Přejít k článku

Přejít na obsah

 Poznávejte Boží Slovo

Co se bude dít během soudného dne?

Co se bude dít během soudného dne?

Tento článek rozebírá otázky, které vás už možná napadly. Ukazuje, kde na ně můžete najít odpovědi ve své Bibli. Svědkové Jehovovi si s vámi o těchto odpovědích rádi popovídají.

1. Co je soudný den?

Jak je to znázorněno na obrázku vpravo, mnozí lidé si soudný den představují tak, že před Božím trůnem budou shromážděny miliardy duší, které budou souzeny na základě svých dřívějších skutků. Některé pak budou za odměnu žít v nebi a ty ostatní budou trpět v pekle. Bible však ukazuje, že účelem soudného dne je osvobodit lidstvo od bezpráví. (Žalm 96:13) Soudcem Bůh ustanovil Ježíše, který na zemi obnoví právo. (Přečtěte si Izajáše 11:1–5; Skutky 17:31.)

2. Jak bude v soudném dnu obnoveno právo?

Když se první člověk Adam svévolně vzbouřil proti Bohu, zaprodal tak všechny své potomky hříchu, utrpení a smrti. (Římanům 5:12) Ježíš tento stav napraví tím, že vzkřísí neboli přivede zpět k životu miliardy lidí. Biblická kniha Zjevení odhaluje, že se to stane během Kristovy tisícileté vlády. (Přečtěte si Zjevení 20:4, 11, 12.)

Vzkříšení lidé budou souzeni ne na základě toho, co dělali před svou smrtí, ale na základě toho, jak se budou chovat poté, co se zveřejní obsah „svitků“ zmíněných ve 20. kapitole knihy Zjevení. (Římanům 6:7) Mezi těmi, kdo budou přivedeni k životu a získají příležitost učit se o Bohu, budou podle apoštola Pavla „spravedliví“ i „nespravedliví“. (Přečtěte si Skutky 24:15.)

 3. Čeho se během soudného dne dosáhne?

Ti, kdo zemřeli, aniž měli možnost poznat Jehovu Boha a sloužit mu, dostanou příležitost se změnit a činit dobro. Pokud tuto příležitost využijí, bude to pro ně „vzkříšení života“. Někteří ze vzkříšených však nebudou chtít Boha poslouchat, a pro ně to tedy bude „vzkříšení soudu“. (Přečtěte si Jana 5:28, 29; Izajáše 26:10; 65:20.)

Než tento den soudu, který bude trvat tisíc let, skončí, Jehova přivede poslušné lidstvo k dokonalosti. (1. Korinťanům 15:24–28) To bude pro věrné lidi jistě něco úžasného! Během závěrečné zkoušky Bůh uvolní Satana Ďábla z propasti, kde byl celých tisíc let spoután. Satan se znovu pokusí obrátit lidstvo proti Jehovovi, ale ti, kdo se k tomu nenechají zlákat, se pak budou těšit z věčného života na zemi. (Přečtěte si Izajáše 25:8; Zjevení 20:7–9.)

4. Z jakého dalšího dne soudu bude mít lidstvo užitek?

Bible používá spojení „den soudu“ také na událost, kdy skončí současný světový systém. Tento den přijde tak náhle jako potopa za Noemových dnů, která zahubila celou tehdejší ničemnou generaci. Rychle se blížící „zničení bezbožných lidí“ připraví cestu nové lidské společnosti, ve které „bude přebývat spravedlnost“. (Přečtěte si 2. Petra 3:6, 7, 13.)