Přejít k článku

Přejít na obsah

Konec utrpení je na dosah!

Konec utrpení je na dosah!

Představte si, že žijete ve světě, kde neexistuje žádná zločinnost, války, nemoci ani přírodní katastrofy. Představte si, že se každé ráno probouzíte bez obav z diskriminace, útlaku nebo finančních problémů. Připadá vám, že je to příliš krásné, než aby to byla pravda? Faktem je, že žádný člověk ani žádná lidmi vytvořená organizace nemohou takové podmínky zajistit. Bůh však slíbil, že všechny příčiny lidského utrpení, včetně těch, o nichž byla zmínka v předchozím článku, odstraní. Všimněte si, jaké sliby obsahuje Boží Slovo, Bible.

U MOCI BUDE DOBRÁ VLÁDA

„Nebeský Bůh [zřídí] království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy.“ (Daniel 2:44)

Boží království je nebeská vláda. Bohem vybraný panovník Ježíš Kristus nahradí všechny lidské panovníky a zajistí, aby se Boží vůle děla nejen v nebi, ale také na zemi. (Matouš 6:9, 10) Tato vláda nebude nahrazena žádnou jinou lidskou vládou, protože je „věčným královstvím našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista“. Tím bude zajištěn trvalý pokoj a mír. (2. Petra 1:11)

NEBUDE UŽ ŽÁDNÉ FALEŠNÉ NÁBOŽENSTVÍ

„Sám Satan se stále proměňuje v anděla světla. Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků.“ (2. Korinťanům 11:14, 15)

Bude odhaleno, že falešné náboženství je Ďáblovým dílem, a bude ze země odstraněno. Skončí všechny formy náboženského fanatismu a krveprolévání. Díky tomu bude všechny, kdo milují „živého a pravého Boha“, spojovat „jedna víra“ a budou jej uctívat „duchem a pravdou“. Výsledkem bude pokoj a jednota. (1. Tesaloničanům 1:9; Efezanům 4:5; Jan 4:23)

LIDÉ UŽ NEBUDOU NEDOKONALÍ

„Sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

Jehova Bůh to umožní prostřednictvím svého Syna Ježíše, který za lidstvo obětoval svůj život.  (Jan 3:16) Pod Ježíšovým vedením lidé dosáhnou dokonalosti. Nebude už žádné utrpení, protože „sám Bůh bude s nimi“ a „setře jim každou slzu z očí“. Lidská nedokonalost i utrpení budou brzy věcí minulosti. „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29)

ZLÍ DUCHOVÉ ZTRATÍ SVŮJ VLIV

„[Ježíš Kristus se] zmocnil . . . draka, prahada, který je Ďábel a Satan, a spoutal ho na tisíc let. A uvrhl ho do propasti a zavřel ji a zapečetil ji nad ním, aby již nezaváděl na scestí národy.“ (Zjevení 20:2, 3)

Až budou Satan a démoni svázáni a uvrženi do „propasti“, neboli stavu naprosté nečinnosti, přestanou mít na zemi vliv. Nebudou už nijak zasahovat do lidských záležitostí. Žít ve světě, kde nebudou působit Satan a démoni, bude opravdu krásné.

SKONČÍ „POSLEDNÍ DNY“

„Poslední dny“ budou ukončeny tím, co Ježíš označil jako „velké soužení“. Prohlásil: „Potom bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ (Matouš 24:21)

Toto soužení bude velké v tom smyslu, že dojde k nebývalým těžkostem. Ty vyvrcholí „válkou velikého dne Boha Všemohoucího“, známou spíše jako „Armagedon“. (Zjevení 16:14, 16, poznámka pod čarou)

Všichni, kdo milují spravedlnost, se těší, až tento zkažený systém věcí skončí. Podívejme se na několik z mnoha dobrých věcí, které je čekají pod vládou Božího království.

BŮH UDĚLÁ JEŠTĚ VÍC

Do pokojného nového světa přežije „velký zástup“. Boží Slovo říká, že „velký zástup“ lidí, který nelze sečíst, „[vyjde] z velkého soužení“ a přežije do spravedlivého nového světa. (Zjevení 7:9, 10, 14; 2. Petra 3:13) Záchranu jim umožní Ježíš Kristus, „Boží Beránek, který snímá hřích světa“. (Jan 1:29)

Velký užitek přinese poučování od Boha. O novém světě je předpovězeno: „Země jistě bude naplněna poznáním Jehovy.“ (Izajáš 11:9) K tomuto poučování budou patřit pokyny pro to, aby lidé dokázali žít v souladu mezi sebou a s přírodou. Bůh nás ujišťuje: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit.“ (Izajáš 48:17)

Mrtví budou vzkříšeni. Když byl Ježíš na zemi, vzkřísil svého přítele Lazara. (Jan 11:1, 5, 38–44) Tím ukázal, co v mnohem větším rozsahu udělá za vlády Božího království. (Jan 5:28, 29)

Pokoj a spravedlnost budou panovat navždy. Pod Kristovou vládou bude bezpráví věcí minulosti. Jak to víme? Ježíš totiž dokáže číst v srdcích lidí a tuto schopnost bude používat, aby soudil mezi spravedlivými a nespravedlivými. Ti, kdo odmítnou své špatné jednání změnit, nebudou moct v Božím novém světě žít. (Žalm 37:9, 10; Izajáš 11:3, 4; 65:20; Matouš 9:4)

Uvažovali jsme jen o několika z mnoha biblických proroctví, která poukazují na nádhernou dobu, jež má přijít. Až bude nad zemí panovat Boží království, bude na ní trvale „hojnost pokoje“. (Žalm 37:11, 29) Všechny příčiny bolesti a utrpení, které sužují lidstvo, budou odstraněny. Bůh nám dává své slovo, když říká: „Pohleď, činím všechny věci nové. . . . Tato slova jsou věrná a pravá.“ (Zjevení 21:5)