Přejít k článku

Přejít na obsah

Stvořil Bůh Ďábla?

Stvořil Bůh Ďábla?

 Co zajímá naše čtenáře

Stvořil Bůh Ďábla?

▪ Bible říká, že Bůh „stvořil všechno“, a proto někteří lidé docházejí k závěru, že musel stvořit i Ďábla. (Efezanům 3:9; Zjevení 4:11) Bible však jasně ukazuje, že to tak nebylo.

Jehova stvořil osobu, která se stala Ďáblem. To, že existuje Ďábel, hlavní Boží odpůrce, je tedy třeba uvést do souladu s tím, co se o Jehovovi jako o Stvořiteli dozvídáme z Písma. Je o něm řečeno: „Dokonalá je jeho činnost, neboť všechny jeho cesty jsou právo. Bůh věrnosti, u něhož není bezpráví; je spravedlivý a přímý.“ (5. Mojžíšova 32:3–5) Z tohoto výroku můžeme vyvodit, že Satan byl kdysi dokonalý a spravedlivý, že byl jedním z Božích andělských synů. U Jana 8:44 čteme Ježíšova slova, že Ďábel „nestál pevně v pravdě“. Z toho je patrné, že se kdysi pravdy držel a byl bezúhonný.

Ale tento anděl, který se stal Satanem, měl stejně jako ostatní Jehovovi inteligentní tvorové možnost vybrat si mezi správným a nesprávným. Rozhodl se jednat v odporu proti Bohu a podnítil první lidskou dvojici, aby se k němu připojila, a tak se z vlastní vůle stal Satanem neboli odpůrcem. (1. Mojžíšova 3:1–5)

Tento ničemný duchovní tvor se také sám učinil Ďáblem. Toto označení znamená pomlouvač. Byl tím neviditelným podvodníkem, který prostřednictvím hada použil lživá tvrzení, a tak Evu obelstil a přiměl ji, aby neposlechla Stvořitelův jednoznačný zákon. Proto Ježíš řekl, že Satan je „otec lži“. (Jan 8:44)

Ale jak mohl dokonalý duchovní tvor, který neměl žádnou slabost a na kterého ani nepůsobil žádný vnější špatný vliv, podlehnout sklonu jednat nesprávně? Je zřejmé, že dychtil po uctívání, které patřilo pouze Bohu, a viděl možnost vládnout nad lidmi místo něj. Tuto představu nezavrhl, ale zabýval se jí dál. Připustil, aby v něm pracovala tak dlouho, až ji nakonec začal uskutečňovat. Tento proces je popsán v biblické knize Jakub: „Každý je . . . zkoušen tím, že je přitahován a lákán svou vlastní touhou. Když se pak touha stane plodnou, porodí hřích.“ (Jakub 1:14, 15; 1. Timoteovi 3:6)

Ukažme si to na příkladu: Představte si účetního, který vidí možnost manipulovat s účetními záznamy tak, aby okrádal firmu a sám se obohatil. Tuto nesprávnou myšlenku by mohl okamžitě zavrhnout. Jestliže však o této možnosti uvažuje dál, je pro něj stále přitažlivější a on ji pravděpodobně uskuteční. Pokud to udělá, v podstatě se z vlastní vůle stane zlodějem. Pokud svůj zločin zalže, stane se také lhářem. Podobné to bylo s andělem, kterého Bůh stvořil. Živil v sobě nesprávné žádosti a jednal podle nich. Svou svobodnou vůli použil tak, že se dopustil podvodu a vzbouřil se proti svému Otci. Tímto způsobem sám sebe učinil Satanem Ďáblem.

Můžeme být vděční, že Bůh v patřičném čase Satana Ďábla zničí. (Římanům 16:20) Služebníci Jehovy Boha jsou mezitím informováni o Satanových lstivých plánech a mohou se chránit před jeho machinacemi. (2. Korinťanům 2:11; Efezanům 6:11) Rozhodně se tedy „postavte . . . proti Ďáblu, a uprchne od vás“. (Jakub 4:7)

[Praporek na straně 21]

Jeden dokonalý anděl se rozhodl jednat v odporu proti Bohu, a tak se z vlastní vůle stal Satanem.