Přejít k článku

Přejít na obsah

Vnitřní soulad

Vnitřní soulad

„V žádné době nebylo proroctví proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni svatým duchem.“ 2. PETRA 1:21

POROVNÁNÍ: Starověké záznamy, které byly napsané ve stejné době, si často protiřečí. Knihy psané různými lidmi na různých místech v různých obdobích se shodují jen vzácně. To však není případ Bible. Všech 66 knih, které obsahuje, předkládá jednotné poselství a jsou v naprostém souladu, a to proto, že mají jednoho autora, Boha. (2. Timoteovi 3:16)

PŘÍKLAD: Mojžíš byl pastýř, který žil v 16. století př. n. l. V první knize, kterou Bible obsahuje, uvedl, že přijde jakési „semeno“, jež zachrání lidstvo. Později bylo v téže biblické knize předpovězeno, že toto semeno bude potomkem Abrahama, Izáka a Jákoba. (1. Mojžíšova 3:15; 22:17, 18; 26:24; 28:14) Asi o 500 let později prorok Natan oznámil, že semeno přijde v rodové linii krále Davida. (2. Samuelova 7:12) Tisíc let potom apoštol Pavel vysvětlil, že toto semeno bude tvořit Ježíš a skupina jeho vyvolených následovníků. (Římanům 1:1–4; Galaťanům 3:16, 29) A na konci prvního století bylo do poslední knihy Bible napsáno proroctví, že členové tohoto semene budou na zemi vydávat svědectví o Ježíšovi, budou vzkříšeni do nebes a budou s Ježíšem panovat tisíc let. Spolu s ním zničí Ďábla a zachrání lidstvo. (Zjevení 12:17; 20:6–10)

CO ŘÍKAJÍ KOMENTÁTOŘI BIBLE: Když Louis Gaussen důkladně prozkoumal všech 66 biblických knih, ve svém díle o božské inspiraci Bible napsal, že byl ohromen „imponující jednolitostí této knihy sepisované v průběhu patnácti století tolika různými lidmi, . . . kteří usilovali o stejný cíl a vytrvale na něm pracovali, i když mu plně nerozuměli. Tímto cílem byl historický záznam týkající se vykoupení světa Božím Synem.“ (Theopneusty—The Plenary Inspiration of the Holy Scriptures)

CO MYSLÍTE? Očekávali byste, že jednotlivé části knihy psané v průběhu více než 1 500 let asi 40 různými lidmi budou v naprostém souladu? Nebo je Bible jedinečná?

„Tyto spisy dohromady tvoří jeden organický celek . . . V literatuře neexistuje nic, co by se tomu byť jen vzdáleně podobalo.“ Z KNIHY THE PROBLEM OF THE OLD TESTAMENT (PROBLEMATIKA STARÉHO ZÁKONA) OD JAMESE ORRA