Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na deset otázek o sexu

Odpovědi na deset otázek o sexu

 Odpovědi na deset otázek o sexu

1 Byl prvotním hříchem, kterého se Adam s Evou dopustili v zahradě Eden, sexuální styk?

▪ Odpověď: Mnoho lidí si sice myslí, že zakázané ovoce v zahradě Eden představovalo sexuální styky, ale Bible to neříká.

Přemýšlejte o následujících skutečnostech. Bůh zakázal Adamovi jíst ovoce „stromu poznání dobrého a špatného“ už před tím, než byla stvořena Eva. (1. Mojžíšova 2:15–18) Jelikož byl Adam sám, tento zákaz se nemohl vztahovat na sexuální styky. Kromě toho dal Bůh Adamovi a Evě jednoznačný příkaz: „Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi.“ (1. Mojžíšova 1:28) Copak by milující Bůh dal prvním dvěma lidem pokyn „naplňte zemi“ — což samozřejmě vyžadovalo, aby měli pohlavní styky — a potom by je odsoudil k smrti za to, že jeho pokyn poslechli? (1. Jana 4:8)

Dále, když si Eva „začala brát [ze zakázaného] ovoce a jedla je“, její manžel s ní nebyl. Teprve „potom nějaké dala i svému manželovi, když byl s ní, a on je začal jíst“. (1. Mojžíšova 3:6)

A za to, že Adam s Evou spolu sexuálně žili a přivedli na svět děti, Bohem odsouzeni nebyli. (1. Mojžíšova 4:1, 2) Je jasné, že ovoce, které Adam a Eva snědli, nepředstavovalo to, že měli pohlavní styky. Bylo to doslovné ovoce, které rostlo na určitém stromě.

2 Je Bible proti tomu, aby lidé měli ze sexu potěšení?

▪ Odpověď: Z první knihy Bible je patrné, že to byl Bůh, kdo stvořil lidi „jako muže a ženu“. Prohlásil, že jeho stvoření je „velmi dobré“. (1. Mojžíšova 1:27, 31) Později inspiroval jednoho pisatele Bible, aby manželům adresoval tuto vybídku: „Raduj se s manželkou svého mládí . . . Její vlastní prsa ať tě opájejí v každé době.“ (Přísloví 5:18, 19) Připadá vám z těchto výroků, že si Bůh nepřeje, aby lidé měli ze sexu potěšení?

 Bůh zjevně nejen umožnil, aby se lidé rozmnožovali, ale také vytvořil pohlavní orgány tak, aby si manželé mohli vzájemně vyjadřovat lásku a náklonnost způsobem, který je pro ně příjemný. Muž a žena, kteří mají vřelý a důvěrný vztah, tak mohou naplňovat své tělesné a citové potřeby.

3 Schvaluje Bible, aby spolu muž a žena žili bez uzavření manželství?

▪ Odpověď: Bible uvádí, že „Bůh bude soudit smilníky“. (Hebrejcům 13:4) Původní řecké slovo, které se překládá jako „smilstvo“, por·nei′a, má široký význam. Vztahuje se na jakoukoli sexuální aktivitu mezi lidmi, kteří spolu nejsou v manželství. * Z Božího pohledu proto není správné, aby spolu muž a žena žili, i kdyby měli v úmyslu se později vzít.

I když se snad dva lidé mají velmi rádi, Bůh vyžaduje, aby se nejdřív vzali a teprve potom spolu začali sexuálně žít. Byl to Bůh, kdo nám dal schopnost milovat. Láska je jeho hlavní vlastností. Z dobrého důvodu trvá na tom, aby se ze sexu těšily jen manželské dvojice, jak bude vysvětleno v dalším článku.

4 Je přijatelná polygamie?

▪ Odpověď: Je pravda, že Bůh po určitou dobu dovoloval, aby muž měl víc než jednu ženu. (1. Mojžíšova 4:19; 16:1–4; 29:18–30:24) Ale nebyl původcem tohoto zvyku. Adamovi dal jen jednu manželku.

Bůh pověřil Ježíše Krista, aby znovu zavedl původní normu, kterou je monogamie. (Jan 8:28) Když Ježíš dostal otázku ohledně manželství, odpověděl: „Ten, kdo je stvořil, učinil je od počátku jako muže a ženu a řekl: ‚Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky, a ti dva budou jedno tělo.‘“ (Matouš 19:4, 5)

Jeden z Ježíšových učedníků byl později Bohem inspirován, aby napsal: „Ať má každý muž svou vlastní manželku  a každá žena svého vlastního manžela.“ (1. Korinťanům 7:2) Bible také říká, že ženatý muž, který má v křesťanském sboru dostat zvláštní odpovědnost, musí být „manžel jedné manželky“. (1. Timoteovi 3:2, 12)

5 Mohou manželské dvojice používat antikoncepci?

▪ Odpověď: Ježíš svým následovníkům nedal žádný příkaz ohledně toho, zda mají mít děti. Takový pokyn nedal ani nikdo z Ježíšových učedníků. Na žádném místě v Bibli se plánování rodičovství neodsuzuje.

Manželské páry se proto mohou svobodně rozhodnout, zda děti chtějí mít, nebo ne. Mohou se také rozhodnout, kolik jich budou mít a kdy. Pokud si muž a žena přejí používat nějaký druh antikoncepce, který nevyvolává potrat, je to jejich osobní věc a odpovědnost. * Nikdo by je za to neměl kritizovat. (Římanům 14:4, 10–13)

6 Je špatné podstoupit potrat?

▪ Odpověď: Bůh pohlíží na život jako na posvátný a za jedinečnou živou bytost považuje i embryo. (Žalm 139:16) Prohlásil, že člověk, který ublíží nenarozenému dítěti, bude volán k odpovědnosti. Zabití nenarozeného dítěte je v jeho očích vraždou. (2. Mojžíšova 20:13; 21:22, 23)

Co když však v době porodu dojde k mimořádné situaci a manželská dvojice se musí rozhodnout, zda přežije matka, nebo dítě? Rozhodnutí, koho se snažit zachránit, je v takovém případě věcí daného manželského páru. *

7 Dovoluje Bible rozvod?

▪ Odpověď: Bible rozvod dovoluje. Ježíš však ukázal, že pro ukončení manželství existuje jediný přijatelný důvod. Řekl: „Každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, vyjma z důvodu smilstva [sexuálního styku mimo manželství], a žení se s jinou, dopouští se cizoložství.“ (Matouš 19:9)

Bůh nenávidí to, když lidé jednají se svým partnerem zrádně a rozvádějí se. Osobně bude volat k odpovědnosti všechny, kdo bez náležitého důvodu opouštějí svou manželku nebo manžela, zvlášť když to dělají s úmyslem vzít si někoho jiného. (Malachiáš 2:13–16; Marek 10:9)

  8 Schvaluje Bůh homosexualitu?

▪ Odpověď: Bible odsuzuje smilstvo, což zahrnuje i homosexuální styky. (Římanům 1:26, 27; Galaťanům 5:19–21) I když je z Bible jasné, že Bůh takový životní styl neschvaluje, zároveň víme, že „tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život“. (Jan 3:16)

Praví křesťané sice homosexuální jednání neomlouvají, ale chovají se laskavě ke všem lidem. (Matouš 7:12) Bůh chce, abychom měli ke každému člověku úctu. Skuteční křesťané proto nejsou homofobní, tedy necítí k homosexuálům nenávist. (1. Petra 2:17)

9 Je něco špatného na sexu po telefonu, sextování nebo kybernetickém sexu?

▪ Odpověď: Sexem po telefonu je míněna nevhodná telefonická konverzace o sexu nebo naslouchání erotickým sdělením. Sextování je výraz popisující posílání erotických fotografií či videí a sexuálně vyzývavých textových zpráv mobilním telefonem. Při kybernetickém sexu člověk využívá pro erotickou komunikaci internet.

Bible se o těchto novodobých praktikách konkrétně nezmiňuje. Říká však: „Ať mezi vámi není ani zmínka o smilstvu a kdejaké nečistotě ani o chamtivosti, právě jak přísluší svatým lidem; ani hanebné chování, ani pošetilé řeči, ani oplzlé žertování, věci, které se nesluší.“ (Efezanům 5:3, 4) Takové činnosti jako sex po telefonu, sextování a kybernetický sex přispívají ke zkreslenému pohledu na sex a povzbuzují lidi k tomu, aby vyhledávali sexuální zážitky mimo manželství. Nepomáhají lidem ovládat jejich sexuální touhy, ale podporují je v tom, aby tyto touhy uspokojovali sobeckým způsobem.

10 Co Bible říká o masturbaci?

▪ Odpověď: O masturbaci — zvyku, při kterém člověk záměrně dráždí své pohlavní orgány, aby dosáhl vzrušení a orgasmu — Bible výslovně nemluví. Boží Slovo však křesťanům přikazuje: „Umrtvujte . . . své tělesné údy, které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo, nečistotu [a nesprávné] pohlavní choutky.“ (Kolosanům 3:5)

Masturbace vede k překroucenému a sebestřednému pohledu na sex. Bible nás ujišťuje, že Bůh může lidem, kteří se upřímně snaží tohoto zvyku zanechat, dát „moc, která je nad to, co je normální“. (2. Korinťanům 4:7; Filipanům 4:13)

[Poznámky pod čarou]

^ 11. odst. Por·nei′a se také vztahuje na další skutky, které se odchylují od původního účelu, k němuž Bůh lidské pohlavní orgány vytvořil, například na cizoložství, homosexuální styky a pohlavní styky se zvířaty.

^ 19. odst. Více informací k biblickému pohledu na sterilizaci najdete v rubrice „Otázky čtenářů“ ve Strážné věži z 15. června 1999 na stranách 27, 28.

^ 22. odst. Pojednání o tom, zda je omluvitelné, aby žena, která byla znásilněna, podstoupila potrat, najdete v Probuďte se! z 22. května 1993, na stranách 10 a 11. Časopis vydávají svědkové Jehovovi.