Přejít k článku

Přejít na obsah

Ježíšův příklad a učení — Klíč ke smysluplnému životu

Ježíšův příklad a učení — Klíč ke smysluplnému životu

„Choďte právě tak, jak chodil Ježíš.“ 1. Jana 2:6, The NET Bible

JAK jsme si ukázali v předchozím článku, Ježíš vedl smysluplný život. Pokud chceme, aby i náš život měl opravdový smysl, bude dobré, když napodobíme jeho příklad a budeme jednat v souladu s radami, které dal.

Z výše uvedeného verše vyplývá, že nás k tomu Jehova přímo vybízí. Chodit tak, jak chodil Ježíš, znamená přizpůsobovat celý svůj život jeho příkladu a učení. Díky tomu z nás Bůh bude mít radost a získáme skutečný smysl života.

Součástí Ježíšova učení byly zásady, které nám pomohou žít tak, jak žil on. Mnohé z těchto zásad uvedl ve slavném Kázání na hoře. Na několik z nich se teď podívejme a ukažme si, jak je můžeme v životě uplatnit.

ZÁSADA: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3)

JAK TATO ZÁSADA PŘISPÍVÁ KE SMYSLUPLNÉMU ŽIVOTU:

Ježíš naznačil, že lidé mají vrozené duchovní potřeby. Přejeme si znát odpovědi na otázky jako: Proč jsme zde? Proč existuje tolik utrpení? Opravdu se Bůh o nás zajímá? Pokračuje život po smrti? Abychom mohli vést smysluplný život, potřebujeme na tyto otázky znát odpovědi. Ježíš věděl, že je pouze jeden spolehlivý zdroj, kde je můžeme získat — Boží Slovo. Když se jednou modlil ke svému Otci, řekl: „Tvé slovo je pravda.“ (Jan 17:17) Může nám Boží Slovo opravdu pomoci uspokojit naše duchovní potřeby a být šťastní?

PŘÍKLAD ZE ŽIVOTA:

Jako frontman populární kapely měl Esa nakročeno k tomu, aby se stal rockovou hvězdou. I přesto měl pocit, že mu v životě něco chybí. Říká: „Být v kapele mě sice bavilo, ale toužil jsem po tom, aby můj život měl hlubší smysl.“ Po nějaké době se Esa setkal s jedním svědkem Jehovovým. Vypráví: „Zasypal jsem ho otázkami. Fascinovalo mě, že na každou z nich mi dal z Bible logickou odpověď, a tak jsem s ním začal Bibli studovat.“ To, co se Esa při studiu dozvídal, působilo na jeho srdce a on se rozhodl svůj život zasvětit Jehovovi. „Dřív jsem šel z problému do problému a procházel nejrůznějšími krizemi,“ říká. „Teď má můj život ale skutečný smysl.“ *

ZÁSADA: „Šťastní jsou milosrdní.“ (Matouš 5:7)

JAK TATO ZÁSADA PŘISPÍVÁ KE SMYSLUPLNÉMU ŽIVOTU:

Milosrdný člověk s druhými soucítí a je k nim laskavý a ohleduplný. Ježíš byl milosrdný k těm, kdo měli nějaké trápení. Soucit ho podněcoval, aby jim iniciativně pomáhal. (Matouš 14:14; 20:30–34) Když v tom Ježíše budeme napodobovat, získá náš život hlubší smysl, protože ti, kdo jsou k druhým milosrdní, jsou pak také šťastní. (Skutky 20:35) Milosrdenství druhým můžeme projevit laskavými slovy a skutky, které jim přinesou úlevu. Opravdu však milosrdenství přispívá ke spokojenějšímu životu?

Maria a Carlos

PŘÍKLAD ZE ŽIVOTA:

Maria se svým manželem Carlosem jsou příkladem takového milosrdného jednání. Mariin otec je vdovec a několik posledních let je upoután na lůžko. Maria a Carlos ho vzali k sobě domů a dělají pro něj všechno, co potřebuje. Zažili mnoho bezesných nocí a občas ho museli urychleně odvézt do nemocnice, když  měl hypoglykemický záchvat. Přiznávají, že je to někdy vyčerpává. Ale přesně, jak řekl Ježíš, jsou šťastní, protože pociťují hluboké uspokojení z toho, že o tatínka pečují.

ZÁSADA: „Šťastní jsou pokojní.“ (Matouš 5:9)

JAK TATO ZÁSADA PŘISPÍVÁ KE SMYSLUPLNÉMU ŽIVOTU:

Slovo „pokojní“ v původním jazyce doslova znamená „ti, kdo působí pokoj“. Jak to, že působíme pokoj, souvisí se smysluplnějším životem? Například díky tomu máme s druhými lepší vztahy. Uděláme dobře, když uplatníme tuto biblickou vybídku: „Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem.“ (Římanům 12:18) Ke „všem lidem“ patří i ti, kdo nesdílejí naši víru, včetně členů rodiny. Může to, že budeme pokojní vůči „všem lidem“, opravdu přispět k tomu, že náš život bude mít hlubší smysl?

Nair

PŘÍKLAD ZE ŽIVOTA:

Nair si během let prošla mnoha situacemi — zvláště ve své rodině —, které prověřily, zda umí zachovat pokoj. Od té doby, co ji před asi patnácti lety opustil manžel, stará se o své děti sama. Jeden z jejích synů měl problémy s drogami a často jednal v afektu a ohrožoval ji i svou sestru. Nair je přesvědčená, že díky tomu, co se dozvěděla z Bible, měla i za těchto náročných okolností sílu zůstat pokojná. Snaží se s druhými nehádat, ale naopak s nimi soucítí, je k nim laskavá a projevuje jim pochopení. (Efezanům 4:31, 32) Říká, že to, že se naučila působit pokoj, jí umožňuje, aby se členy rodiny i dalšími lidmi měla co možná nejlepší vztahy.

CO NÁS ČEKÁ V BUDOUCNOSTI

Pokud se budeme řídit Ježíšovými moudrými radami, budeme šťastní a spokojení. K tomu, abychom vedli skutečně smysluplný život, však potřebujeme ještě vědět, co nás čeká v budoucnosti. Ostatně jaký smysl by měl náš život, kdyby to jediné, co nás čeká, bylo zestárnout, onemocnět a nakonec zemřít? Pravdou ale je, že to k dnešnímu životu patří.

Existuje však naděje. Pro ty, kdo se snaží chodit „právě tak, jak chodil Ježíš“, má Jehova přichystáno mnoho dobrých věcí. Slibuje, že na zemi brzy nastolí spravedlnost a poslušní lidé zde budou žít věčně v dokonalém zdraví, tedy tak, jak to od začátku zamýšlel. Ve svém Slově říká: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

Maria, 84letá žena, o které jsme se zmínili v úvodním článku, se na tuto dobu velmi těší. A co vy? Chtěli byste zjistit, jak dosáhnout „skutečného života“, který lidi čeká pod vládou Božího království? (1. Timoteovi 6:19) Pokud ano, popovídejte si s někým ze svědků Jehovových nebo napište vydavatelům tohoto časopisu. *

^ 8. odst. Celý Esův příběh si můžete přečíst v článku „Bible mění život lidí — ‚Choval jsem se brutálně‘“.

^ 18. odst. Kniha Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi, pomohla mnoha lidem zjistit, co se v Bibli píše o různých námětech.