Přejít k článku

Přejít na obsah

 POZNEJTE BOŽÍ OSOBNOST

Jehova „není stranický“

Jehova „není stranický“

Stali jste se někdy obětí diskriminace? Byla vám někdy zamítnuta nějaká žádost, odepřena nějaká služba nebo se s vámi zacházelo jiným přezíravým způsobem kvůli barvě pleti, etnickému původu nebo společenskému postavení? Pokud ano, rozhodně nejste sami. Existuje však dobrá zpráva: Takové nedůstojné zacházení je sice běžné na zemi, ale nedochází k němu v nebi. „Bůh není stranický,“ prohlásil s pevným přesvědčením apoštol Petr. (Přečtěte si Skutky 10:34, 35.)

Uvedená slova Petr pronesl ve velmi neobvyklé situaci — v domě pohana, který se jmenoval Kornélius. Petr byl Žid a v jeho době Židé pokládali pohany za nečisté, takže bylo nepřijatelné se s nimi jakkoli stýkat. Proč tedy Petr byl v Kornéliově domě? Krátce řečeno proto, že toto setkání zařídil Bůh. Petr od něj dostal vidění, ve kterém mu bylo řečeno: „Přestaň nazývat poskvrněným to, co Bůh očistil.“ Petr nevěděl, že i Kornélius měl den předtím vidění, ve kterém dostal od anděla pokyn, aby pro něj poslal. (Skutky 10:1–15) Když si Petr uvědomil, že tu záležitost řídí Bůh, nezdráhal se promluvit.

Prohlásil: „S určitostí si uvědomuji, že Bůh není stranický.“ (Skutky 10:34) Řecké slovo přeložené jako „stranický“ doslova znamená „přijímač tváří“. (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) O tomto výrazu jeden biblista řekl: „Vztahuje se na soudce, který se podívá na obviněného a vynese rozsudek ne podle skutkové podstaty, ale podle toho, zda se mu ten člověk líbí nebo nelíbí.“ Bůh neupřednostňuje nikoho kvůli jeho rase, národnosti, společenskému postavení ani žádnému jinému vnějšímu faktoru.

Jehova se naopak dívá na to, co je v našem srdci. (1. Samuelova 16:7; Přísloví 21:2) Petr dále řekl: „V každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ (Skutky 10:35) Bát se Boha znamená uznávat ho, mít k němu úctu a důvěru a nedělat nic, co vyvolává jeho nelibost. Působit spravedlnost znamená ochotně dělat to, co se Bohu líbí. Jehova má potěšení z člověka, jehož srdce je naplněno zbožnou bázní, která ho motivuje dělat to, co je správné. (5. Mojžíšova 10:12, 13)

Když se Jehova dívá z nebes na zem, vidí jedinou rasu — lidskou rasu.

Pokud jste se někdy setkali s diskriminací nebo předsudky, určitě jsou pro vás Petrova slova o tom, jaký Bůh je, povzbuzením. Jehova přitahuje k pravému uctívání lidi ze všech národů. (Jan 6:44; Skutky 17:26, 27) Vyslýchá modlitby svých ctitelů, bez ohledu na to, jaké jsou rasy, národnosti nebo jaké mají společenské postavení. (1. Královská 8:41–43) Můžeme si být jisti, že když se Jehova dívá z nebes na zem, vidí jedinou rasu — lidskou rasu. Chtěli byste se o tomto nestranném Bohu dozvědět víc?

Doporučené čtení Bible na červen:

Jan 17Skutky 10