Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Má smysl se modlit?

Má smysl se modlit?

Pokud Bůh ví všechno a zná i moje myšlenky a potřeby, proč bych se měl modlit? Možná taková otázka napadla i vás. Je logická. Vždyť Ježíš řekl, že Bůh „ví, co potřebujete, dříve než jej vůbec poprosíte“. (Matouš 6:8) Král David, který vládl ve starověkém Izraeli, si to uvědomoval a napsal: „Vždyť na mém jazyku není slovo, ale pohleď, Jehovo, ty to již všechno víš.“ (Žalm 139:4) Proč bychom se tedy měli k Bohu obracet v modlitbách? Odpověď najdeme, když se podíváme, co se o nich říká v Bibli. *

„Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ Jakub 4:8

 MODLITBY NÁS PŘIBLIŽUJÍ K BOHU

Bible sice říká, že Jehova * ví všechno, ale zároveň ho nepředstavuje jako někoho, komu by šlo jen o pouhé sbírání faktů o jeho služebnících. (Žalm 139:6; Římanům 11:33) Jeho neomezená paměť se nepodobá počítači, který neosobně shromažďuje data o jednotlivcích. Bůh se ve skutečnosti velmi zajímá i o naše nejskrytější myšlenky, protože chce, abychom k němu měli blízký vztah. (Žalm 139:23, 24; Jakub 4:8) To je důvod, proč Ježíš všechny své následovníky povzbuzoval k modlitbám, i když jeho Otec dobře zná naše základní potřeby. (Matouš 6:6–8) Čím víc myšlenek našemu stvořiteli sdělujeme, tím k němu máme blíž.

Občas pro nás může být těžké přijít na to, o co přesně bychom se měli modlit. V takových případech Bůh dokonce může prozkoumat naše nevyjádřené pocity a použít svou dokonalou znalost našich životních okolností k tomu, aby zareagoval na naše potřeby. (Římanům 8:26, 27; Efezanům 3:20) Když si uvědomujeme, že nám Bůh v osobním životě pomáhá, byť velmi nenápadnými způsoby, cítíme se k němu přitahováni.

VYSLÝCHÁ BŮH VŠECHNY MODLITBY?

Bible nás ujišťuje, že všemohoucí Bůh vyslýchá modlitby svých věrných služebníků. Uvádí však také důvody, proč Bůh některým modlitbám nenaslouchá. Když například ve starověkém Izraeli bujelo násilí, přikázal proroku Izajášovi, aby tomuto národu řekl: „I když vznášíte mnoho modliteb, nenaslouchám; vaše ruce, ty se naplnily krveprolitím.“ (Izajáš 1:15) Je jasné, že ti, kdo pohrdají Božími zákony nebo se modlí s nesprávnými pohnutkami, nemohou očekávat, že je Bůh uslyší. (Přísloví 28:9; Jakub 4:3)

Na druhou stranu Bible prohlašuje, „že nás [Bůh] slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle“. (1. Jana 5:14) Znamená to však, že automaticky vyhoví každé prosbě, kterou jeho služebníci vznesou? Neznamená. Všimněme si, jak to bylo v případě apoštola Pavla, který Boha třikrát snažně prosil, aby z jeho těla odstranil určitý „osten“. (2. Korinťanům 12:7, 8) Je možné, že Pavel trpěl nějakou chronickou oční chorobou. To pro něj muselo být velmi skličující. Dostal od Boha dar uzdravovat druhé, a dokonce jednoho člověka vzkřísil, ale svou vlastní nemoc musel snášet dál. (Skutky 19:11, 12; 20:9, 10) Přestože odpověď na jeho prosby byla jiná, než si přál, přijal ji s vděčností. (2. Korinťanům 12:9, 10)

„To je důvěra, kterou k němu máme: že nás slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle.“ 1. Jana 5:14

Je pravda, že na modlitby některých lidí, o nichž píše Bible, Jehova odpověděl tím, že udělal zázrak. (2. Královská 20:1–7) Ale takové odpovědi nebyly ani v biblických dobách ničím běžným. Některé věřící zneklidňovalo, když se jim zdálo, že Bůh na jejich modlitby nereaguje. Král David se ptal: „Jak dlouho, Jehovo, budeš na mne zapomínat? Navždy?“ (Žalm 13:1) Ale když si uvědomil, jak často mu Jehova přišel na pomoc, zdůraznil, že Bohu důvěřuje. V téže modlitbě dodal: „Na tvoji lásku spoléhám.“ (Žalm 13:6, Bible21) Dnešní Boží služebníci musí možná stejně jako David ve svých modlitbách vytrvávat, než rozpoznají, jak Bůh jejich úpěnlivé prosby vyslyšel. (Římanům 12:12)

 JAK BŮH MODLITBY VYSLÝCHÁ

Reaguje na naše skutečné potřeby.

Starostliví rodiče z dobrých důvodů nedají svým dětem všechno, o co prosí, hned, jak o to poprosí. Podobně Bůh nemusí na naše prosby reagovat způsobem, o kterém si myslíme, že by byl nejlepší, nebo ve chvíli, kdy to od něj očekáváme. Ale můžeme si být jistí, že náš stvořitel, tak jako milující otec, zareaguje na naše skutečné potřeby v pravý čas a správným způsobem. (Lukáš 11:11–13)

Bůh může na naše prosby o pomoc odpovědět prostřednictvím stránek Bible

Nemusí reagovat nápadně.

Co však, pokud jsme v nějaké těžké situaci a dlouho se modlíme, aby přišla úleva? Měli bychom dojít k závěru, že když nepřichází žádná zázračná odpověď, Jehova vůbec nereaguje? Ne, spíš bychom se měli zamyslet nad tím, zda nás Bůh nepodporuje nějakými méně nápadnými způsoby. Například se může stát, že pro nás v pravý čas nějaký starostlivý přítel udělá, co je v jeho silách. (Přísloví 17:17) Je možné, že ho k tomu podnítil Jehova? Kromě toho může Bůh na naše prosby o pomoc odpovědět prostřednictvím stránek Bible. Z ní můžeme pochopit, jak náročnou situaci zvládnout. (2. Timoteovi 3:16, 17)

Také může použít starostlivé přátele, aby nám v pravý čas pomohli

Často je to tak, že Bůh své služebníky jejich problémů nezbaví, ale dá jim sílu, aby se s nimi dokázali vyrovnat. (2. Korinťanům 4:7) Když například Ježíš naléhavě prosil svého Otce, aby nepřipustil určitou náročnou situaci, protože se bál, že to bude znamenat potupu pro Boží jméno, Jehova poslal anděla, aby Ježíše posílil. (Lukáš 22:42, 43) Podobně může Bůh ve chvíli, kdy to nejvíc potřebujeme, použít našeho blízkého přítele, aby nás svými slovy povzbudil. (Přísloví 12:25) Takový druh odpovědi bývá méně nápadný, a proto je možná potřeba, abychom si toho, jak Bůh na naše modlitby reaguje, všímali pozorněji.

Někdy s odpovědí čeká na vhodný čas.

Bible říká, že všemohoucí Bůh prokazuje pokorným lidem laskavost „v patřičném čase“. (1. Petra 5:6) Pokud se tedy zdá, že odpověď na naše upřímné prosby nepřichází dost rychle, nemusíme v tom vidět nedostatek Jehovova zájmu. Nepochybně je to tak, že náš starostlivý stvořitel, který všechno vidí z daleko vyšší perspektivy, hodnotí naše prosby ve světle toho, co je pro nás nejlepší.

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás vyvýšil v patřičném čase.“ 1. Petra 5:6

Můžeme si to znázornit: Představte si, že máte malého syna a ten vás prosí, abyste mu koupili mobilní telefon. Vyhovíte mu automaticky? Pokud budete mít pocit, že na to, aby měl svůj mobil, ještě není dost zodpovědný, asi se rozhodnete tento nákup odložit. Ale když si za nějaký čas budete jistí, že to je v jeho nejlepším zájmu, nejspíš jeho prosbě vyhovíte. Podobně nám Bůh může v patřičný čas dát to, „oč žádá [naše] srdce“, pokud je to správné přání a my ho o to vytrvale prosíme. (Žalm 37:4)

BUĎTE SI JISTÍ, ŽE VÁS JEHOVA SLYŠÍ

Bible pravé křesťany vybízí, aby neztráceli důvěru, že modlitba má smysl. Někdo může namítnout, že se to snáz řekne, než udělá. Je pravda, že když nás trápí nějaký vleklý problém nebo nějaké  bezpráví, může být pro nás těžké čekat, až Bůh odpoví. Je však dobré, když máme na paměti to, co Ježíš učil o vytrvalosti v modlitbě.

Ježíš použil znázornění o chudé vdově, která stále chodila za nespravedlivým soudcem, aby se jí zastal. (Lukáš 18:1–3) Ačkoli soudce jí nejdřív odmítal pomoct, nakonec si řekl: „Zjednám [jí] právo, aby nepřicházela a nakonec mě neutloukla.“ (Lukáš 18:4, 5) V původním jazyce text říká, že soudce věnoval vdově pozornost proto, že nechtěl, aby ho „udeřila pod oko“, což je obrazné vyjádření pro to, že by mu „zničila pověst“. * Pokud nějaký nespravedlivý soudce pomůže ze strachu o svou pověst chudé vdově, oč spíš zjedná náš starostlivý Bůh právo těm, „kteří k němu volají dnem i nocí“. Jak Ježíš řekl, „zjedná jim právo spěšně“. (Lukáš 18:6–8)

„Neustále proste, a bude vám dáno.“ Lukáš 11:9

I když nás někdy to, že stále prosíme o pomoc, může unavovat, neměli bychom se vzdát. Svou vytrvalostí v modlitbě ukazujeme, že si opravdově přejeme vidět, jak Bůh v našem životě působí. Také se učíme rozeznávat, jak na naše prosby odpovídá, a díky tomu se k němu cítíme blíž. Ano, můžeme si být jistí, že když naše prosby budou v souladu s jeho vůlí a budeme je předkládat vytrvale a s vírou, vyslyší nás. (Lukáš 11:9)

^ 3. odst. Jestliže chceme, aby Bůh našim modlitbám naslouchal, musíme se upřímně snažit splňovat jeho požadavky. Pak pocítíme, že modlitba má skutečně takovou moc, jak se o tom mluví v tomto článku. Další informace najdete v 17. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 5. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.

^ 22. odst. V biblických dobách Bůh od soudců v Izraeli očekával, že budou projevovat vdovám a sirotkům zvláštní ohled. (5. Mojžíšova 1:16, 17; 24:17; Žalm 68:5)