Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč Bůh připouští zlo a utrpení?

Proč Bůh připouští zlo a utrpení?

 Poznávejte Boží Slovo

Proč Bůh připouští zlo a utrpení?

Tento článek rozebírá otázky, které vás už možná napadly. Ukazuje, kde na ně můžete najít odpovědi ve své Bibli. Svědkové Jehovovi si s vámi o těchto odpovědích rádi popovídají.

1. Jak zlo vzniklo?

Zlo na zemi vzniklo tehdy, když Satan vyslovil první lež. Satan nebyl od počátku špatný. Byl to dokonalý anděl, ale „nestál pevně v pravdě“. (Jan 8:44) Začal toužit po uctívání, které právem patří pouze Bohu. Satan první ženě Evě lhal a přemluvil ji, aby místo Boha poslechla jeho. Adam se k Evě v jejím neposlušném jednání připojil. Jeho rozhodnutí vedlo k utrpení a smrti. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 3:1–6, 17–19.)

Když Satan podnítil Evu, aby Boha neposlechla, vyvolal tím vzpouru proti Boží svrchovanosti. Většina lidí se k Satanovi připojila a Boha jako Panovníka zavrhla. Tak se Satan stal ‚panovníkem světa‘. (Přečtěte si Jana 14:30; Zjevení 12:9.)

2. Mělo Boží stvoření nějakou vadu?

Bůh vytvořil lidi a anděly tak, že byli dokonale schopni poslouchat jeho požadavky. (5. Mojžíšova 32:4, 5) Stvořil nás se svobodnou vůlí, a proto si můžeme vybrat, zda budeme jednat dobře, nebo špatně. Díky tomu můžeme ukazovat, že Boha milujeme. (Přečtěte si Jakuba 1:13–15; 1. Jana 5:3.)

3. Proč Bůh připouští utrpení?

Jehova se rozhodl, že vzpouru proti své svrchovanosti bude nějaký čas trpět. Proč? Aby ukázal, že snahy vládnout bez něj nepovedou k dobrému. (Jeremjáš 10:23) Nyní, po 6 000 letech lidských dějin, je tato skutečnost naprosto zřejmá. Lidským vládcům se nepodařilo skoncovat s válkami, zločinností, bezprávím a nemocemi. (Přečtěte si Kazatele 7:29; 8:9; Římanům 9:17.)

Pokud však lidé uznávají Boha jako svého Panovníka, přináší jim to užitek. (Izajáš 48:17, 18) Se všemi lidskými vládami Jehova brzy skoncuje. Na zemi budou žít pouze ti, kdo se rozhodnou pro Boží vládu. (Izajáš 2:3, 4; 11:9; přečtěte si Daniela 2:44)

  4. K čemu máme příležitost díky Boží trpělivosti?

Satan tvrdil, že nikdo z lidí nebude Jehovu poslouchat za všech okolností. Díky Boží trpělivosti můžeme prokázat, zda jsme pro vládu Boží, nebo lidskou. Své rozhodnutí dáváme najevo tím, jak žijeme. (Přečtěte si Joba 1:8–11; Přísloví 27:11.)

5. Jak můžeme dávat najevo, že uznáváme Boha jako Panovníka?

Tím, že se snažíme z Bible zjistit, jak si Bůh přeje, abychom ho uctívali, a že to tak děláme. (Jan 4:23) Stejně jako Ježíš se ani my nevměšujeme do politiky a do válek. (Přečtěte si Jana 17:14.)

Svou moc Satan používá k tomu, že prosazuje nemorální, škodlivé způsoby jednání. Když takové věci zavrhneme, někteří z našich přátel a příbuzných se nám možná budou vysmívat a postaví se proti nám. (1. Petra 4:3, 4) Musíme se tedy rozhodnout: Budeme vyhledávat společnost lidí, kteří milují Boha? Budeme poslouchat jeho moudré a láskyplné zákony? Pokud ano, dokážeme, že Satan lhal, když tvrdil, že se Božími pokyny nebude nikdo řídit. (Přečtěte si 1. Korinťanům 6:9, 10; 15:33.)

Více informací najdete v 11. kapitole této knihy, Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 16]

Adam se rozhodl špatně

[Obrázek na straně 17]

Z toho, jak se rozhodujeme, je patrné, zda chceme mít Boha jako svého Panovníka