Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ZAJÍMÁ NAŠE ČTENÁŘE

Slíbil Ježíš zločinci život v nebi?

Slíbil Ježíš zločinci život v nebi?

Tato otázka může člověka napadnout, když si v Bibli přečte, že Ježíš slíbil zločinci, který byl spolu s ním popraven, život v ráji. Řekl mu: „Vpravdě ti říkám dnes: Budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23:43) Všimněte si, že se Ježíš nezmínil o tom, kde ráj bude. Myslel snad tímto výrokem, že s ním zločinec bude v nebi?

Zamysleme se nejprve nad tím, zda zločinec splňoval požadavky na nebeský život. Lidé s nadějí na život v nebi musí být pokřtěni ve vodě a svatým duchem a stát se tak Ježíšovými učedníky a Božími duchovními syny. (Jan 3:3, 5) Dále musí odpovídat Božím mravním měřítkům a být kromě jiného poctiví, bezúhonní a soucitní. (1. Korinťanům 6:9–11) Také musí Bohu a Kristu zůstat věrní po celý svůj pozemský život. (Lukáš 22:28–30; 2. Timoteovi 2:12) Pouze v případě, že tyto požadavky splní, jsou hodni toho, aby byli vzkříšeni a mohli nést vážnou odpovědnost, která na ně čeká v nebesích, totiž sloužit jako kněží a panovat spolu s Kristem nad lidstvem po tisíc let. (Zjevení 20:6)

Zmíněný zločinec však žil jako kriminálník a jako kriminálník také zemřel. (Lukáš 23:32, 39–41) Je pravda, že dal najevo uctivý postoj k Ježíšovi, když mu řekl: „Vzpomeň si na mne, až se dostaneš do svého království.“ (Lukáš 23:42) Nebyl však pokřtěn, nestal se učedníkem Ježíše Krista a Božím duchovním synem ani během svého života neprokázal, že je čestným a věrným člověkem. Je rozumné předpokládat, že by mu Ježíš slíbil nebeský život v postavení krále vedle svých následovníků, kteří po celý svůj život věrně sloužili Bohu? (Římanům 2:6, 7)

Znázorněme si to: Představte si, že člověk, který vás připravil o peníze, by prosil o prominutí, a vy byste se proto rozhodli neoznámit to na policii. Těžko byste mu ale svěřili svou firmu nebo ho požádali, aby se postaral o vaši rodinu. Takovou odpovědnost byste svěřili pouze těm, kterým naprosto důvěřujete. Podobně ti, kdo dostávají naději na život v nebi, musí poskytnout dobrý základ pro důvěru, že během panování nad lidstvem budou uplatňovat Boží spravedlivá měřítka. (Zjevení 2:10) Umírající zločinec svou prosbu jistě myslel upřímně, ale žádný takový základ pro důvěru neposkytl.

Někteří lidé se možná zeptají: Neřekl ale Ježíš zločinci, že s ním bude v nebi právě ten den? Tak to být nemohlo, protože ani Ježíš toho dne do nebe nevstoupil. Namísto toho byl po tři dny „v srdci země“, tedy v hrobě. (Matouš 12:40; Marek 10:34) Dokonce i po svém vzkříšení zůstal na zemi dalších čtyřicet dní a teprve potom vystoupil do nebe. (Skutky 1:3, 9) A tak zločinec v ten den s Ježíšem v nebi být nemohl.

Do jakého ráje se tedy měl zločinec dostat? Po svém vzkříšení bude mít možnost žít v pozemském ráji, nad kterým Ježíš bude panovat. (Skutky 24:15; Zjevení 21:3, 4) Více se o tomto ráji a o tom, co musíte dělat, abyste tam mohli žít i vy, dozvíte, když si popovídáte s někým ze svědků Jehovových.