Přejít k článku

Přejít na obsah

 Co zajímá naše čtenáře

Přebývá Bůh na určitém místě?

Přebývá Bůh na určitém místě?

Některá náboženství učí, že Bůh je všudypřítomný, tedy že se ve stejnou dobu vyskytuje všude. Například New Catholic Encyclopedia popisuje Boha jako někoho, „kdo je současně přítomný na všech existujících místech a ve všech věcech“. Podobně zakladatel metodistické církve John Wesley ve svém kázání „O všudypřítomnosti Boha“ napsal, že „není žádné místo, ať už uvnitř hmotného vesmíru, nebo vně, kde by Bůh nebyl“.

Co říká Bible? Je Bůh všudypřítomný? Jinými slovy, je zároveň na všech místech v nebi i na zemi, a dokonce v lidech?

Bible ukazuje, že Bůh přebývá na konkrétním místě, a to v nebesích. Potvrzují to například slova krále Šalomouna, který Boha žádal: „Kéž sám nasloucháš z nebes, svého stanoveného obydlí.“ (1. Královská 8:43) Když Ježíš Kristus mluvil se svými učedníky o tom, jak se mají modlit, řekl jim, aby své modlitby adresovali ‚Otci v nebesích‘. (Matouš 6:9) Bible také uvádí, že po svém vzkříšení Kristus vstoupil „do samotného nebe, aby se . . . za nás objevil před osobou Boha“. (Hebrejcům 9:24)

Z citovaných veršů jasně vyplývá, že Bůh není všude, ale přebývá pouze v nebi. Pojem „nebesa“ použitý v těchto výrocích však neoznačuje zemskou atmosféru ani obrovský prostor vesmíru. Doslovná nebesa totiž nemohou svého Stvořitele obsáhnout. (1. Královská 8:27) Bible učí, že „Bůh je Duch“. (Jan 4:24) Přebývá tedy v duchovní říši, která je na hmotném vesmíru nezávislá. (1. Korinťanům 15:44)

Jak se ale máme dívat na biblické pasáže, které zdánlivě ukazují, že Bůh je na více místech najednou? Například v Žalmu 139:7–10 říká David Bohu: „Kam mohu jít od tvého ducha a kam mohu utéci od tvého obličeje? Kdybych vystoupil do nebe, byl bys tam; a kdybych si rozložil lehátko v šeolu, pohleď, ty bys tam byl. Kdybych si vzal křídla úsvitu, abych přebýval v nejodlehlejším moři, i tam by mě vedla tvá ruka.“ Opravdu tyto verše znamenají, že Bůh je na každém ze zmíněných míst?

Všimněte si, že David se nejprve zeptal: „Kam mohu jít od tvého ducha?“ * Prostřednictvím svého svatého ducha může Bůh vidět všechno a používat svoji moc všude, aniž by tam musel být doslova přítomen. Znázorněme si to: V posledních letech jsou vědci schopni zkoumat povrch planety Mars, která je od Země vzdálená miliony kilometrů. Jak to dělají? Necestují na Mars osobně, ale studují podrobné fotografie a jiné informace získávané sondami, které byly na tuto planetu vyslány.

Stejně tak Jehova Bůh nemusí být přítomný všude, aby věděl, co se děje na kterémkoli místě ve vesmíru. Boží Slovo říká: „Nic v celém stvoření před ním není skryté.“ (Hebrejcům 4:13, Bible21) Vzhledem k tomu, že Jehovova mocná činná síla, svatý duch, může působit kdekoli, je Bůh schopen všechno vidět a uskutečňovat svůj záměr, přestože sídlí na určitém místě, ve svém ‚svatém obydlí‘ v nebesích. (5. Mojžíšova 26:15)

^ 8. odst. Hebrejské slovo přeložené v tomto verši jako „duch“ se vztahuje na Boží činnou sílu, kterou Bůh používá k vykonání své vůle.