Přejít k článku

Přejít na obsah

 POZNEJTE BOŽÍ OSOBNOST

„Zjevil jsi je nemluvňatům“

„Zjevil jsi je nemluvňatům“

Chcete znát pravdu o Bohu — kdo je, co se mu líbí a co ne a jaká je jeho vůle? Jehova Bůh o sobě celou pravdu odhaluje ve svém Slově, Bibli. Jenomže ne každý, kdo Bibli čte, může této pravdě plně porozumět. Proč? Protože pochopení duchovních pravd je určitá výsada, kterou nemá každý. Podívejme se, co o tom řekl Ježíš. (Přečtěte si Matouše 11:25.)

Tento verš začíná slovy: „Tehdy Ježíš odpověděl a řekl.“ To, co se Ježíš chystal říct, tedy bylo zřejmě reakcí na momentální situaci. Právě pokáral obyvatele tří galilejských měst za to, že se nechtěli změnit, přestože tam vykonal mocné skutky. (Matouš 11:20–24) Možná si řeknete: Jak je možné, že někdo viděl Ježíšovy zázraky a nereagoval na pravdy, které učil? Jejich nezájem souvisel se zatvrzelostí jejich srdce. (Matouš 13:10–15)

Ježíš věděl, že k pochopení duchovních pravd obsažených v Bibli jsou zapotřebí dvě věci: Boží pomoc a správný postoj srdce. Prohlásil: „Veřejně tě chválím, Otče, Pane nebe a země, protože jsi utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil jsi je nemluvňatům.“ Rozumíte už tomu, proč je pochopení duchovních pravd, které jsou v Bibli, pokládáno za výsadu? Jehova, Pán nebe a země, může podle své svrchované vůle pravdu buď zjevit, nebo utajit. Na základě čeho se tedy rozhoduje, komu pravdu odhalí, a komu ne?

Jehova má rád pokorné, a ne domýšlivé. (Jakub 4:6) Skrývá pravdu „před moudrými a intelektuály“, tedy vzdělanci a moudrými z pohledu světa, kteří ve své pýše spoléhají na sebe a nestojí o Boží pomoc. (1. Korinťanům 1:19–21) Bůh však odhaluje pravdu „nemluvňatům“ — těm, kdo se k němu obracejí s upřímným srdcem a projevují pokoru, jakou mají děti. (Matouš 18:1–4; 1. Korinťanům 1:26–28) Boží Syn Ježíš viděl kolem sebe oba postoje. Mnozí pyšní vysoce vzdělaní náboženští vůdci smysl Ježíšova poselství nepochopili, ale pokorní rybáři ano. (Matouš 4:18–22; 23:1–5; Skutky 4:13) Zároveň se však Ježíšovými následovníky stali někteří bohatí a vzdělaní lidé, kteří projevili skutečnou pokoru. (Lukáš 19:1, 2, 8; Skutky 22:1–3)

Vraťme se k otázce na začátku článku: Chcete znát pravdu o Bohu? Pokud ano, možná vám přinese útěchu vědomí, že Bůh nestraní těm, kdo jsou moudří z pohledu světa. Naopak dává přednost těm, na které se tito „moudří“ dívají spatra. Pokud ke studiu Božího Slova přistupujete pokorně, můžete patřit k lidem, kterým Jehova dává vzácný dar, totiž porozumění pravdě o něm. Pochopení této pravdy dá vašemu životu hlubší smysl a může vést k získání „skutečného života“ — nekonečného života ve spravedlivém novém světě, který podle Božího slibu brzy přijde. * (1. Timoteovi 6:12, 19; 2. Petra 3:13)

Doporučené čtení bible na leden

Matouš 1–21

^ 7. odst. Svědkové Jehovovi vám rádi pomohou poznat pravdu o Bohu a jeho záměru. Nabízejí domácí biblické studium pomocí knihy Co Bible doopravdy říká?