Přejít k článku

Přejít na obsah

O tom, jak ho máme následovat

O tom, jak ho máme následovat

Co Ježíš učil

O tom, jak ho máme následovat

Při mnoha příležitostech Ježíš vyzval ty, kdo v něj uvěřili, aby se stali jeho následovníky. (Matouš 9:9; 19:21) Co to znamená být Ježíšovým následovníkem neboli být křesťanem? Zamyslete se nyní nad třemi důležitými otázkami, které nám to pomohou objasnit.

Jak byste měli jednat s druhými?

▪ Každý křesťan by se měl v tomto ohledu řídit Ježíšovými pokyny. Ježíš například řekl: „Všechno . . ., co chcete, aby vám lidé činili, budete také podobně činit jim.“ A co když si všimnete, že proti vám někdo něco má? Ježíš dal tuto radu: „Hodlej rychle vyřešit záležitosti s tím, kdo si na tebe stěžuje.“ Svým následovníkům také naznačil, jak by měli reagovat, když je někdo urazí. Řekl: „Jestliže . . . lidem neodpustíte jejich přečiny, ani váš Otec neodpustí vaše přečiny.“ (Matouš 5:25; 6:15; 7:12)

Lidem v manželství dal Ježíš tento pokyn: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Ale já vám říkám, že každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil.“ Pravý křesťan nechává Ježíšovo učení působit jak na svou mysl, tak na své srdce. (Matouš 5:27, 28)

Praví křesťané jsou ochotni vzdát se svého pohodlí ve prospěch druhých. Takovou obětavost projevoval i Ježíš. Při jedné namáhavé kazatelské cestě byli on a jeho apoštolové tak zaměstnaní, že ani neměli čas se najíst. Ježíš proto rozhodl, že poplují na osamělé místo, aby si odpočinuli. Lidé se ale doslechli, kam mají namířeno, a doběhli tam ještě před nimi. Biblická zpráva uvádí: „Když vystupoval, viděl velký zástup, ale byl pohnut lítostí nad nimi, protože byli jako ovce bez pastýře. A začal je vyučovat mnoha věcem.“ (Marek 6:30–34) Jak můžete Ježíše napodobovat? Snažte se dělat to, co od vás Bůh vyžaduje, i když to může být spojené s obtížemi.

Proč byste měli oznamovat dobrou zprávu?

▪ Ježíš své následovníky učil, aby se s druhými dělili o dobrou zprávu. Svým apoštolům řekl: „Když půjdete, kažte a říkejte: ‚Nebeské království se přiblížilo.‘“ (Matouš 10:7) Poselství, které Ježíšovi následovníci ohlašují, má velkou hodnotu. Ježíš se modlil: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu.“ (Jan 17:3)

Proroctví, které Ježíš jednou pronesl, naznačovalo, že na kázání se budou podílet miliony jeho následovníků. Řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům.“ (Matouš 24:14) Pokud jste se už o Božím Království dozvěděli a věříte tomu, co Bible říká, nepochybně vám bude dělat radost, když se o tyto informace budete dělit s druhými. Mnozí Ježíšovi následovníci začali o Božím Království mluvit nejprve se svými příbuznými. (Jan 1:40, 41)

Proč byste se měli dát pokřtít?

▪ Když byl Ježíš pokřtěn v řece Jordánu, zřejmě v modlitbě řekl: „Přišel jsem . . ., abych činil, Bože, tvou vůli.“ (Hebrejcům 10:7) Pokud chcete Boží vůli konat i vy, měli byste se dát pokřtít. Ježíš přikázal: „Čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je.“ (Matouš 28:19)

Jakou odpovědnost a užitek s sebou křest nese? Pokřtění Ježíšovi následovníci slouží Bohu celou duší. Ježíš citoval Boží zákon, který říká: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.“ (Matouš 22:37) Také uvedl: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe.“ (Matouš 16:24, Bible21) Křtem člověk symbolizuje, že se rozhodl zříci se sám sebe a stát se Božím vlastnictvím. Lidé, kteří patří Bohu, ho mohou žádat o odpuštění hříchů, a díky tomu získat čisté svědomí. (1. Petra 3:21)

Více informací najdete v 18. kapitole této knihy, Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.