Přejít k článku

Přejít na obsah

„Toto je váš den“

„Toto je váš den“

 Graduace 129. třídy Gileadu

„Toto je váš den“

JEDENÁCTÉHO září 2010 se téměř 8 000 lidí sešlo k jedné zvláštní příležitosti — graduaci 129. třídy biblické školy Strážné věže Gilead. „Toto je váš den,“ řekl studentům Samuel Herd z vedoucího sboru svědků Jehovových. „Radujeme se s vámi!“

„Slyšící ucho“

Bratr Herd zahájil program proslovem, ve kterém zdůraznil, že všichni křesťané by měli dobře používat své „slyšící ucho“, a to tím, že budou věnovat pozornost Božímu Slovu. (Přísloví 20:12) „Naslouchali jste Jehovovi posledních pět měsíců,“ řekl studentům, „a budete to dělat navěky.“

Jak mohou noví misionáři moudře používat své uši? „Tím, že se naladíte na Boží Slovo,“ řekl bratr Herd a dodal: „Během dnešního programu uslyšíte mnoho myšlenek, které vás připraví na vaši misionářskou činnost v dalších letech.“

„Důvěřujte v Jehovu celým svým srdcem“

Na tento podnětný námět promluvil ke studentům Gerrit Lösch, člen vedoucího sboru. Vyprávěl o mnoha situacích, kdy Boží lid ve starověku i v současnosti projevil důvěru v Jehovu.

Podobně „misionáři musí dávat najevo důvěru, pokud jde o jejich misionářskou službu,“ řekl bratr Lösch. „Možná si říkáte: Dokážu se naučit nový jazyk? Zvládnu se přizpůsobit nové kultuře? Překonám stesk po domově?“ Jakou odpověď bratr Lösch nabídl? „Důvěřujte v Jehovu.“

Také přečetl Přísloví 14:26: „V bázni před Jehovou je silná důvěra.“ Naše důvěra v Jehovu bude sílit, když budeme uvažovat o mnoha způsobech, jak nám Jehova žehnal.

Bible říká, že člověk, který důvěřuje v Jehovu, se „jistě . . . stane podobným stromu zasazenému u vod, který vysílá kořeny přímo u vodního toku; a neuvidí, až přijde žár, ale jeho listí se opravdu prokáže být bujné“. (Jeremjáš 17:7, 8)

Jaké poučení z toho vyplývá? „Bez ohledu na to, co máte před sebou, musíte důvěřovat v Jehovu,“ vybídl studenty bratr Lösch.

„Napodobujte věrné anděly“

To byl námět proslovu Stephena Letta, dalšího člena vedoucího sboru. Andělé nám dávají vynikající příklad. „Všechno, co se o nich dozvídáme z Bible, stojí za napodobení,“ řekl bratr Lett. Potom jmenoval čtyři vlastnosti věrných andělů — vytrvalost, pokoru, ochotu pomáhat a věrnou oddanost. Tyto vlastnosti bychom měli napodobovat.

V Bibli je zpráva, že jeden anděl odporoval ‚knížeti Persie‘, mocnému démonovi, a to 21 dní. (Daniel 10:13) Tento anděl projevoval vytrvalost. Také křesťané ‚zápasí proti ničemným duchovním silám‘, zdůraznil  bratr Lett. (Efezanům 6:12) „Bojujte ze všech sil, abyste vytrvali ve svém pověření,“ řekl studentům.

Když se Samsonův otec Manoach zeptal jednoho anděla na jeho jméno, tento anděl mu to odmítl říct. Projevil pokoru. (Soudci 13:17, 18) Bratr Lett studentům poradil: „Když vás někdo chválí nebo když obdivuje vaše schopnosti, pokorně odvraťte pozornost od sebe a zaměřte ji na Jehovu a jeho organizaci.“ (1. Korinťanům 4:7)

Když byl Ježíš krátce před svou smrtí v zahradě Getsemane, „tehdy se mu objevil anděl z nebe a posílil ho“. (Lukáš 22:43) Tento anděl dal najevo ochotu pomoci. Bratr Lett studentům poradil: „Modlete se, aby vám Jehova pomohl zjistit, co lidé ve vašem misionářském působišti skutečně potřebují, a pak se snažte s Jehovovou pomocí tyto potřeby uspokojovat.“

K Satanově vzpouře se připojila pouze menšina andělů, a proto můžeme říct, že převážná většina nebeských tvorů je skvělým příkladem věrné oddanosti. (Zjevení 12:4)

„Podobně jako tito věrní andělé i vy odporujte Ďáblovi,“ vybídl bratr Lett studenty. „Postavte se proti němu, a uprchne od vás.“ (Jakub 4:7)

Další tři body programu

„Ať je Jehova stále skálou vašeho srdce.“ Na tento poutavý námět založený na Žalmu 73:26 promluvil Gary Breaux, člen výboru odbočky ve Spojených státech. Pomohl studentům, aby měli stále na mysli, že se musí spoléhat na Jehovu. V jakém smyslu je Jehova skálou? „List papíru ve vichřici neuletí, když je zatížený kusem skály,“ řekl bratr Breaux. „Podobně stabilizující vliv může mít Jehova na vaše srdce.“ Samozřejmě že když jsme ve zkouškách vytrvalosti, srdce nám může radit špatně. (Jeremjáš 17:9) Odlišné klimatické podmínky, jiná strava, noví spolupracovníci v misionářském domově — cokoli z toho by mohlo způsobit, že by misionář chtěl všeho nechat. „Dostanete se do situací, kdy budete muset zvažovat různé možnosti a dělat rozhodnutí,“ řekl bratr Breaux. „Rozhodnete se tak, že to potěší Jehovu? Pokud ano, Jehova se stane skálou vašeho srdce. Povede vaše kroky.“

„Máte takovou víru, abyste si namočili nohy?“ Tento námět založený na 3. kapitole knihy Jozue rozebral instruktor Gileadu Sam Roberson. Jak mohly miliony Izraelitů překročit řeku Jordán, když byla rozvodněná? Jehova dal Jozuovi pokyn, aby přikázal kněžím: „Měli byste se v Jordánu zastavit.“ Bůh slíbil: „A stane se v okamžiku, kdy chodidla nohou kněží . . . spočinou v jordánských vodách, že jordánské vody budou odříznuty . . . a zastaví se jako jedna hráz.“ (Jozue 3:8, 13) Bratr Roberson studentům řekl: „Ve vašem životě budou ‚jordány‘, které vám mohou stát v cestě k požehnání, pokud to připustíte.“ Například může být těžké dobře vycházet s jinými misionáři. Co v tom případě dělat? „Zaměřte se na práci, ne na spolupracovníky.“ Bratr Roberson třídu vybídl: „Pokud budete projevovat víru a namočíte si nohy, Jehova vám pomůže tyto ‚jordány‘ vašeho misionářského života překročit.“

„Pevně založte své plány.“ Tento námět rozvinul instruktor Gileadu William Samuelson. Svůj proslov založil na Příslovích 16:3, kde je napsáno: „Uval svá díla na samotného Jehovu, a tvé plány budou pevně  založeny.“ Bratr Samuelson se studentů zeptal: „Znamená tento verš, že své plány můžete pevně založit jedině tak, že ‚svá díla uvalíte na Jehovu‘?“ To ne, protože v Příslovích 16:1 je uvedeno: „Pozemskému člověku patří záměry srdce.“ Bratr Samuelson řekl: „Jehova zázračně neovlivňuje záměry vašeho srdce. Vy sami si musíte být jisti, že vaše pohnutky vás vedou správným směrem. Když budete studovat, modlit se a úzce spolupracovat s místní odbočkou, budete mít nadále takové srdce, které vám bude dobře sloužit, a Jehova sám pevně založí vaše plány.“

Vyprávění zážitků a interview

Ke školení studentů Gileadu patřilo to, že se společně s místními sbory svědků Jehovových účastnili kazatelské činnosti. Mark Noumair, další instruktor Gileadu, vedl interview s několika studenty a ptal se na jejich zážitky. Zdůrazněno bylo zvláště to, jak velkou roli při hledání upřímných lidí v obvodu hraje modlitba.

Například jistí manželé byli v restauraci s rychlým občerstvením. Jeden zaměstnanec si všiml, že se potichu modlí. Přišel za nimi a zeptal se jich, zda jsou svědkové Jehovovi. Když mu odpověděli, že ano, vyprávěl jim, že byl vychován jako svědek, ale že později víru ztratil. Dokonce se dopustil nějakého zločinu a dostal se do vězení. Tento mladý muž chtěl nyní svůj vztah k Jehovovi obnovit. Mimo jiné řekl, že než ti manželé přišli do restaurace, modlil se k Bohu a prosil ho o pomoc, aby mohl dát svůj život do pořádku. Jeho modlitba byla vyslyšena.

„Ochutnejte a vizte, že Jehova je dobrý“ — to byl námět bratra Rudiho Hartla z korespondenčního oddělení. Vedl interview s misionáři Waynem Wridgwayem z Mosambiku, Jasonem Reedem z Chile a Kenjim Chichiim z Nepálu. Všichni tři jsou absolventi Gileadu. Tito bratři otevřeně mluvili o tom, co pro ně bylo těžké, když s misionářskou službou začínali — učit se nový jazyk, přizpůsobovat se nové kultuře a překonávat stesk po domově. „Pomohlo nám například to, že jsme se co nejdříve spřátelili s bratry a sestrami v novém sboru,“ řekl bratr Chichii. „Čím blíž jsme byli sboru, tím snazší pro nás bylo zvládat stesk po domově.“

Když všech 56 studentů dostalo svůj diplom, jeden z nich přečetl dojemný dopis, kterým třída vyjádřila svou vděčnost. Vedoucímu sboru mimo jiné napsali: „Jako třída jsme na vlastní oči viděli, jak jste se láskyplně a neúnavně vydávali, připravovali osnovy, navštěvovali třídu a dávali nám vynikající duchovní pokyny. Přijímali jsme vaši lásku, a až dojedeme do našeho působiště, budeme dělat všechno, co je v našich silách, abychom váš znamenitý příklad lásky, trpělivosti, pokory a osobního zájmu napodobovali.“

[Praporek na straně 28]

„Když vás někdo chválí . . ., odvraťte pozornost od sebe.“

[Praporek na straně 29]

„Ve vašem životě budou ‚jordány‘.“

 [Tabulka a mapa na straně 31]

STATISTIKA TŘÍDY

9 zastoupených zemí

56 studentů

28 manželských dvojic

33,0 průměrný věk

17,9 průměrný počet let od křtu

13,3 průměrný počet let v celodobé službě

[Mapa]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Absolventi byli přiděleni do 25 zemí

ZEMĚ, DO KTERÝCH BYLI PŘIDĚLENI

BOLÍVIE

BOTSWANA

BULHARSKO

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

CÔTE D’IVOIRE

GAMBIE

NĚMECKO

INDIE

INDONÉSIE

KEŇA

LIBÉRIE

MAKEDONIE

MADAGASKAR

MALAJSIE

MOSAMBIK

PANAMA

PERU

POLSKO

RUMUNSKO

SRBSKO

SIERRA LEONE

SVAZIJSKO

TANZANIE

UGANDA

ZIMBABWE

[Obrázek na straně 30]

Studenti Gileadu předvádějí zážitek ze služby

[Obrázek na straně 31]

Absolventi 129. třídy biblické školy Strážné věže Gilead

Na seznamu jsou řady očíslovány odpředu dozadu a jména jsou v každé řadě uvedena zleva doprava.

(1) R. Munarettová; Y. Olofssonová; K. Buddenová; L. Najdzionová; G. Moyaová; G. Treviñová; A. Dionová; A. Fleegleová

(2) J. Smithová; J. Michael Rajová; S. Smithová; A. Paramová; J. McDonaldová; M. Deansová; S. Joyalová; L. Watsonová

(3) C. Joyal; T. Crawleyová; D. Hackerová; J. Shynkarenková; T. Knappová; J. Aylingová; C. Highleyová; B. Olofsson

(4) M. Fitzpatrick; B. Najdzion; L. Skallerudová; A. Harrisová; S. Harrisová; R. Budden; Y. Paramo; K. Skallerud

(5) B. Crawley; J. Michael Raj; A. Lodge; R. Lodgeová; N. Hermsová; J. Fitzpatricková; R. Moya; P. Munaretto

(6) S. Watson; M. Deans; J. Hacker; J. McDonald; J. Treviño; S. Harris; C. Herms; P. Harris

(7) V. Shynkarenko; T. Highley; A. Smith; J. Dion; R. Ayling; B. Smith; T. Knapp; B. Fleegle