Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | POTŘEBUJEME BOHA?

Proč Boha potřebujeme

Proč Boha potřebujeme

Psychologové říkají, že k tomu, aby člověk byl opravdu šťastný, potřebuje duchovní hodnoty. Vyplývá to ze skutečnosti, že lidé chtějí dělat něco smysluplného nebo podporovat nějakou ideologii nebo hnutí – něco vznešenějšího než jejich běžné starosti. Aby tuto potřebu uspokojili, věnují volný čas přírodě, umění, hudbě a podobně. Většina z nich v tom však hluboké ani trvalé uspokojení nenachází.

Bůh chce, aby lidé byli šťastní nejen nyní, ale dokonce věčně

Skutečnost, že lidé mají vrozenou touhu po duchovních hodnotách, není pro ty, kdo čtou Bibli, žádným překvapením. Z úvodních kapitol První knihy Mojžíšovy vyplývá, že poté co Bůh stvořil první lidskou dvojici, pravidelně s nimi mluvil a tak jim umožnil, aby si k němu vytvořili osobní vztah. (1. Mojžíšova 3:8–10) Bůh lidi nevytvořil tak, aby žili nezávisle na něm, ale tak, že se svým tvůrcem potřebují komunikovat. O této lidské potřebě se Bible zmiňuje často.

Ježíš například prohlásil: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3) Z těchto slov můžeme vyvodit závěr, že základním předpokladem pro šťastný život je uspokojovat svou vrozenou touhu poznat Boha. Jak to můžeme dělat? Ježíš to vyjádřil slovy: „Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst.“ (Matouš 4:4) Jak nám Boží výroky neboli Boží myšlenky a pokyny, které nalézáme v Bibli, umožní, abychom žili šťastný a smysluplný život? Prozkoumejme tři hlavní způsoby.

Potřebujeme dobré vedení

Bezpočet odborníků dnes ochotně nabízí rady týkající se vztahů, lásky, rodinného života, řešení konfliktů, štěstí, a dokonce i smyslu života. Kdo má ale lepší předpoklady poskytnout spolehlivé, vyrovnané vedení ve všech těchto oblastech než náš tvůrce, Bůh Jehova?

Bible je jako uživatelská příručka – je vodítkem pro život

Znázorněme si to: Když si koupíte nějaké zařízení, jako například fotoaparát nebo počítač, jistě budete očekávat, že k němu dostanete návod  nebo manuál, který vysvětluje, jak toto zařízení co nejlépe využít. Bibli můžeme přirovnat k takovému manuálu. Je to příručka k lidskému životu, který Bůh, „výrobce“, poskytl nám, „uživatelům“. Tento manuál vysvětluje, k čemu je produkt určený a jak s ním máme pracovat, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.

Stejně jako dobře napsaný manuál, i Bible upozorňuje čtenáře na to, co by mohlo narušit bezpečné a spolehlivé fungování „výrobku“ – našeho života. Od lidí můžeme dostávat jiné rady a jejich uplatnění se může zdát snazší, ale není snad logické, že nejlepších výsledků dosáhneme a problémům se vyhneme, když se budeme řídit pokyny „výrobce“?

„Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit. Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ Izajáš 48:17, 18

V Bibli můžeme najít vedení a pomoc, které potřebujeme

Jehova sice dává příkazy a pokyny, ale nenutí nás, abychom je dodržovali. Miluje nás a chce nám pomoct, a proto se na nás obrací těmito vřelými slovy: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit. Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ (Izajáš 48:17, 18) Stručně řečeno, když se budeme řídit Božími pokyny, budeme žít kvalitně. Jinými slovy k tomu, abychom žili kvalitně a byli šťastní, Boha potřebujeme.

Potřebujeme odpovědi na zásadní otázky

Někteří si myslí, že Boha nepotřebují, proto, že v životě vidí mnoho věcí, které podle nich vylučují existenci milujícího Boha. Mohou se například ptát: Proč dobří lidé trpí? Proč se některé děti narodí s tělesnou vadou? Proč je život tak nespravedlivý? To jsou opravdu závažné otázky, a když na ně člověk nalezne odpověď, může to mít na jeho život hluboký vliv. Avšak místo abychom hned vinili z takových problémů Boha, podívejme se, co k tomu říká Boží Slovo, Bible.

Třetí kapitola První knihy Mojžíšovy obsahuje zprávu o tom, že Satan se prostřednictvím hada pokusil přimět první lidskou dvojici, aby jednala v rozporu s Jehovovým příkazem, že pod trestem smrti nemá jíst ze stromu poznání dobrého a špatného. Evě řekl: „Určitě nezemřete. Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné.“ (1. Mojžíšova 2:16, 17; 3:4, 5)

Těmito slovy Satan nejen tvrdil, že Bůh je lhář, ale také naznačil, že Boží způsob vlády je nespravedlivý. Ďábel prohlásil, že pro lidi bude lepší, když budou naslouchat jemu. Jak bylo možné vyřešit otázky, které tehdy vznikly? Jehova se rozhodl nechat událostem volný průběh, aby se každý mohl přesvědčit, zda obvinění vznesená proti němu jsou pravdivá, nebo ne. V podstatě  dal Satanovi a těm, kdo jsou na jeho straně, příležitost prokázat, zda lidé mohou mít bez Boha kvalitní život.

Jaká je podle vás odpověď na Satanova tvrzení? Mají lidé bez Boha kvalitní život a dokážou si dobře vládnout? Utrpení, nespravedlnost, nemoci a smrt a také kriminalita, úpadek morálky, války, genocidy a další zvěrstva – tedy problémy, které lidi postihují celá staletí –, jsou nepopiratelným dokladem toho, že lidské pokusy vládnout si nezávisle na Bohu žalostně selhávají. Bible ukazuje, že za problémy lidstva není zodpovědný Bůh, ale jejich hlavní příčinou je to, že „člověk panuje nad člověkem k jeho škodě“. (Kazatel 8:9)

Není z toho jasné, že u Boha musíme hledat nejen odpovědi na zásadní otázky, ale také řešení této situace? Jaké řešení tedy Bůh má?

Potřebujeme Boží pomoc

Lidé již dlouho touží po tom, aby nemoci, stárnutí a smrt skončily. Věnovali tomu obrovské množství času, úsilí a prostředků, ale bez výsledků. Někteří doufali, že objeví elixír života nebo pramen mládí, a v poslední době vkládají své naděje do vědy. Všechny tyto sny však končí zklamáním.

Bůh si přeje, aby lidé měli kvalitní a šťastný život. Byl to jeho původní záměr, když je tvořil, a on na něj nezapomněl. (1. Mojžíšova 1:27, 28; Izajáš 45:18) Ujišťuje nás, že každé své předsevzetí zcela jistě uskuteční. (Izajáš 55:10, 11) Bible mluví o Božím slibu obnovit na zemi rajské podmínky, o které první lidé přišli. V poslední knize Bible je o Jehovovi řečeno: „Setře [lidem] každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:4) Jak Bůh takové nádherné podmínky vytvoří a jaký užitek můžeme mít z jeho slibu my?

Boží Syn Ježíš Kristus učil své následovníky modlit se o to, aby se děla Boží vůle. Jeho modlitbu, které se často říká Otčenáš, mnozí lidé znají a často ji opakují. Zní takto: „Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:9, 10) Ano, právě Boží království je prostředek, pomocí kterého Jehova odstraní tragické výsledky lidské vlády a nastolí spravedlivý nový svět, který slíbil. * (Daniel 2:44; 2. Petra 3:13) Co musíme udělat pro to, abychom splnění tohoto slibu zažili?

Ježíš Kristus poukázal na jeden jednoduchý krok, když řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan  17:3) Ano, díky Boží pomoci můžeme dosáhnout věčného života ve slíbeném novém světě. Tato vyhlídka by mohla být dalším přesvědčivým důvodem, proč na otázku, zda potřebujeme Boha, odpovědět ano.

Je čas přemýšlet o Bohu

Apoštol Pavel před dvěma tisíci lety na Areopagu neboli Martově pahorku řekl svobodomyslným Atéňanům o Bohu toto: „Sám dává všem lidem život, dech a všechno. Vždyť od něho máme život, pohybujeme se a existujeme, dokonce jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Vždyť my jsme také jeho potomstvo.‘“ (Skutky 17:25, 28)

To, na co tehdy Pavel poukázal, stále platí. Náš stvořitel zajišťuje, abychom měli co dýchat, co jíst a co pít. Bez dobrých věcí, které nám Jehova k životu poskytuje, zkrátka žít nemůžeme. Proč ale Bůh tyto věci dává všem lidem, ať se o něj zajímají, nebo ne? Pavel řekl, že je to proto, „aby hledali Boha, zda by jej snad mohli nahmatat a skutečně jej najít, ačkoli vlastně není daleko od nikoho z nás“. (Skutky 17:27)

Přáli byste si Boha lépe poznat, to znamená získat další informace o jeho záměru a radách, jak kvalitně žít nejen nyní, ale dokonce věčně? Pokud ano, vybízíme vás, abyste si o tom promluvili s člověkem, který vám přinesl tento časopis, nebo se obrátili na jeho vydavatele. Velmi rádi vám pomohou.

^ 20. odst. Další informace o tom, jak se díky tomuto království bude dít Boží vůle na zemi, najdete v 8. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? Vydali ji svědkové Jehovovi. Je dostupná online a můžete si ji stáhnout na webových stránkách jw.org.