Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se prodávalo a nakupovalo ve starověkém Izraeli?

Jak se prodávalo a nakupovalo ve starověkém Izraeli?

Jak se posílaly dopisy v biblických dobách?

Perský kurýr

Pro doručování oficiálních dopisů perské vlády týkajících se národních zájmů se používala státní poštovní služba. Jaký byl systém zasílání dopisů v Persii, vyplývá z biblické knihy Ester, kde čteme: „[Mordekai] napsal ve jménu krále Ahasvera a zapečetil královým pečetním prstenem a rozeslal písemné doklady rukou kurýrů na koních, kteří jeli na poštovních koních používaných v královské službě, synech rychlých klisen.“ (Ester 8:10) Římská říše měla pro doručování úředních a vojenských písemností podobnou službu.

Osobní pošta, jako byly dopisy psané apoštolem Pavlem a dalšími, takto být doručována nemohla. Pokud byl někdo bohatý, mohl s dopisem poslat svého otroka. Většina lidí však byla odkázána na své známé, nebo dokonce cizince, kteří prostě cestovali tím směrem. Potenciálními doručovateli tedy mohli být členové rodiny, přátelé, vojáci nebo obchodníci. Důležitým hlediskem samozřejmě bylo, jak důvěryhodný je člověk, který má dopis doručit, a zda zprávu předá v pořádku. Bible naznačuje, že alespoň některé ze svých dopisů Pavel poslal po spoluvěřících. (Efezanům 6:21, 22; Kolosanům 4:7)

Jak se prodávalo a nakupovalo ve starověkém Izraeli?

Reliéf ovocného trhu

Národní hospodářství bylo založeno převážně na zemědělství, chovu zvířat a výměnném obchodu. Bible se zmiňuje o trzích, které se nacházely u městských bran, jako byla Ovčí brána, Rybná brána a brána Střepů. (Nehemjáš 3:1, 3; Jeremjáš 19:2) Názvy bran byly pravděpodobně odvozeny od zboží, které se u nich prodávalo. V Bibli se také píše o jeruzalémské ulici pekařů i o řadě druhů zboží, se kterým se obchodovalo. (Jeremjáš 37:21)

A jak to bylo s cenami? Jeden komentář k Bibli uvádí: „Ceny v průběhu staletí přirozeně kolísaly a je složité dopátrat se, kolik určité zboží stálo v konkrétní době a lokalitě.“ I přesto informace ze starověkých zdrojů včetně Bible odhalují, že i tehdy ceny podléhaly inflaci. Ve starověku se například běžně obchodovalo s otroky. Josef byl prodán za dvacet kousků stříbra, zřejmě šekelů, což pravděpodobně byla průměrná cena otroka v 18. století př. n. l. (1. Mojžíšova 37:28) O tři sta let později byla cena za otroka třicet šekelů. (2. Mojžíšova 21:32) V 8. století př. n. l. to bylo padesát šekelů. (2. Královská 15:20) A o dvě století později, za vlády Perské říše, se cena vyšplhala na devadesát šekelů i více. Je z toho vidět, že nárůst cen není jen problémem současnosti.