Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo je Bůh?

Kdo je Bůh?

 Poznávejte Boží Slovo

Kdo je Bůh?

Tento článek se zabývá otázkami, které vás už možná napadly. Ukazuje, kde na ně můžete najít odpovědi ve své Bibli. Svědkové Jehovovi si s vámi o těchto odpovědích rádi popovídají.

1. Kdo je Bůh?

Pravý Bůh je Stvořitelem všeho. Bible o něm říká, že je ‚Králem věčnosti‘, což znamená, že neměl začátek a nebude mít konec. (Zjevení 15:3) Bůh je zdrojem života, a proto bychom měli uctívat pouze jeho. (Přečtěte si Zjevení 4:11.)

2. Jaký Bůh je?

Boha nikdy nikdo neviděl, protože je to duch. Je tedy vyšší formou života než tvorové, kteří žijí na zemi a jsou hmotné podstaty. (Jan 1:18; 4:24) Boží osobnost poznáváme z věcí, které vytvořil. Například když přemýšlíme o vzhledu a rozmanitosti ovoce a květin, vidíme v tom Boží lásku a moudrost. Velikost vesmíru nám zase říká něco o Boží moci. (Přečtěte si Římanům 1:20.)

O Boží osobnosti se ještě více dozvídáme z Bible. Ta nám například říká, co se Bohu líbí a co se mu nelíbí, jak jedná s lidmi a jak reaguje v různých situacích. (Přečtěte si Žalm 103:7–10.)

3. Má Bůh jméno?

Ježíš řekl: „Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.“ (Matouš 6:9) Bůh má sice mnoho titulů, ale pouze jedno jméno. V každém jazyce se vyslovuje jinak. V češtině obvykle říkáme Jehova nebo Jahve. (Přečtěte si Žalm 83:18.)

Boží jméno bylo z mnoha Biblí odstraněno a nahrazeno tituly Pán nebo Bůh. Ale když byla Bible psána, Boží jméno v ní bylo uvedeno asi 7 000krát. Ježíš dával Boží jméno lidem na vědomí tím, že ho používal, když jim vysvětloval Boží Slovo. Pomáhal jim Boha poznat. (Přečtěte si Jana 17:26.)

  4. Záleží Jehovovi na nás?

Jehova o nás projevuje zájem tím, že osobně naslouchá našim modlitbám. (Žalm 65:2) Ale co to hrozné utrpení ve světě? Znamená to, že Bohu na nás nezáleží? Někteří lidé tvrdí, že nás Bůh nechává trpět, aby nás zkoušel. To ale není pravda. Bible říká: „Bůh vskutku nejedná ničemně.“ (Job 34:12; přečtěte si Jakuba 1:13)

Bůh poctil člověka tím, že mu dal svobodnou vůli. Nejsme snad rádi, že se můžeme sami rozhodnout, zda budeme Bohu sloužit? (Jozue 24:15) Tolik utrpení je proto, že se mnozí rozhodli druhým ubližovat. Když Jehova takovou nespravedlnost vidí, pociťuje bolest. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 6:5, 6.)

Jehova už brzy prostřednictvím Ježíše odstraní utrpení i ty, kdo ho působí. Zatím má pádný důvod, aby utrpení připouštěl. Otázka, proč Bůh připouští utrpení, bude rozebrána v některém dalším článku této rubriky. (Přečtěte si Izajáše 11:4.)

5. Co od nás Bůh očekává?

Jehova nás vytvořil tak, abychom byli schopni ho poznávat a milovat. Chce, abychom se o něm dozvídali pravdu. (1. Timoteovi 2:4) Pokud studujeme Bibli, můžeme Boha poznávat jako svého přítele. (Přečtěte si Přísloví 2:4, 5.)

Žijeme díky Jehovovi, a proto bychom ho měli milovat více než kohokoli jiného. Můžeme mu to dávat najevo například tím, že s ním mluvíme v modlitbě a že děláme, co od nás očekává. (Přísloví 15:8) Vyžaduje od nás, abychom druhým projevovali lásku. (Přečtěte si Marka 12:29–31; 1. Jana 5:3.)

Více informací najdete v 1. kapitole této knihy, Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 17]

Může být nějaký pádný důvod, proč dočasně existuje utrpení?