Přejít k článku

Přejít na obsah

Co lidem brání poznat Boží jméno

Co lidem brání poznat Boží jméno

EXISTUJE někdo, kdo vám chce zabránit, abyste Boží jméno poznali a měli k Bohu blízký vztah. Kdo je tento ničemný nepřítel? Bible vysvětluje, že „bůh tohoto systému věcí zaslepil mysl nevěřících“. Bohem tohoto světa je Satan Ďábel. Rád by vás držel v temnotě, aby vaše srdce nebylo osvíceno „slavným poznáním Boha“. Satan si nepřeje, abyste znali Jehovovo jméno a osobnost. Jak ale lidem zaslepuje mysl? (2. Korinťanům 4:4–6)

Používá k tomu falešné náboženství. Například ve starověku se někteří Židé rozhodli, že nebudou respektovat inspirované Písmo, ale dají přednost tradici, podle které se Boží jméno nemělo používat. Už v prvních stoletích našeho letopočtu zjevně existoval pokyn, aby Židé při veřejném předčítání svatých spisů nahrazovali Boží jméno slovem ʼAdho·nai′, což znamená „Pán“. Tento zvyk nepochybně přispěl k jejich tragickému duchovnímu úpadku. Mnozí z nich se tím připravili o užitek, který vyplývá z osobního vztahu s Bohem. Jaký postoj k Božímu jménu však měl Ježíš?

Ježíš a jeho následovníci Boží jméno oznamovali

Ježíš jednou v modlitbě svému Otci řekl: „Dal jsem . . . tvé jméno na vědomí a dám je na vědomí.“ (Jan 17:26) Ježíš při mnoha příležitostech četl, citoval anebo vysvětloval části Hebrejských písem, které Boží jméno obsahovaly, a nepochybně ho při tom vyslovoval. Jistě ho používal se stejnou volností jako všichni proroci před ním. Pokud se někteří Židé v té době již používání Božího jména vyhýbali, Ježíš určitě podle této tradice nejednal. Vždyť náboženské vůdce ostře pokáral: „Učinili [jste] Boží slovo neplatným kvůli své tradici.“ (Matouš 15:6)

Ježíš dal příklad v oznamování Božího jména

Po Ježíšově smrti a vzkříšení jeho věrní následovníci dál Boží jméno oznamovali. (Viz rámeček  „Používali první křesťané Boží jméno?“.) Když o Letnicích roku 33 n. l. — tedy v den, kdy vznikl křesťanský sbor — apoštol Petr mluvil k velkému zástupu Židů a proselytů, citoval Joelovo proroctví: „Každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21; Joel 2:32) První křesťané pomáhali lidem z mnoha národů, aby Jehovovo jméno poznali a uvědomili si jeho důležitost. Učedník Jakub proto na setkání apoštolů a starších mužů v Jeruzalémě mohl říct, že „Bůh . . . obrátil svou pozornost k národům, aby z nich vybral lid pro své jméno“. (Skutky 15:14)

 Nepřítel Božího jména se však nevzdal. Jakmile byli apoštolové mrtví, neztrácel čas a začal zasévat semena odpadlictví. (Matouš 13:38, 39; 2. Petra 2:1) Například Justin Mučedník, který se hlásil ke křesťanství a narodil se přibližně v době, kdy zemřel Jan, poslední z apoštolů, opakovaně ve svých spisech tvrdil, že za všechno vděčíme Bohu „žádným daným jménem nenazývanému“.

Když odpadlí křesťané opisovali Křesťanská řecká písma, zjevně v textu vynechávali Boží osobní jméno a nahrazovali ho řeckým výrazem Ky′ri·os, který znamená „Pán“. S Hebrejskými písmy to nedopadlo o nic lépe. Židovští opisovači totiž Boží jméno, které už se nečetlo nahlas, nahradili na více než 130 místech slovem ʼAdho·nai′. Podobně bylo Boží jméno vynecháno i ve významném Jeronýmově překladu Bible do latiny,  který byl dokončen v roce 405 n. l. a stal se známým jako Vulgáta.

Novodobé pokusy odstranit Boží jméno

Církve vypouštějí Boží jméno z Bible kvůli židovské tradici, nebo dokonce kvůli zisku

Dnešní badatelé vědí, že Boží osobní jméno se v původním textu Bible vyskytovalo přibližně 7 000krát. Proto některé běžně používané překlady, jako například katolická Jeruzalémská bible, oblíbený španělský překlad podle Reiny a Valery nebo německá Elberfelder Bibel, na mnoha místech používají Boží osobní jméno. Některé překlady ho uvádějí v podobě „Jahve“.

Je smutnou skutečností, že mnoho církví, které překlady Bible sponzorují, požaduje od překladatelů, aby Boží jméno nepoužívali. Například v dopise z 29. června 2008, který poslal Vatikán předsedům katolických biskupských konferencí, bylo uvedeno: „V posledních letech [se] plíživě rozšířilo vyslovování vlastního jména Boha Izraele.“ Dopis dával jasný pokyn, že „Boží jméno . . . nemá být používáno ani vyslovováno“ a že „při překladu biblického textu do moderních jazyků . . . má božské tetragrammaton být vyjádřeno ekvivalentem výrazů Adonai/Kyrios, tedy ‚Pán‘.“ Je zřejmé, že Vatikán tím chce zabránit používání Božího jména.

Protestanté zacházejí s Jehovovým jménem stejně neuctivě. Povšimněte si, jaký postoj zaujali vydavatelé New International Version — překladu sponzorovaného protestantskými církvemi, který v angličtině vyšel roku 1978. Jejich mluvčí napsal: „Jehova je Boží jedinečné jméno a správně jsme ho měli použít. Do tohoto překladu jsme ale investovali dva a čtvrt milionu dolarů, a kdybychom například 23. žalm přeložili jako ‚Jahve je můj pastýř‘, byly by to vyhozené peníze. . . . Nikdo by takový překlad nepoužíval.“

Církve znemožňují poznat Boží jméno také obyvatelům latinskoamerických zemí. Steven Voth, odborník na překladatelskou činnost, který pracuje jako poradce pro Spojené biblické společnosti, napsal: „Jedna z nekončících diskusí v latinskoamerických protestantských kruzích se týká používání jména Jehová. . . . Je velmi zajímavé, že jedno rozšířené a stále rostoucí novoletniční hnutí . . . požadovalo překlad Reiny a Valery z roku 1960, avšak bez jména Jehová.  Místo něj měl obsahovat slovo Señor [Pán].“ Jak uvádí Steven Voth, Spojené biblické společnosti tento požadavek nejdřív zamítly, ale později ustoupily a přece jen vydaly Bibli Reiny a Valery, která „neobsahuje slovo Jehová“.

To, že Boží jméno bylo z Bible odstraněno a nahrazeno výrazem „Pán“, lidem brání poznat, kdo vlastně Bůh je. V mysli čtenářů to vyvolává zmatek. Například pro ně může být těžké rozlišit, zda se výraz „Pán“ týká Jehovy nebo jeho Syna Ježíše. Třeba v textu, kde apoštol Petr cituje Davidův výrok „Jehova řekl mému Pánu [vzkříšenému Ježíšovi]: ‚Posaď se po mé pravici‘“, mnohé překlady uvádějí „řekl Pán mému Pánu“. (Skutky 2:34, Český studijní překlad) Navíc David Clines ve své eseji „Jahve a Bůh křesťanské teologie“ napsal: „Jedním z následků toho, že Jahve není v povědomí křesťanů, je tendence zaměřovat se na osobnost Kristovu.“ Mnozí věřící si proto v podstatě neuvědomují, že pravý Bůh, k němuž se Ježíš modlil, je osoba, která má jméno, a to Jehova. *

Satan se velmi snaží lidem zaslepit mysl, aby nepoznali Boha. Avšak důvěrně Jehovu poznat je možné.

Boží jméno můžete poznat

Je pravda, že Satan vede válku proti Božímu jménu a v tomto boji chytře využívá falešné náboženství. Nicméně žádná síla v nebi ani na zemi nemůže Svrchovanému Pánu Jehovovi zabránit, aby své jméno zjevil těm, kdo chtějí poznat pravdu o něm a jeho slavném záměru s věrnými lidmi.

Svědkové Jehovovi vám rádi ukážou, jak se prostřednictvím studia Bible můžete k Bohu přiblížit. Řídí se příkladem Ježíše, který Bohu řekl: „Dal jsem jim tvé jméno na vědomí.“ (Jan 17:26) Když budete rozjímat o biblických textech, které odhalují, jaké úlohy Jehova zastává ve prospěch lidstva, poznáte mnoho krásných stránek jeho ušlechtilé osobnosti.

Díky tomu, že se s Božím Slovem seznámíte, budete podobně jako věrný patriarcha Job mít „důvěrný vztah k Bohu“. (Job 29:4) Získáte přesvědčení, že Jehova bude jednat v souladu s významem svého jména — ‚stanu se, čím chci‘. (2. Mojžíšova 3:14, poznámka pod čarou) Zcela jistě splní všechny dobré sliby, které dal lidstvu.

^ 14. odst. Většina překladatelů Bible do češtiny k této neznalosti přispěla tím, že nahradili Boží jméno titulem Hospodin. Například vydavatelé nedávno dokončeného překladu Bible21 vysvětlují: „Boží jméno JHVH v překladu nahrazujeme titulem Hospodin, jak je to v českých biblických překladech již po staletí zavedeno.“