Přejít k článku

 Přečtěte si s dětmi

Muži, kteří psali o Ježíšovi

Muži, kteří psali o Ježíšovi

BAVÍ tě, když si s rodiči čteš o Ježíšovi? — * Někteří lidé jsou překvapeni, že Bible neobsahuje nic, co by napsal sám Ježíš. Přesto se o něm a o tom, co učil, můžeme hodně dozvědět. O Ježíšovi psalo osm mužů, kteří žili ve stejné době jako on. Dokážeš je vyjmenovat? — Byli to Matouš, Marek, Lukáš a Jan a také Petr, Jakub, Juda a Pavel. Co o nich víš? —

Nejdřív si řekneme něco o třech pisatelích, kteří patřili ke dvanácti Ježíšovým apoštolům. Víš, jak se jmenovali? — Byli to Petr, Jan a Matouš. Petr napsal svým spolukřesťanům dva dopisy. Několikrát se v nich zmínil o tom, co Ježíš udělal a řekl. Najdi si v Bibli 2. Petra 1:16–18. Dočteš se tam, jak Petr slyšel Jehovu Boha mluvit z nebe k Ježíšovi. (Matouš 17:5)

Apoštol Jan napsal pět biblických knih. Když učedníci naposledy večeřeli se svým Pánem, Jan měl místo hned vedle něj. Byl s Ježíšem i při jeho smrti. (Jan 13:23–26; 19:26) Sepsal jednu z biblických zpráv o Ježíšově životě, kterým se říká evangelia. Je také pisatelem knihy Zjevení, jež obsahuje vidění od Ježíše. (Zjevení 1:1) Jan navíc napsal tři dopisy, které jsou po něm pojmenované. Třetím zmíněným pisatelem byl Matouš. Tento Ježíšův apoštol se dřív živil jako výběrčí daní.

Další dva muži, kteří psali o Ježíšovi, byli jeho mladší nevlastní bratři. Jejich rodiče byli Josef s Marií. (Matouš 13:55) Oba bratři zpočátku nepatřili k Ježíšovým učedníkům. Kvůli jeho horlivému kázání si dokonce mysleli, že se zbláznil. (Marek 3:21) Víš, jak se jmenovali? — Prvním byl Jakub a tím druhým Jidáš, známý také jako Juda. Každý z nich napsal dopis, který nese jeho jméno. (Juda 1)

O Ježíšově životě psali i Marek a Lukáš. Markova maminka, která se jmenovala Marie, měla v Jeruzalémě velký dům, kde se scházeli první křesťané včetně apoštola Petra. (Skutky 12:11, 12) O několik let dříve, v tu noc, kdy Ježíš se svými apoštoly naposledy oslavil Pasach, je asi právě Marek následoval do zahrady Getsemane. Když byl Ježíš zatčen, vojáci Marka chytili, ale ten se jim vytrhl a nahý utekl. (Marek 14:51, 52)

Lukáš byl vzdělaný lékař, který se stal učedníkem zřejmě až po Ježíšově smrti. Podrobně prozkoumal zprávy o jeho životě a napsal evangelium, které obsahuje jasné a přesné informace. Lukáš také cestoval společně s apoštolem Pavlem jako jeho spolupracovník  a sepsal biblickou knihu Skutky. (Lukáš 1:1–3; Skutky 1:1)

Posledním z těch, kdo o Ježíšovi psali, byl Pavel. Studoval u proslulého právníka Gamaliela. Vychovávali ho a vzdělávali farizeové, a tak Pavel, tehdy ještě nazývaný Saul, nenáviděl Ježíšovy učedníky a podílel se na jejich zabíjení. (Skutky 7:58–8:3; 22:1–5; 26:4, 5) Víš, jak se Pavel dozvěděl pravdu o Ježíšovi? —

Pavel byl zrovna na cestě do Damašku, kde chtěl pozatýkat Ježíšovy učedníky, když ho náhle oslepilo jasné světlo z nebe. Pak uslyšel slova: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“ To mluvil Ježíš. Pavlovi také řekl, aby šel do Damašku. Potom vyzval svého učedníka Ananiáše, aby s Pavlem promluvil. Tehdy se Pavel stal Ježíšovým následovníkem. (Skutky 9:1–18) Napsal čtrnáct biblických knih, od dopisu Římanům až po dopis Hebrejcům.

Čte ti někdo biblické knihy o Ježíšovi, nebo si je už dokonce čteš sám? — Učit se z Bible o Ježíšovi je jedna z nejlepších věcí, jaké můžeš dělat.

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.