Přejít k článku

 Poznejte Boží osobnost

Má Jehova city?

Má Jehova city?

POKUD to tak je, vzniká další otázka: Působí na něj, jak se chováme? Jinými slovy, můžeme svým jednáním udělat Bohu radost nebo ho zarmoutit? Někteří starověcí filozofové takovou myšlenku odmítali. Tvrdili, že Boha nemůže nikdo ovlivnit, a že tedy nemůže mít žádné city. Ale Bible říká něco jiného. Uvádí, že Jehova má hluboké city a velmi se zajímá o to, co děláme. Uvažujme o slovech zapsaných v Žalmu 78:40 a 41.

Žalm 78 vypráví o tom, jak Bůh jednal se starověkým Izraelem. Poté co Jehova Izraelity osvobodil z egyptského otroctví, nabídl jim, že s nimi vstoupí do jedinečného vztahu. Slíbil jim, že když budou poslouchat jeho zákony, stanou se jeho „zvláštním majetkem“ a bude je výjimečným způsobem používat ke splnění svého záměru. Izraelité souhlasili a Jehova s nimi uzavřel smlouvu Zákona. Dodržovali ji však? (2. Mojžíšova 19:3–8)

Jehovovi nemůžeme dát nic cennějšího než to, že mu budeme svým životem dělat radost.

Žalmista říká: „Jak často se proti němu bouřili v pustině!“ (verš 40) A dodává: „Znovu a znovu Boha zkoušeli.“ (verš 41) Popisuje opakované vzpurné jednání. Izraelité začali tento neuctivý postoj projevovat velmi brzy — už při cestě pustinou krátce po svém osvobození z Egypta. Začali reptat proti Bohu a zpochybňovali, že je schopen a ochoten se o ně postarat. (4. Mojžíšova 14:1–4) Jedna příručka pro překladatele Bible uvádí, že slova „bouřili se proti němu“ se někdy „překládají také jako ‚zatvrdili svá srdce vůči Bohu‘ nebo ‚odmítli Boha‘“. Jehova přesto Izraelitům milosrdně odpouštěl, když viděl, že svého postoje litují. Oni se ale ke špatnému jednání vraceli a znovu a znovu se bouřili. (Žalm 78:10–19, 38)

Jaké měl Jehova pocity, když ho jeho vrtkavý lid neposlouchal? „Ubližovali mu,“ říká 40. verš nebo podle jiného překladu „působili mu zármutek“. Jedna biblická příručka význam těchto slov komentuje takto: „Chování Hebrejců působilo stejnou bolest jako chování neposlušného a vzdorovitého dítěte.“ Podobně jako vzpurné dítě může své rodiče velmi zraňovat, vzpurní Izraelité „působili bolest dokonce Svatému Izraele“. (verš 41)

Co se z tohoto žalmu dozvídáme? Je příjemné vědět, že Jehova chová ke svým služebníkům silné city a nedojde mu rychle trpělivost. Zároveň tento žalm odhaluje závažnou myšlenku: Jehova má pocity, které můžeme svým chováním ovlivnit. Jak to na vás působí? Podněcuje vás to k tomu, abyste chtěli jednat správně?

Pokud bychom se v životě neřídili biblickými měřítky, Jehovu by to zraňovalo. Můžeme se však rozhodnout žít bezúhonně a působit mu radost. A přesně k tomu nás Jehova vybízí: „Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce.“ (Přísloví 27:11) Jehovovi nemůžeme dát nic cennějšího než to, že mu budeme svým životem dělat radost.

Doporučené čtení Bible na červenec: