Přejít k článku

Přejít na obsah

Co je Boží Království?

Co je Boží Království?

 Co je Boží Království?

„Tato dobrá zpráva o království . . .“ MATOUŠ 24:14

DO SVÉHO slavného Kázání na hoře Ježíš zahrnul vzorovou modlitbu, která obsahuje tuto prosbu k Bohu: „Ať přijde tvé království.“ Miliony lidí se tuto modlitbu naučily zpaměti a často ji opakují. Podle jedné encyklopedie je to „základní modlitba, kterou všichni křesťané používají při běžném uctívání“. Přesto mnozí z nich mají sotva nějakou představu o tom, co toto Království je nebo co vykoná, až přijde. (Matouš 6:9, 10)

To nikoho nepřekvapuje. Představitelé křesťanstva totiž nabízejí protichůdná, nejasná a složitá vysvětlení. Jeden z nich napsal, že Boží Království je „něco nadpřirozeného, . . . nějaké vnitřní spojení s živým Bohem . . ., zážitek s Bohem, během kterého muži a ženy nacházejí spasení“. Jiný duchovní vůdce definuje evangelium o Království jako „poučení o církvi“. A Katechismus katolické církve uvádí: „Boží království . . . spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti, jaké dává Duch svatý.“

Na druhé straně tohoto časopisu najdete mnohem jasnější vysvětlení. Je tam napsáno: „Boží Království, což je skutečná vláda se sídlem v nebi, brzy odstraní veškerou špatnost a přetvoří zemi v ráj.“ Podívejme se, jak toto vysvětlení podporuje Bible.

Budoucí vládci nad celou zemí

Království je vláda, v jejímž čele je král. Králem Božího Království je vzkříšený Ježíš Kristus. Jeho dosazení na trůn v nebi bylo vylíčeno ve vidění, které dostal prorok Daniel. Napsal: „Díval jsem se dál v nočních viděních, a tu, pohleďme — někdo podobný synu člověka [Ježíš] přicházel s nebeskými oblaky; a získal přístup k Prastarému na dny [Jehovovi Bohu] a přivedli ho blízko, až před Něho. A bylo mu dáno panství a důstojnost a království, aby dokonce jemu sloužily všechny národy, národnostní skupiny a jazyky. Jeho panství je panství trvající na neurčito, které nepomine, a jeho království je království, které nebude zničeno.“ (Daniel 7:13, 14)

Biblická kniha Daniel také ukazuje, že toto Království bude pevně založeno Bohem, že skoncuje se všemi lidskými vládami a že  nebude nikdy svrženo. Druhá kapitola popisuje inspirovaný sen, který se zdál babylónskému králi. Viděl v něm velkou sochu, jež znázorňovala sled světových mocností. Prorok Daniel tento sen vyložil. „V konečné části dnů,“ napsal, „zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy.“ (Daniel 2:28, 44)

Král Božího Království nevládne sám. Během své služby na zemi Ježíš ujistil věrné apoštoly, že budou spolu s jinými vzkříšeni do nebe a budou sedět na trůnech. (Lukáš 22:28–30) Neměl na mysli doslovné trůny, protože jak ukázal, toto Království bude v nebi. V Bibli je o jeho spoluvládcích napsáno, že budou „z každého kmene a jazyka a lidu a národa“. Budou ‚královstvím a kněžími našemu Bohu a mají kralovat nad zemí‘. (Zjevení 5:9, 10)

Proč je zpráva o Království dobrá

Povšimněte si, že Kristu Ježíši je dána vláda nad všemi ‚národy, národnostními skupinami a jazyky‘ a že jeho spoluvládci budou „kralovat nad zemí“. Ale nad kým bude toto Království vládnout? Poddanými budou ti, kdo pozitivně reagují na dobrou zprávu, která se v dnešní době káže. Budou k nim patřit také lidé, kteří budou vzkříšeni k životu na zemi a budou mít vyhlídku na věčný život.

Bible barvitě popisuje požehnání, z nichž se lidé pod vládou Království budou těšit. Zde jsou některá z nich.

„Působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země. Láme luk, a kopí opravdu seká na kusy; vozy pálí v ohni.“ (Žalm 46:9)

„Jistě budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst.“ (Izajáš 65:21, 22)

„[Bůh jim] setře . . . každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

„V tom čase se otevřou oči slepých, a uši hluchých, ty budou zprůchodněny. V tom čase bude chromý šplhat jako jelen a jazyk oněmělého bude volat radostí.“ (Izajáš 35:5, 6)

„Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho [Ježíšův] hlas a vyjdou, ti, kdo činili dobré věci, ke vzkříšení života.“ (Jan 5:28, 29)

„Mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:11)

To je rozhodně dobrá zpráva! Ze splněných biblických proroctví je navíc vidět, že doba, kdy toto Království bude spravedlivě vládnout nad celou zemí, přijde brzy.