Přejít k článku

Přejít na obsah

 ROZHOVOR O BIBLICKÉM NÁMĚTU

Kdy Boží království začalo vládnout? (1. část)

Kdy Boží království začalo vládnout? (1. část)

Jak by mohl vypadat rozhovor s někým ze svědků Jehovových? Představme si, že pan Procházka, který je svědkem, mluví s panem Hájkem.

JE POTŘEBA „PÁTRAT“ PO POROZUMĚNÍ

Pan Procházka: Jsem rád, pane Hájku, že si můžeme pravidelně povídat o Bibli. Vždycky se na to těším. * Když jsme spolu mluvili posledně, měl jste otázku ohledně Božího království. Ptal jste se, proč my, svědkové Jehovovi, věříme, že toto království začalo vládnout v roce 1914.

Pan Hájek: Ano, četl jsem něco od vás a tam to bylo takhle napsáno. To mě zaujalo, protože říkáte, že všechno, čemu věříte, zakládáte na Bibli.

Pan Procházka: Máte pravdu, zakládáme.

Pan Hájek: Víte, četl jsem celou Bibli, ale nevzpomínám si, že bych tam někde viděl zmínku o roce 1914. Tak jsem si našel jednu Bibli na internetu a zadal „1914“ do vyhledávání. A skutečně se objevilo: „Žádné výsledky.“

Pan Procházka: Musím vás pochválit hned za dvě věci. Jednak za to, že jste přečetl celou Bibli. Je vidět, že máte k Božímu Slovu vztah.

Pan Hájek: To mám. Bible je mimořádná kniha.

Pan Procházka: Souhlasím s vámi. A pak vás ještě chci pochválit za to, že když se snažíte najít odpověď na nějakou otázku, hledáte přímo v Bibli. Přesně k tomu nás ona sama povzbuzuje – abychom stále pátrali po porozumění. * Je dobré, že tomu věnujete čas a úsilí.

Pan Hájek: Děkuji. Chci se dozvídat víc a víc. I k tomu roku 1914 jsem hledal dál a nějaké informace jsem našel v téhle knize, kterou spolu studujeme. Mluví se tam o tom, že jeden král měl sen o velkém stromu. Ten strom porazili a pak znovu vyrostl nebo tak nějak.

Pan Procházka: Aha, už vím. To je proroctví zapsané ve 4. kapitole Daniela. Jde o sen babylónského krále Nebukadnecara.

Pan Hájek: Ano, to je ono. Pročítal jsem to proroctví několikrát, ale řeknu vám upřímně, nevidím tam žádnou souvislost s Božím královstvím nebo s rokem 1914.

Pan Procházka: Můžu vás uklidnit, pane Hájku, že ani prorok Daniel úplně nerozuměl tomu, co pod inspirací napsal.

Pan Hájek: Vážně?

Pan Procházka: Ano, tady v Danielovi 12:8 jsou jeho slova: „Pokud jde o mne, já jsem slyšel, ale nemohl jsem porozumět.“

Pan Hájek: Takže nejsem sám. Hned se cítím líp.

Pan Procházka: Víte, o tom, kdy lidé nějakému proroctví porozumí, rozhoduje Bůh, a v době, kdy  žil Daniel, ještě nepřišel čas na to, aby lidé proroctví z jeho knihy úplně pochopili. Ale teď, v naší době, jim rozumět můžeme.

Pan Hájek: Jak to víte?

Pan Procházka: Všimněte si, co čteme hned v následujícím verši. Daniel 12:9 říká: „Ta slova jsou utajena a zapečetěna až do času konce.“ Lidé tedy měli těmto proroctvím porozumět daleko později, až v „čase konce“. A jak o tom budeme brzy mluvit při našem studiu Bible, všechno nasvědčuje tomu, že my v tomto období žijeme. *

Pan Hájek: Takže byste mi mohl to Danielovo proroctví vysvětlit?

Pan Procházka: Pokusím se.

NEBUKADNECARŮV SEN

Pan Procházka: Nejdřív by asi bylo dobré, abych krátce shrnul, co král Nebukadnecar ve snu viděl. Pak si můžeme říct, co to znamená.

Pan Hájek: Dobře.

Pan Procházka: Nebukadnecarovi se zdálo o obrovském stromu, který sahal až do nebes. Potom slyšel, jak Boží posel přikazuje, aby byl strom poražen. Bůh ale řekl, že pařez má být nechán v zemi, a po uplynutí „sedmi časů“ z něj měl zase vyrůst strom. * Toto proroctví se nejdřív splnilo na samotném králi Nebukadnecarovi. Ačkoli to byl významný král – jako strom sahající do nebes –, byl na „sedm časů“ sesazen. Pamatujete si, co se stalo?

Pan Hájek: Ne, už nevím.

Pan Procházka: Nevadí. Bible ukazuje, že Nebukadnecar se pomátl. Zjevně to trvalo sedm let. Během té doby nebyl schopný vládnout jako král. Ale na konci těchto sedmi časů se mu vrátil zdravý rozum a začal znovu kralovat. *

Pan Hájek: Dobře, zatím tomu rozumím. Ale jak to všechno souvisí s Božím královstvím a s rokem 1914?

Pan Procházka: Stručně řečeno, toto proroctví má dvojí splnění. Poprvé se splnilo, když bylo přerušeno panování krále Nebukadnecara. Při druhém splnění bylo přerušeno Boží panování. Takže toto druhé splnění se týká Božího království.

Pan Hájek: Jak jste přišli na to druhé splnění a jak víte, čeho se týká?

Pan Procházka: Především to vyplývá z proroctví samotného. Podle Daniela 4:17 bylo toto proroctví proneseno proto, „aby žijící lidé poznali, že Nejvyšší je Panovníkem v království lidstva a že je dává tomu, komu chce“. Všiml jste si toho výrazu „království lidstva“?

Pan Hájek: Ano, píše se tady, že „Nejvyšší je Panovníkem v království lidstva“.

Pan Procházka: Správně. Kdo je podle vás ten „Nejvyšší“?

Pan Hájek: Řekl bych, že se tady mluví o Bohu.

Pan Procházka: Přesně tak. Z toho vidíme, že se proroctví netýkalo jenom Nebukadnecara. Týká se také „království lidstva“, tedy Božího panování nad lidstvem. A když vezmete v úvahu kontext tohoto proroctví, zjistíte, že je to velmi logické.

Pan Hájek: Jak to myslíte?

HLAVNÍ NÁMĚT KNIHY DANIEL

Pan Procházka: Biblická kniha Daniel opakovaně pojednává o jednom hlavním námětu. Stále poukazuje do budoucnosti, na dobu, kdy bude zřízeno Boží království, jehož panovníkem bude Boží Syn Ježíš. Přelistujme například o dvě kapitoly dopředu. Mohl byste prosím přečíst Daniela 2:44?

Pan Hájek: Dobře. Píše se tady: „A za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na  žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy.“

Pan Procházka: Děkuji. Myslíte, že by se tento verš mohl vztahovat na Boží království?

Pan Hájek: Hmm, těžko říct.

Pan Procházka: Všimněte si, že se o tomto království říká, že „bude stát na neurčité časy“, tedy navěky. To se nedá říct o žádné lidské vládě, ale o Božím království to platí, viďte?

Pan Hájek: To je asi pravda.

Pan Procházka: V knize Daniel je ještě jiné proroctví, které poukazuje na Boží království. Je zaznamenané v Danielovi 7:13, 14. Mluví o jednom budoucím vládci a říká: „Bylo mu dáno panství a důstojnost a království, aby dokonce jemu sloužily všechny národy, národnostní skupiny a jazyky. Jeho panství je panství trvající na neurčito, které nepomine, a jeho království je království, které nebude zničeno.“ Je vám v tomto proroctví něco povědomé?

Pan Hájek: Zase se tady mluví o království.

Pan Procházka: Je to tak. A nejde jen o ledajaké království. Všimněte si, že toto království má mít autoritu nad „národy, národnostními skupinami a jazyky“. Jinými slovy, má vládnout celému světu.

Pan Hájek: To jsem si neuvědomil, ale máte pravdu. Je to tady.

Pan Procházka: A také si všimněte, že v proroctví se ještě říká: „Jeho panství je panství trvající na neurčito, které nepomine, a jeho království je království, které nebude zničeno.“ Nezní to hodně podobně jako to, co jsme před chvílí četli u Daniela 2:44?

Pan Hájek: Ano.

Pan Procházka: Když tedy shrnu, o čem jsme zatím mluvili: Proroctví ve 4. kapitole Daniela bylo proneseno proto, aby lidé poznali, že „Nejvyšší je Panovníkem v království lidstva“. Z toho je zřejmé, že proroctví má nějaké větší splnění než jen to, které se týkalo Nebukadnecara. A v celé Danielově knize nacházíme několik proroctví o tom, že bude zřízeno Boží království, ve kterém bude panovat Boží Syn. Co myslíte, je logické dojít k závěru, že i proroctví ve 4. kapitole Daniela nějak souvisí s Božím královstvím?

Pan Hájek: Vypadá to tak. Ale pořád nevidím spojitost s tím rokem 1914.

„AŤ NAD NÍM PŘEJDE SEDM ČASŮ“

Pan Procházka: Tak se vraťme ke králi Nebukadnecarovi. V prvním splnění tohoto proroctví ho představoval vysoký strom. Když byl strom podťat a na sedm časů z něj zůstal jenom pařez, znamenalo to, že Nebukadnecarovo panování bylo přerušeno, protože se na určitou dobu pomátl. To období sedmi časů skončilo, když se Nebukadnecarovi vrátil zdravý rozum a znovu začal panovat. V druhém splnění tohoto proroctví bylo na určitou dobu přerušeno Boží panování. Důvodem ale nebylo to, že by Bůh nebyl schopný vládnout.

Pan Hájek: To bych potřeboval víc vysvětlit.

Pan Procházka: O izraelských králích, kteří v biblických dobách panovali v Jeruzalémě, bylo řečeno, že sedí na „Jehovově trůnu“. * Vládli lidu  jako zástupci Jehovy neboli byli viditelnými představiteli Boží vlády. Časem však většina těchto králů přestala Boha poslouchat a velká část poddaných jejich příklad následovala. Bůh proto dovolil, aby v roce 607 př. n. l. zemi Izraelitů dobyli Babylóňané. Od té doby už v Jeruzalémě nevládl žádný král, který by zastupoval Jehovu. V tomto smyslu bylo tedy Boží panování přerušeno. Stačíte mě sledovat?

Pan Hájek: Myslím, že ano.

Pan Procházka: Takže rokem 607 př. n. l. začalo sedm časů neboli období, po které mělo být Boží panování přerušeno. Na konci těch sedmi časů měl Bůh dosadit nového panovníka, který by ho zastupoval. Tentokrát to měl být někdo v nebi. A v této době se měla splnit i ta další proroctví, která jsme četli v knize Daniel. Zásadní otázka tedy je, kdy těch sedm časů skončilo. Když najdeme odpověď, budeme vědět, kdy začalo vládnout Boží království.

Pan Hájek: Aha. Nechte mě hádat: Těch sedm časů skončilo v roce 1914?

Pan Procházka: Přesně tak! Dobře jste si to spojil.

Pan Hájek: Ale jak se to dá dokázat?

Pan Procházka: Když Ježíš žil zde na zemi, ukázal, že těch sedm časů ještě neskončilo. * Musí to tedy být velmi dlouhé období. Začalo několik staletí před tím, než Ježíš přišel na zem, a pokračovalo ještě nějakou dobu po tom, co se vrátil do nebe. Vzpomeňte si také, že významu Danielových proroctví lidé neměli porozumět dřív než v „čase konce“. * Je zajímavé, že na sklonku 19. století se upřímní badatelé Bible začali o toto a další proroctví velmi zajímat a pečlivě je zkoumat. Rozpoznali, že těch sedm časů má skončit v roce 1914. A významné světové události od té doby potvrzují, že rok 1914 skutečně byl rokem, kdy Boží království začalo v nebi panovat. Byl to rok, ve kterém svět vstoupil do svých posledních dnů neboli do času konce. Asi už je to pro vás hodně nových informací . . .

Pan Hájek: To ano. Budu se k tomu muset ještě vrátit, abych si to všechno srovnal v hlavě.

Pan Procházka: Úplně vám rozumím. Mně také chvíli trvalo, než jsem pochopil, jak to všechno do sebe zapadá. Ale doufám, že jste si na našem rozhovoru aspoň mohl uvědomit, že své učení o Božím království skutečně zakládáme na Bibli.

Pan Hájek: Určitě. Líbí se mi, že své názory vždycky opíráte o Bibli.

Pan Procházka: A vidím, že byste si přál dělat to také tak. Jak už jsem řekl, je to hodně informací, které se nedají pojmout všechny najednou. A nejspíš máte ještě nějaké otázky. Například jsme si ukázali, že sedm časů se týká Božího království a že začaly v roce 607 př. n. l. Ale proč můžeme s jistotou říct, že těchto sedm časů skončilo v roce 1914? *

Pan Hájek: Ano, to by mě zajímalo.

Pan Procházka: Bible obsahuje informace, které nám pomáhají přesně zjistit, jak dlouho těch sedm časů trvalo. Chtěl byste si o tom popovídat, až se u vás zastavím příště? *

Pan Hájek: Jsem pro.

Zajímá vás nějaká konkrétní biblická otázka? Chtěli byste se dozvědět víc o náboženských názorech svědků Jehovových nebo o tom, jak své náboženství praktikují? Pokud ano, neváhejte se na to někoho z nich zeptat. Rádi si s vámi o tom popovídají.

^ 5. odst. Svědkové Jehovovi nabízejí lidem ve svém okolí bezplatné studium Bible. S těmi, kdo nabídku přijmou, systematicky probírají konkrétní biblické náměty.

^ 21. odst. Viz 9. kapitolu knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 63. odst. Ve svém proroctví o posledních dnech Ježíš řekl, že „Jeruzalém [který představoval Boží vládu] bude pošlapáván národy, dokud se nenaplní ustanovené časy národů“. (Lukáš 21:24) Takže Boží panování bylo v Ježíšově době stále ještě přerušeno a mělo být obnoveno až v posledních dnech.

^ 67. odst. Viz dodatek Rok 1914 — významný rok v biblickém proroctví“ v knize Co Bible doopravdy říká?

^ 69. odst. Příští článek v této rubrice bude pojednávat o biblických verších, které objasňují, jak dlouho mělo sedm časů trvat.