Přejít k článku

Přejít na obsah

„Pamatuj přece na mne, ó můj Bože, pro dobré“

„Pamatuj přece na mne, ó můj Bože, pro dobré“

 Poznejte Boží osobnost

„Pamatuj přece na mne, ó můj Bože, pro dobré“

„MYSLELA jsem si, že Jehova, který mě zná tak dobře, mě vůbec nemůže milovat ani mě nemůže schválit.“ Tato slova napsala jedna věrná křesťanka, která se potýkala s nedostatkem sebeúcty. Trápí vás někdy podobné pocity? Myslíte si, že Bohu nestojíte za to, aby si vás povšiml, natož abyste měli jeho schválení? Pokud ano, mohou vás povzbudit slova zaznamenaná u Nehemjáše 13:31.

Nehemjáš, židovský místodržitel, který žil v pátém století př. n. l., se horlivě snažil líbit se Bohu. Vedl obnovu jeruzalémských zdí navzdory odporu nepřátel. Prosazoval Boží Zákon, staral se o utiskované a posiloval víru Izraelitů. Všímal si Bůh toho dobrého, co už tento věrný muž udělal? Měl Nehemjáš Jehovovo schválení? Odpovědi na tyto otázky můžeme rozpoznat ze závěrečných slov knihy, která nese jeho jméno.

Nehemjáš se modlí: „Pamatuj přece na mne, ó můj Bože, pro dobré.“ * Bojí se snad, že by si Bůh jeho dobrých skutků nepovšiml nebo že by na něj zapomněl? Ne. Dřívější pisatelé Bible mluvili o tom, že Jehova se upřímně zajímá o své věrné služebníky a o jejich dobré skutky, a Nehemjáš si je toho bezpochyby vědom. (2. Mojžíšova 32:32, 33; Žalm 56:8) O co tedy Boha prosí? Jedno vědecké dílo uvádí, že hebrejský výraz překládaný slovem „pamatovat“ znamená „myšlenkovou náklonnost a jednání, které doprovází vzpomínku“. Nehemjáš pevně věří v sílu modlitby a prosí, aby na něj Bůh s láskou pamatoval a aby mu požehnal. (Nehemjáš 2:4)

Vyslyší Jehova Nehemjášovu modlitbu? V určitém směru ji už vyslyšel. Z toho, že uznal za dobré, aby Nehemjášova modlitba byla navždy zaznamenána jako část inspirovaného Písma, vidíme, že na něj stále pamatuje a cítí k němu náklonnost. Ale Ten, ‚který slyší modlitbu‘, odpoví na Nehemjášovu vroucí prosbu ještě dalším způsobem. (Žalm 65:2)

Za všechno dobré, co Nehemjáš vykonal pro čisté uctívání, ho Bůh ještě odmění. (Hebrejcům 11:6) V nadcházejícím spravedlivém novém světě, který slíbil, požehná Nehemjášovi tím, že ho vzkřísí. * (2. Petra 3:13; Zjevení 21:3, 4) Nehemjáš bude mít vyhlídku na věčný život na rajské zemi a pozná, že Jehova si ho pro jeho dobré skutky skutečně zapamatoval.

Nehemjášova modlitba svědčí o pravdivosti Davidových slov: „Ty sám . . . požehnáš každému spravedlivému, Jehovo; obklopíš je schválením jako velikým štítem.“ (Žalm 5:12) Bůh si opravdu všímá našeho upřímného úsilí líbit se mu a tuto snahu oceňuje. Pokud mu budete sloužit ze všech sil, spolehněte se, že na vás bude s láskou pamatovat a že vám bohatě požehná.

Doporučené čtení Bible na únor:

Nehemjáš 1–13

[Poznámky pod čarou]

^ 3. odst. V této biblické knize je to poslední ze čtyř míst, kde Nehemjáš prosí Boha, aby na něj pamatoval kvůli všemu dobrému, co udělal. (Nehemjáš 5:19; 13:14, 22, 31)

^ 5. odst. Více informací o tom, jaký má Bůh záměr s věrnými lidmi na zemi, je uvedeno ve 3. a 7. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? Vydali ji svědkové Jehovovi.