Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak děti učit o Bohu — Jaké metody se osvědčily?

Jak děti učit o Bohu — Jaké metody se osvědčily?

 Jak děti učit o Bohu — Jaké metody se osvědčily?

„Tato slova, která ti dnes přikazuji, se prokážou být na tvém srdci; a budeš je vštěpovat svému synovi a mluvit o nich, když budeš sedět ve svém domě a když půjdeš po cestě a když budeš uléhat a když budeš vstávat.“ 5. MOJŽÍŠOVA 6:6, 7

RODIČŮM může občas připadat, že výchova dětí je nad jejich síly. Když ale hledají pomoc, jsou často zaskočeni tím, kolik různých názorů na výchovu existuje. Záplava někdy protichůdných doporučení se na ně valí z knih, časopisů a internetových stránek a s radami mnohdy nešetří ani přátelé a příbuzní.

Bible však obsahuje praktické rady, na které se rodiče mohou spolehnout. Dozvědí se z ní nejen, co mají své děti učit, ale také jak to mají dělat. Z výše uvedeného biblického textu je vidět, že rodiče by si na duchovní rozhovor s dětmi měli najít příležitost každý den. Dále uvádíme čtyři návrhy založené na Bibli, které už pomohly tisícům rodičů.

1. Čerpejte poučení z přírody. Apoštol Pavel napsal: „[Boží] neviditelné vlastnosti jsou . . . jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství.“ (Římanům 1:20) Když rodiče povedou děti k tomu, aby poznávaly stvořitelská díla a pak přemýšlely, jaké Boží vlastnosti jsou v přírodě patrné, pomohou jim, aby byl pro ně Bůh skutečný.

Tuto metodu používal i Ježíš, když vyučoval své učedníky. Například jim řekl: „Bedlivě pozorujte nebeské ptáky, protože ti nesejí semeno ani nežnou ani neshromažďují do zásobáren; a přesto je váš nebeský Otec živí. Což nemáte větší cenu než oni?“ (Matouš 6:26) Ježíš těmito slovy vyzdvihl Jehovovu lásku a soucit. Ale nejen to, také svým učedníkům pomohl uvědomit si, jak Bůh tyto vlastnosti projevuje vůči svým dětem.

Moudrý král Šalomoun poukázal na instinktivní moudrost, kterou od Boha dostali mravenci, a na to, co se od těchto malých tvorů můžeme naučit. Napsal: „Jdi k mravenci, lenochu; pohleď na jeho cesty a zmoudři. Ačkoli nemá velitele, důstojníka ani panovníka, připravuje si jídlo dokonce  v létě; nasbíral si zásoby potravy dokonce o žni.“ (Přísloví 6:6–8) Šalomoun na tomto příkladu působivě ukázal, že je důležité dávat si hodnotné cíle a pak k jejich dosažení používat schopnosti, které od Boha máme.

Jak mohou rodiče napodobovat Ježíšův a Šalomounův způsob vyučování? Mohou postupovat takto: (1) zeptat se dětí, jaké zvíře nebo rostlina je zajímá, (2) společně si zjistit o takovém zvířeti či rostlině nějaká fakta a (3) z těch pak načerpat poučení o Bohu.

2. Napodobujte Ježíšův přístup. Žádný jiný člověk v dějinách neměl tak důležité informace, o které by se mohl s druhými podělit. Přesto Ježíš často pokládal druhým otázky. Upřímně se zajímal o myšlenky a názory těch, které vyučoval. (Matouš 17:24, 25; Marek 8:27–29) Podobně i rodiče si jistě přejí předat dětem cenná poučení. Pokud ale chtějí být dobrými učiteli, musí Ježíše napodobovat a své děti povzbuzovat k tomu, aby s volností říkaly, co si myslí.

Co když děti mají nějaký špatný postoj nebo opakovaně nereagují na důležitou radu? Uvažujte o tom, jak Ježíš jednal s apoštoly. Ti se spolu občas ostře hádali a bylo pro ně těžké projevovat pokoru. Přesto s nimi Ježíš neztrácel trpělivost a opakovaně jim připomínal, proč je pokora důležitá. (Marek 9:33, 34; Lukáš 9:46–48; 22:24, 25) Rodiče, kteří chtějí Ježíše napodobovat, budou své děti usměrňovat trpělivě, a v případě potřeby s nimi budou o určité záležitosti mluvit znovu a znovu, dokud ji děti nepochopí. *

3. Jděte příkladem. Rodiče by se měli řídit radou, kterou dal apoštol Pavel křesťanům v Římě. Napsal: „Ty však, který vyučuješ jiného, sám sebe nevyučuješ? Ty, který kážeš: ‚Nekraď‘, kradeš?“ (Římanům 2:21)

Tato rada je opravdu na místě, protože chování rodičů působí na děti mnohem víc než jejich slova. Rodičům, kteří žijí podle toho, co učí, budou jejich děti mnohem pravděpodobněji naslouchat.

4. Učte je odmalička. Timoteus, společník apoštola Pavla na misionářských cestách, měl ve svém okolí výbornou pověst. (Skutky 16:1, 2) Jedním z důvodů bylo to, že ho jeho maminka a babička už „od útlého dětství“ učily znát „svaté spisy“. Z Písma mu nejen četly, ale také mu pomáhaly přemýšlet o pravdách, které obsahuje. (2. Timoteovi 1:5; 3:14, 15)

Kde lze najít pomoc

Svědkové Jehovovi vydávají publikace, které jsou přímo určeny k tomu, aby podle nich rodiče mohli dětem předávat pravdivé informace o Bohu. Některé jsou napsány pro malé děti, jiné pomáhají rodičům k otevřené komunikaci s jejich dospívajícími syny a dcerami. *

Než ale své děti začnete učit o Bohu, bylo by dobré znát odpovědi na obtížné otázky, které vám mohou položit. Jak byste například odpověděli, kdyby se vás zeptaly: Proč Bůh nezabrání tomu, aby lidé trpěli? Jaký má záměr se zemí? Kde jsou mrtví? Svědkové Jehovovi vám na tyto i další otázky rádi pomohou najít odpovědi, abyste si vy i vaše rodina mohli vytvořit k Bohu blízký vztah. (Jakub 4:8)

[Poznámky pod čarou]

^ 10. odst. Hebrejské slovo přeložené v úvodním textu z 5. Mojžíšovy 6:7 jako „vštěpovat“ v sobě nese myšlenku častého opakování.

^ 15. odst. S malými dětmi si rodiče mohou číst knihu Co se dozvídáme od Velkého učitele, která rozebírá učení Ježíše Krista, nebo publikaci Moje kniha biblických příběhů, která jednoduchým způsobem vypráví o důležitých událostech a postavách z Bible. Pro rozhovor s dospívajícími dětmi mohou rodiče využít oba díly knihy Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi.