Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč je tolik utrpení?

Proč je tolik utrpení?

K tomu, abychom pochopili, proč je tolik utrpení a proč se lidem nedaří ho odstranit, musíme zjistit, jaké jsou jeho skutečné příčiny. Ty jsou sice rozmanité a komplexní, ale můžeme být vděční za to, že nám Bible pomáhá je rozpoznat. V tomto článku budeme uvažovat o pěti základních důvodech. Prozkoumejte, jak nám Boží Slovo pomáhá pochopit pravé příčiny tohoto závažného problému. (2. Timoteovi 3:16)

ŠPATNÉ VLÁDY

„Když panuje někdo ničemný, lid vzdychá.“ (Přísloví 29:2)

V dějinách bylo mnoho diktátorů, kteří vládli železnou rukou a způsobili svým poddaným nepopsatelné utrpení. To samozřejmě neplatí o všech vládcích. Někteří mají ty nejlepší úmysly. Jakmile se ale dostanou k moci, často zjistí, že jejich úsilí je mařeno intrikami a politickým soupeřením. Nebo svou moc začnou zneužívat k osobnímu prospěchu a ke škodě ostatních. Bývalý americký ministr zahraničních věcí Henry Kissinger prohlásil: „Dějiny jsou zprávou o snahách, které selhaly, a ambicích, které se nikdy neuskutečnily.“

V Bibli je také uvedeno: „Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) Nedokonalí lidé nemají moudrost a prozíravost potřebné k tomu, aby měli všechny své záležitosti pod kontrolou. Pokud lidé nemohou řídit vlastní kroky, jak by mohli řídit celý národ? Chápete tedy, proč lidské vlády nedokážou utrpení odstranit? Většinou je to tak, že jsou spíš jeho příčinou.

FALEŠNÉ NÁBOŽENSTVÍ

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:35)

Náboženští představitelé všech vyznání a denominací kážou o lásce a jednotě. Skutečnost je ale taková, že svým spoluvěřícím nedokázali vštípit lásku dostatečně silnou k tomu, aby překonala předsudky. Náboženství nejenže nepomáhá rozvíjet lásku, ale často přispívá k nejednotě, fanatismu a konfliktům mezi národy a národnostními skupinami. V závěru své knihy Christianity and the World Religions (Křesťanství a světová náboženství) teolog Hans Küng napsal: „Těmi nejfanatičtějšími a nejkrutějšími politickými boji  jsou ty, které jsou ovlivňovány, podněcovány a ospravedlňovány náboženstvím.“

Duchovní mnoha náboženství navíc otevřeně tolerují předmanželský sex, manželskou nevěru a homosexuální jednání. To má za následek šíření nemocí, potraty, nechtěná těhotenství a rozvrácená manželství či rodiny, což vede k nevýslovné bolesti a trápení.

LIDSKÁ NEDOKONALOST A SOBECKÉ TOUHY

„Každý je . . . zkoušen tím, že je přitahován a lákán svou vlastní touhou. Když se pak touha stane plodnou, porodí hřích.“ (Jakub 1:14, 15)

Všichni jsme zdědili nedokonalost, a proto máme sklon dělat chyby a musíme bojovat proti touze činit „to, co [chce] tělo“. (Efezanům 2:3) Obzvlášť těžké to je, když člověk má příležitost nesprávnou touhu uspokojit. Když se takové touze podvolí, dopad může být ničivý.

Spisovatel P. D. Mehta napsal: „Hodně utrpení je důsledkem naší žádostivosti, neovládané honby za požitky a zábavou, naší chamtivosti a ctižádostivosti.“ Touha po drogách, hazardním hraní, sexu a dalších věcech zničila život už mnoha „váženým občanům“ a způsobila velkou bolest jejich rodinám, přátelům a dalším lidem. Když vezmeme v úvahu nedokonalou povahu člověka, musíme souhlasit s tímto biblickým výrokem: „Víme . . ., že všechno tvorstvo nadále spolu sténá a je spolu v bolesti až dosud.“ (Římanům 8:22)

ZLÉ DUCHOVNÍ SÍLY

Bible odhaluje, že Satan je „bůh tohoto systému věcí“ a že ho podporují další mocní duchové, kterým se říká démoni. (2. Korinťanům 4:4; Zjevení 12:9)

Jak Satan, tak i démoni aktivně usilují o to, aby ovládali a klamali lidi. Apoštol Pavel to potvrdil, když řekl: „Nezápasíme proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této tmy, proti ničemným duchovním silám v nebeských místech.“ (Efezanům 6:12)

Démoni mají potěšení z toho, že lidi trápí, nicméně to není jejich hlavní cíl. Především je chtějí odvrátit od nejvyššího Boha Jehovy. (Žalm 83:18) K prostředkům, které používají k tomu, aby lidi klamali a ovládali, patří astrologie, magie, čarodějnictví a věštění. Proto nás Jehova před těmito věcmi varuje a nabízí ochranu všem, kdo se Satanovi a démonům postaví. (Jakub 4:7)

ŽIJEME „V POSLEDNÍCH DNECH“

Před asi dvěma tisíci lety Bible předpověděla: „Věz . . ., že v posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat.“

Dále říká, proč tyto časy budou kritické: „Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví, . . . bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchou, budou spíše milovat rozkoše než milovat Boha.“ Skutečnost, že žijeme „v posledních dnech“, je určitě významným důvodem, proč dnes vidíme tolik utrpení. (2. Timoteovi 3:1–4)

Když jsme rozebrali zmíněné faktory, není snad jasné, proč lidé nedokážou navzdory všem dobrým úmyslům utrpení odstranit? Kam se tedy můžeme obrátit o pomoc? Musíme ji hledat u našeho Stvořitele, který slíbil, že „[rozbije] Ďáblova díla“ i díla těch, kdo se k němu připojili. (1. Jana 3:8) Následující článek se bude zabývat otázkou, co Bůh udělá, aby všechny příčiny utrpení odstranil.