Přejít k článku

Přejít na obsah

Jste připraveni na nejdůležitější den v roce?

Jste připraveni na nejdůležitější den v roce?

 Jste připraveni na nejdůležitější den v roce?

POUHÝCH několik hodin před svou popravou Ježíš ustanovil, jak si lidé jeho smrt mají připomínat. Slavnost, kterou zavedl, je známá jako ‚Pánova večeře‘ nebo „večeře Páně“. (1. Korinťanům 11:20; Ekumenický překlad) Její důležitost Ježíš zdůraznil tak, že svým učedníkům přikázal: „Tímto způsobem si mne . . . znovu připomínejte.“ (Lukáš 22:19, Slovo na cestu) Přejete si Ježíše poslechnout? Pokud ano, pak budete považovat výročí jeho smrti za nejdůležitější den v roce.

Kdy přesně byste si však tuto událost měli připomínat? A jak se na ni můžete připravit, abyste z ní měli co největší užitek? O těchto otázkách by měl každý křesťan vážně uvažovat.

Jak často?

Důležité události si obvykle připomínáme každý rok. Například tragické události z 11. září 2001 sice stále zůstávají v mysli těch, kdo při útoku na newyorské Světové obchodní centrum ztratili své blízké, ale když nadejde den výročí, má to pro ně zvláštní význam.

I v biblických dobách se významné události připomínaly každý rok. (Ester 9:21, 27) Jehova Izraelitům přikázal, aby každoročně slavili své zázračné vysvobození z otroctví v Egyptě. Bible o této slavnosti mluví jako o Pasachu a Izraelité ji pořádali jednou ročně právě v den, kdy byli zachráněni. (2. Mojžíšova 12:24–27; 13:10)

Poté co Ježíš se svými apoštoly ukončil oslavu Pasachu, zavedl zvláštní slavnost, při které si jeho následovníci měli připomínat jeho smrt. (Lukáš 22:7–20) Pasach se slavil jednou za rok. Z toho můžeme usoudit, že tato nově zavedená slavnost, která Pasach nahradila, by se měla slavit také jednou ročně. Ale který den?

Kdy?

Máme-li si na tuto otázku odpovědět, musíme si uvědomit dvě věci. Za prvé, v biblických dobách nový den začínal večer po západu slunce a končil při západu slunce následujícího dne. Den tedy trval od večera do večera. (3. Mojžíšova 23:32)

 Za druhé, v Bibli se nepoužívá stejný kalendář, podle jakého se řídíme dnes. Například v ní nečteme o březnu a dubnu, ale o měsících nazvaných adar a nisan. (Ester 3:7) Židé počítali měsíce od novoluní do novoluní a jejich kalendář začínal nisanem. Pasach slavili 14. den tohoto měsíce. (3. Mojžíšova 23:5; 4. Mojžíšova 28:16) A právě 14. nisanu Římané přibili na kůl Ježíše Krista. Zemřel 1 545 let poté, co Izraelité poprvé slavili Pasach. Čtrnáctý nisan je tedy opravdu mimořádný den.

Jaké datum ale odpovídá 14. nisanu v našem kalendáři? To zjistíme pomocí jednoduchého výpočtu. První nisan začíná při novoluní, které je nejblíž jarní rovnodennosti (začátek jara na severní polokouli), a to když je srpek nového měsíce možné pozorovat při západu slunce v Jeruzalémě. Čtrnáctý den od tohoto jevu začíná 14. nisan. V ten den je obvykle úplněk. Použijeme-li tuto biblickou metodu výpočtu, 14. nisan letos začíná v neděli 17. dubna po západu slunce. *

Svědkové Jehovovi se toho dne sejdou, aby si připomněli Ježíšovu smrt, a připojí se k nim mnoho dalších lidí. Srdečně vás zvou, abyste přišli také. Požádejte prosím svědky ve vašem okolí, aby vám sdělili čas a místo, kde se toto setkání bude konat. Neproběhne ráno ani odpoledne, ale večer po západu slunce. Proč? Protože Bible tuto událost popisuje jako „večeři“. (1. Korinťanům 11:25, Ekumenický překlad) V neděli večer 17. dubna 2011 to bude 1 978 let od chvíle, kdy Ježíš tuto jedinečnou slavnost zavedl. Bude to zároveň začátek 14. nisanu, dne, v němž Ježíš zemřel. Jistě je to ten nejvhodnější den, kdy si jeho smrt můžeme připomenout.

Jak se připravit

Co můžete udělat pro to, abyste se na tuto událost připravili? Můžete například do hloubky uvažovat o tom, co pro nás Ježíš vykonal. Miliony lidí zjistily, že k většímu ocenění pro Ježíšovu smrt jim pomohla kniha Co Bible doopravdy říká? * (Matouš 20:28)

Své srdce můžete připravit i tak, že si budete číst o událostech, které se odehrály v posledních dnech Ježíšova pozemského života. Na následujících stranách najdete tabulku. V pravém sloupci obsahuje seznam paralelních biblických zpráv, které popisují události před Ježíšovou smrtí. Je také doplněna odkazy na kapitoly v knize Největší člověk, který kdy žil, * kde jsou tyto úseky z Bible komentovány.

Levý sloupec tabulky ukazuje, kdy k popsaným událostem došlo, a uvádí odpovídající dny v letošním kalendáři. Co kdybyste si udělali čas a přečetli si alespoň některé biblické pasáže, které se vztahují k jednotlivým dnům před Pánovou večeří? Pomůže vám to, abyste se na ten nejdůležitější den v roce dobře připravili.

[Poznámky pod čarou]

^ 11. odst. Toto datum se nemusí shodovat s datem, kdy Pasach oslaví novodobí židé. Proč ne? Většina židů totiž slaví Pasach 15. nisanu, protože jsou přesvědčeni, že příkaz zapsaný ve 2. Mojžíšově 12:6 se vztahuje k tomuto datu. (Viz Strážnou věž č. 4/10 z roku 1990, stranu 14.) Ježíš však slavil Pasach 14. nisanu, což bylo v souladu se zněním mojžíšského Zákona. Více informací o tom, jak stanovit datum Pánovy večeře najdete ve Strážné věži z 1. října 1978 na straně 319.

^ 14. odst. Vydali svědkové Jehovovi. Viz strany 47–56, 206–208. Tuto publikaci najdete i na webových stránkách www.watchtower.org.

^ 15. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

[Praporek na straně 22]

Připomeňte si Ježíšovu smrt

Neděle 17. dubna 2011

 [Tabulka a obrázky na straně 23 a 24]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

POSLEDNÍ TÝDEN

2011 úterý 12. dubna

Sabat

Jan 11:55–12:1

gt 101, odst. 2–4 *

9. NISAN (začíná po západu slunce)

V biblických dobách den začínal večer po západu slunce a končil při západu slunce dalšího dne

Hostina u Šimona

▪ Marie pomazává Ježíše nardem

▪ Přicházejí Židé, aby viděli Ježíše a Lazara

Matouš 26:6–13

Marek 14:3–9

Jan 12:2–11

gt 101, odst. 5–9

2011 středa 13. dubna

Triumfální vjezd do Jeruzaléma

▪ Vyučuje v chrámu

Matouš 21:1–11, 14–17

Marek 11:1–11

Lukáš 19:29–44

Jan 12:12–19

gt 102

10. NISAN (začíná po západu slunce)

Tráví noc v Betanii

2011 čtvrtek 14. dubna

Časně ráno se vydává do Jeruzaléma

▪ Očišťuje chrám

▪ Jehova mluví z nebe

Matouš 21:12, 13, 18, 19

Marek 11:12–19

Lukáš 19:45–48

Jan 12:20–50

gt 103, 104

11. NISAN (začíná po západu slunce)

2011 pátek 15. dubna

▪ Vyučuje v chrámu, používá podobenství

▪ Odsuzuje farizey

▪ Poukazuje na dar vdovy

▪ Předpovídá zničení Jeruzaléma

▪ Uvádí znamení své budoucí přítomnosti

Matouš 21:19–25:46

Marek 11:20–13:37

Lukáš 20:1–21:38

gt 105 až 112, odst. 1

12. NISAN (začíná po západu slunce)

2011 sobota 16. dubna

▪ Poklidný den s učedníky v Betanii

▪ Jidáš domlouvá zradu

Matouš 26:1-5, 14-16

Marek 14:1, 2, 10, 11

Lukáš 22:1-6

gt 112, odst. 2–4

 13. NISAN (začíná po západu slunce)

2011 neděle 17. dubna

▪ Petr a Jan připravují Pasach

▪ Ježíš a ostatních deset apoštolů za nimi přicházejí pozdě odpoledne

Matouš 26:17-19

Marek 14:12-16

Lukáš 22:7-13

gt 112, odst. 5, až 113, odst. 1

14. NISAN (začíná po západu slunce)

▪ Slaví Pasach

▪ Umývá apoštolům nohy

▪ Posílá pryč Jidáše

▪ Zavádí slavnost na památku své smrti

Matouš 26:20-35

Marek 14:17-31

Lukáš 22:14-38

Jan 13:1–17:26

gt 113, odst. 2, až do konce 116

půlnoc

2011 pondělí 18. dubna

▪ Zrazen a zatčen v zahradě Getsemane

▪ Apoštolové prchají

▪ Vyslýchán Sanhedrinem

▪ Petr Ježíše zapírá

Matouš 26:36-75

Marek 14:32-72

Lukáš 22:39-62

Jan 18:1-27

gt 117 až do konce 120

▪ Znovu stojí před Sanhedrinem

▪ Odveden k Pilátovi, pak k Herodovi a zpět k Pilátovi

▪ Odsouzen k smrti a přibit na kůl

▪ Umírá odpoledne kolem třetí hodiny

▪ Je sňat z kůlu a pohřben

Matouš 27:1-61

Marek 15:1-47

Lukáš 22:63–23:56

Jan 18:28-19:42

gt 121 až 127, odst. 7

15. NISAN (začíná po západu slunce)

▪ Sabat

2011 úterý 19. dubna

▪ Pilát schvaluje, aby u Ježíšova hrobu byla umístěna stráž

Matouš 27:62-66

gt 127, odst. 8, 9

16. NISAN (začíná po západu slunce)

Marek 16:1

2011 středa 20. dubna

▪ Vzkříšen

▪ Objevuje se učedníkům

Matouš 28:1-15

Marek 16:2-8

Lukáš 24:1-49

Jan 20:1-25

gt 127, odst. 10, až 129, odst. 10

[Poznámka pod čarou]

^ 29. odst. Uvedená čísla označují kapitoly v knize Největší člověk, který kdy žil (gt). Podrobnou tabulku s biblickými verši, které se týkají Ježíšových posledních dnů na zemi, najdete na straně 290 knihy „Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné“, kterou vydali svědkové Jehovovi.