Přejít k článku

Přejít na obsah

Naděje pro mrtvé – Vzkříšení

Naděje pro mrtvé – Vzkříšení

Věříte biblickému slibu o vzkříšení? * Vyhlídka na to, že bychom se mohli znovu setkat se svými blízkými, kteří zemřeli, je přinejmenším lákavá. Je ale taková naděje realistická? Odpověď můžeme najít, když se zamyslíme nad příkladem apoštolů Ježíše Krista.

Apoštolové ve vzkříšení mrtvých pevně věřili. Měli pro to nejméně dva důvody. Prvním a hlavním důvodem bylo to, že byl z mrtvých vzkříšen sám Ježíš. Vzkříšený Ježíš se objevil apoštolům a také „více než pěti stům bratrů najednou“. (1. Korinťanům 15:6) Ze čtyř evangelií navíc vyplývá, že Ježíšovo vzkříšení bylo dobře doloženo a uznáváno velkým množstvím lidí. (Matouš 27:62–28:20; Marek 16:1–8; Lukáš 24:1–53; Jan 20:1–21:25)

Druhým důvodem bylo, že apoštolové byli svědky toho, jak Ježíš nejméně tři vzkříšení sám provedl – nejprve v Nain, potom v Kafarnaum a nakonec v Betanii. (Lukáš 7:11–17; 8:49–56; Jan 11:1–44) Poslední z těchto vzkříšení, které bylo popsáno v jednom z předchozích článků, se týkalo rodiny, k níž měl Ježíš zvlášť blízko. Podívejme se podrobněji na to, co se stalo.

„JSEM VZKŘÍŠENÍ“

„Tvůj bratr vstane.“ Tato slova Ježíš řekl Martě, jejíž bratr Lazar byl už čtyři dny po smrti. Marta nejdřív význam jeho slov nepochopila. „Vím, že vstane,“ odpověděla, ale myslela si, že k tomu dojde někdy v budoucnosti. Představte si, jak musela být překvapená, když Ježíš nejprve prohlásil „jsem vzkříšení a život“ a krátce nato jejího bratra vzkřísil. (Jan 11:23–25)

Kde byl Lazar ty čtyři dny po své smrti? Neřekl nic, co by naznačovalo, že by po tu dobu byl naživu na nějakém jiném místě. Neměl nesmrtelnou duši, která by odešla do nebe. Když ho Ježíš vzkřísil, nepřiměl ho vrátit se na zem z nebeské blaženosti někde v blízkosti Boha. Kde tedy Lazar ty čtyři dny byl? Ve skutečnosti spal v hrobě. (Kazatel 9:5, 10)

 Mějme na paměti, že Ježíš přirovnal smrt ke spánku a vzkříšení k probuzení. O Lazarovi prohlásil: „‚Náš přítel Lazar si šel odpočinout, ale cestuji tam, abych ho probudil ze spánku.‘ Učedníci mu proto řekli: ‚Pane, jestliže si šel odpočinout, bude mu lépe.‘ Ježíš však mluvil o jeho smrti. Ale oni si představovali, že mluví o odpočinku ve spánku. Tehdy jim proto Ježíš otevřeně řekl: ‚Lazar zemřel.‘“ (Jan 11:11–14) Tím, že Ježíš Lazarovi vrátil život, umožnil mu, aby byl zase se svou rodinou. Dal této rodině opravdu nádherný dar.

Vzkříšení, která Ježíš provedl, když byl na zemi, byla předobrazem toho, co udělá v budoucnu jako král Božího království. * Až bude z nebe vládnout nad zemí, lidem, kteří spí ve smrti, vrátí život. Proto řekl: „Jsem vzkříšení.“ Představte si, jak budete šťastní, až znovu uvidíte své blízké! A představte si, jakou radost budou mít vzkříšení lidé. (Lukáš 8:56)

Představte si, jak budete šťastní, až znovu uvidíte své blízké!

VÍRA, KTERÁ JE PŘEDPOKLADEM VĚČNÉHO ŽIVOTA

Ježíš řekl Martě: „Kdo projevuje víru ve mne, i když zemře, ožije; a žádný, kdo žije a projevuje víru ve mne, vůbec nikdy nezemře.“ (Jan 11:25, 26) Lidé, které Ježíš během své tisícileté vlády vzkřísí, budou mít vyhlídku na věčný život – za předpokladu, že v Ježíše projeví pravou víru.

„Kdo projevuje víru ve mne, i když zemře, ožije.“ (Jan 11:25)

Poté, co Ježíš pronesl tyto významné výroky o vzkříšení, položil Martě osobní otázku: „‚Věříš tomu?‘ Řekla mu: ‚Ano, Pane; uvěřila jsem, že jsi Kristus, Boží Syn.‘“ (Jan 11:26, 27) A co vy? Chtěli byste si vytvořit takový druh víry ve vzkříšení, jaký měla Marta? Prvním krokem je to, abyste poznali Boží záměr s lidstvem. (Jan 17:3; 1. Timoteovi 2:4) Na základě tohoto poznání můžete získat víru. Co kdybyste požádali svědky Jehovovy, aby vám ukázali, co o tomto námětu říká Bible? Rádi si s vámi o úžasné naději na vzkříšení popovídají.

^ 2. odst. Viz článek „Smrt není úplný konec“ na straně 6 tohoto časopisu.

^ 9. odst. Více informací o biblickém slibu vzkříšení najdete v 7. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? Vydali ji svědkové Jehovovi.