziko lživých kampaní a volebních podvodů, protože je to stabilní, trvalá vláda. (Daniel 7:13, 14) Jelikož panovník je vybrán Bohem, není tato vláda závislá na hlasování voličů ani ji není možné svrhnout. Díky své stabilitě může podnikat kroky, které jsou z dlouhodobého hlediska vždycky v nejlepším zájmu občanů.

4. ZÁKONY

Boží království je skutečná vláda, která panuje z nebe

PROBLÉM: Na první pohled by se mohlo zdát, že situaci může zlepšit přijímání nových zákonů. Odborníci však zjistili, že zvyšováním počtu zákonů se v mnoha případech jen vytvoří větší prostor ke korupci. Navíc legislativu speciálně zaměřenou na potlačování korupce je často nákladné zavést do praxe a přitom nebývá příliš účinná.

ŘEŠENÍ: Zákony Božího království jsou nesrovnatelně lepší než zákony lidských vlád. Ježíš například nepředložil nějaký dlouhý seznam toho, co se smí a nesmí, ale vyslovil zásadu, které se také říká Zlaté pravidlo. Prohlásil: „Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili, budete také podobně činit jim.“ (Matouš 7:12) A co je možná ještě důležitější, zákony Božího království se zaměřují jak na jednání, tak na pohnutky lidí. „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe,“ řekl Ježíš. (Matouš 22:39) Dokáže Bůh takové příkazy prosadit? Určitě ano, protože umí číst v lidských srdcích. (1. Samuelova 16:7)

5. POHNUTKY

PROBLÉM: Hybnou silou korupce bývá chamtivost a prospěchářství. Takové negativní vlastnosti často projevují státní úředníci i běžní občané. V případě zříceného obchodního domu v Soulu, o kterém byla zmínka v předchozím článku, byl problém v tom, že státní úředníci přijímali úplatky od dodavatelů stavby, kteří si spočítali, že uplácet vyjde levněji než používat předepsané stavební materiály a postupy.

Pokud má být korupce vymýcena, je potřeba lidi naučit, jak mají chamtivost a sobectví – hluboce zakořeněné pohnutky – překonávat. Lidské vlády však nemají ani vůli, ani schopnost nějaký takový vzdělávací program zavést.

ŘEŠENÍ: Boží království jde ke kořenům problému tím, že učí lidi, jak se zbavit špatných pohnutek, které ke korupci vedou. * Toto vzdělání jim pomáhá, aby byli „obnoveni v síle, která podněcuje [jejich] mysl“. (Efezanům 4:23) Učí se, jak chamtivost a sobectví nahradit spokojeností a zájmem o druhé. (Filipanům 2:4; 1. Timoteovi 6:6)

6. OBČANÉ

PROBLÉM: I kdyby lidé žili v nejlepším možném prostředí a dostali to nejlepší vzdělání, pokud jde o morálku, někteří z nich se stejně rozhodnou jednat nepoctivě. Odborníci připouštějí, že to je důvod, proč lidské vlády vymýtit korupci nemohou. Maximálně lze doufat, že omezí její míru a negativní dopady.

ŘEŠENÍ: V Úmluvě OSN proti korupci se uvádí, že chtějí-li vlády proti korupci bojovat, měly by podporovat „integritu, poctivost a odpovědnost“. To je samozřejmě ušlechtilý cíl, ale Boží království dělá víc: nejen, že tyto vlastnosti u svých občanů podporuje, ale přímo je vyžaduje. Bible říká, že „chamtivci“ a „lháři“ v Božím království nebudou moci žít. (1. Korinťanům 6:9–11; Zjevení 21:8)

Ze zpráv o prvních křesťanech je vidět, že se lidé mohou naučit dodržovat vysoká mravní měřítka. Když se například učedník jménem Šimon pokusil koupit si od apoštolů určitou zázračnou schopnost, ti jeho úplatek odmítli a řekli mu: „Čiň . . . pokání za tuto svou špatnost.“ Jakmile si Šimon uvědomil, jak je jeho špatná touha nebezpečná, poprosil apoštoly, ať se za něj modlí, aby ji dokázal ovládnout. (Skutky 8:18–24)

JAK SE STÁT OBČANEM BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Příležitost stát se občanem Božího království se nabízí všem, bez ohledu na to, jaké jsou národnosti. (Skutky 10:34, 35) Co pro to musíte udělat? To se dozvíte díky vzdělávacímu programu, který toto království organizuje a který je dnes dostupný po celém světě. Svědkové Jehovovi vám rádi předvedou, jak probíhá bezplatný individuální kurz Bible. Nemusí vám zabrat víc než deset minut týdně. Mezi jiným se můžete dozvědět „dobrou zprávu o Božím království“, včetně toho, jak toto království vymýtí korupci. (Lukáš 4:43) Neváhejte se obrátit na svědky Jehovovy ve svém okolí nebo navštívit naše webové stránky jw.org.

Přáli byste si, aby vás někdo zdarma učil o Bibli?

^ 8. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.

^ 22. odst. Viz například článek „Je možné být poctivý ve světě prosáklém korupcí?“ ve vydání Strážné věže z 1. října 2012.