Přejít k článku

Přejít na obsah

Spolehlivý historický záznam

Spolehlivý historický záznam

 Spolehlivý historický záznam

„Přesně [jsem] vysledoval všechny věci od začátku.“ LUKÁŠ 1:3

POROVNÁNÍ: Legendy a báje jsou smyšlené příběhy, ve kterých nejsou uvedena konkrétní místa, data ani jména skutečných postav. Naproti tomu Bible uvádí množství historických podrobností, které čtenáři dávají jistotu, že její „slova jsou pravda“. (Žalm 119:160, Slovo na cestu)

PŘÍKLAD: V Bibli se píše, že „babylónský král Nebukadnecar . . . vzal [judského krále] Jehojakina do vyhnanství v Babylóně“. Později „babylónský král Evil-merodak v roce, kdy se stal králem, pozdvihl hlavu judského krále Jehojakina z domu zadržení“. Navíc Jehojakinovi „dávali od krále příděl, denně jako něco, co mu náleží, po všechny dny jeho života“. (2. Královská 24:11, 15; 25:27–30)

CO OBJEVILI ARCHEOLOGOVÉ: Ve zříceninách starověkého Babylónu byly nalezeny úřední dokumenty datované do doby vlády Nebukadnecara II. Uvádí se v nich příděl potravin dávaných vězňům a dalším lidem, kteří byli závislí na královském dvoře. Ve výčtu je uveden „Jaukin [Jehojakin]“, který byl „králem jahudské (judské) země“, a jeho domácnost. A co víme o existenci Nebukadnecarova následníka Evil-merodaka? Nápis na jedné váze nalezené nedaleko Sus zní: „Palác Amila-Marduka [Evil-merodaka], krále babylónského, syna Nebukadnecarova, krále babylónského.“

CO MYSLÍTE? Existují nějaké jiné starověké náboženské spisy, které by byly tak konkrétní a přesné, co se týče dějin? Nebo je Bible jedinečná?

[Praporek na straně 5]

„Chronologické a zeměpisné údaje [v Bibli] jsou daleko přesnější a spolehlivější než ty, které jsou obsaženy v jiných starověkých dokumentech.“ Z KNIHY A SCIENTIFIC INVESTIGATION OF THE OLD TESTAMENT (VĚDECKÉ ZKOUMÁNÍ STARÉHO ZÁKONA) OD ROBERTA D. WILSONA

[Obrázek na straně 5]

Babylónský dokument, ve kterém je zmínka o judském králi Jehojakinovi

[Podpisek obrázku na straně 5]

© bpk, Berlin/Vorderasiatisches Museum, SMB/Olaf M. Tessmer/Art Resource, NY