Přejít k článku

Přejít na obsah

Jakou naději mají naši předkové?

Jakou naději mají naši předkové?

PŘED časem se v korejských novinách The Chosun Ilbo objevil neobvyklý titulek. Byla v něm otázka: „Obdivovaná Sim Čchong – Skončila v pekle, protože nevěděla nic o Ježíšovi?“

Tento titulek byl provokativní, protože Sim Čchong je oblíbená postava z korejské lidové pověsti. Tato dívka obětovala svůj život, aby pomohla svému slepému otci. V Koreji se o ní mluví velmi pochvalně, a dokonce je považována za vzor oddané dcery.

Myšlenka, že někdo takový by mohl být uvržen do pekelného ohně pouze proto, že nebyl pokřtěným křesťanem, se mnohým zdá nespravedlivá, dokonce až urážející. Tento příběh se totiž údajně odehrál dlouho před tím, než se do vesnice, kde tato dívka žila, dostalo poselství o Kristu.

Novinový článek obsahoval interview s jedním duchovním. Ten dostal otázku, zda všichni, kdo zemřou, aniž měli příležitost dozvědět se o Ježíšovi, jsou odsouzeni do pekla. Odpověděl: „To nevíme. Prostě předpokládáme, že Bůh má [pro tyto případy] nějaké řešení.“

JE KŘEST PODMÍNKOU ZÁCHRANY?

Katechismu katolické církve se píše: „Sám Pán tvrdí, že křest je nezbytný pro spásu. [Srov. Jan 3,5.] . . . Církev nezná kromě křtu jiný prostředek, aby zajistila vstup do věčné blaženosti.“ Někteří lidé proto věří, že ti, kdo zemřeli nepokřtění, jsou uvrženi do pekla nebo po smrti trpí nějakým jiným způsobem.

Mnozí však považují takový názor za absurdní. Lidí, kteří zemřeli bez toho, že by poznali Bibli, jsou miliony. Zaslouží si věčné mučení? Co o tom říká sama Bible?

NADĚJE, KTEROU DÁVÁ BIBLE

Bible jasně ukazuje, že Bůh lidi, kteří za svého života nepoznali jeho požadavky, netrestá. Ve Skutcích 17:30 dostáváme ujištění: „Bůh . . . přehlédl časy takové nevědomosti.“ Jakou naději pro ty, kdo zemřeli, aniž měli příležitost se dozvědět o Bohu, tedy Bible předkládá?

Co znamená Ježíšův slib „Budeš se mnou v ráji“?

Odpověď můžeme zjistit z toho, co Ježíš řekl jednomu ze zločinců, kteří umírali vedle něho. Tento muž Ježíše prosil: „Vzpomeň si na mne, až se dostaneš do svého království.“ Co Ježíš odpověděl? „Vpravdě ti říkám dnes: Budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23:39–43)

Slíbil mu Ježíš, že bude v nebi? Ne. Tento muž se „nenarodil znovu“ z vody a ducha, což je nezbytný předpoklad pro vstup do nebeského království. (Jan 3:3–6) Ježíš zločinci naopak slíbil, že bude znovu žít „v ráji“. Jakožto Žid tento muž pravděpodobně dobře věděl, že na zemi kdysi existoval ráj – zahrada Eden, která je popsaná v první knize Bible. (1. Mojžíšova 2:8) Ježíš ho tedy ujistil o naději na vzkříšení do ráje, který bude obnoven na zemi.

V Bibli je slib, že bude „vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých“. (Skutky 24:15) „Nespravedliví“ jsou ti, kdo nežili podle Božích spravedlivých měřítek, protože je neznali. Ježíš vzkřísí jak nespravedlivého zločince, se kterým mluvil, tak i miliony, možná miliardy, dalších, kdo zemřeli v nevědomosti. Vzkříšení potom budou v ráji poznávat Boží požadavky a dostanou příležitost  prokázat svou lásku k Bohu tím, že budou jeho přikázání dodržovat.

AŽ BUDOU NESPRAVEDLIVÍ VZKŘÍŠENI

Budou nespravedliví po svém vzkříšení souzeni na základě svých dřívějších skutků? Ne. V Římanům 6:7 se píše: „Kdo . . . zemřel, je zproštěn svého hříchu.“ Nespravedliví už za své hříchy zaplatili svou smrtí. Budou tedy souzeni ne podle toho, co dělali ve své nevědomosti, než zemřeli, ale podle toho, jak budou jednat po vzkříšení. Jakou to má pro ně výhodu?

Nespravedliví budou mít po vzkříšení příležitost poznat Boží zákony, které budou zveřejněny po otevření symbolických svitků. Pak budou souzeni „podle svých skutků“, tedy podle toho, zda budou Boží zákony poslouchat, nebo ne. (Zjevení 20:12, 13) Pro mnohé nespravedlivé to nebude druhá šance, ale první skutečná příležitost získat věčný život na zemi tím, že budou poznávat Boží vůli a žít podle ní.

Tyto biblické nauky pomohly mnoha lidem znovu získat víru v Boha. Jednou z nich byla Jong Sug. Byla vychována jako zbožná katolička v rodině, kde někteří sloužili jako kněží. Přála si být jeptiškou, a tak vstoupila do kláštera. Později z něj však odešla, protože byla rozčarovaná z toho, co se tam dělo. Navíc se nemohla smířit s naukou o pekle, protože mučení lidí v ohni se jí nezdálo spravedlivé ani láskyplné.

Potom jí jedna svědkyně Jehovova ukázala v Bibli tato slova: „Živí si totiž uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic ani už nemají žádnou mzdu.“ (Kazatel 9:5) Tato svědkyně pomohla Jong Sug pochopit, že její předkové nejsou mučeni v pekle, ale že „spí“ a čekají na vzkříšení.

Jong Sug si uvědomila, že tyto pravdy z Bible ještě mnoho lidí nikdy neslyšelo, a tak si vzala k srdci Ježíšova slova z Matouše 24:14: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ Nyní se na kázání dobré zprávy podílí i ona a o nádherné naději, kterou předkládá Bible, mluví s druhými.

„BŮH NENÍ STRANICKÝ“

„Bůh není stranický,“ říká Bible, „ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ (Skutky 10:34, 35) Od Boha, který „miluje spravedlnost a právo“, můžeme takovou dokonalou spravedlnost logicky očekávat. (Žalm 33:5)