Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Mohou nám být odpuštěny hříchy?

Získat Boží schválení není příliš těžké

Podle Bible jsou všichni lidé hříšníci. Sklon k hříchu jsme zdědili od prvního člověka, Adama. Proto někdy děláme špatné věci a toho, co jsme udělali, později možná litujeme. Boží Syn Ježíš Kristus za naše hříchy zaplatil svou smrtí. Díky jeho výkupní oběti můžeme získat odpuštění. Je to dar od Boha. (Přečtěte si Římanům 3:23, 24.)

Někteří lidé se dopustili těžkých hříchů a říkají si, zda je možné, aby jim Bůh odpustil. Boží Slovo obsahuje toto ujištění: „Krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od všeho hříchu.“ (1. Jana 1:7) Jehova ochotně odpouští i závažné hříchy, pokud jich opravdu litujeme. (Přečtěte si Izajáše 1:18.)

Co pro odpuštění musíme udělat?

Pokud chceme, aby nám Jehova odpustil, potřebujeme o něm získat poznání — rozumět jeho způsobu jednání, jeho radám a požadavkům. (Jan 17:3) Těm, kdo svého špatného jednání litují a snaží se změnit, Jehova velkoryse odpouští. (Přečtěte si Skutky 3:19.)

Získat Boží schválení není příliš těžké. Jehova má pro naše slabosti pochopení. Je milosrdný a laskavý. Podněcuje vás jeho milující laskavost k tomu, abyste se snažili dozvědět víc o tom, jak mu dělat radost? (Přečtěte si Žalm 103:13, 14.)