Přejít k článku

Přejít na obsah

Je Bible Boží Slovo?

Je Bible Boží Slovo?

„Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ (2. TIMOTEOVI 3:16, 17)

Z VÝŠE uvedených slov apoštola Pavla vyplývá, že Bible má mimořádnou hodnotu. Pavel samozřejmě mluvil o té části Bible, jež byla dostupná v jeho době, tedy o spisech, kterým se často říká Starý zákon. V zásadě se ale jeho slova dají uplatnit na všech 66 knih Bible včetně těch, které Ježíšovi věrní učedníci napsali v průběhu prvního století n. l.

Vážíte si Bible stejně jako apoštol Pavel? Jste přesvědčeni, že ti, kdo ji napsali, skutečně byli inspirováni Bohem? Křesťané v prvním století tomu pevně věřili. Stejný názor panoval i v pozdějších stoletích. Například anglický duchovní Jan Viklef, který žil ve 14. století, považoval Bibli za „neomylné měřítko pravdy“. Nový biblický slovník k výše citovaným Pavlovým slovům říká, že božská „inspirovanost zaručuje pravdivost všeho, co Bible tvrdí“.

Názor na Bibli se mění

V naší době však důvěra v Bibli začala slábnout. „Teoreticky vzato,“ uvádí publikace The World’s Religions (Světová náboženství), „všichni křesťané [stále] považují Bibli za autoritu, která by měla ovlivňovat jejich jednání a formovat jejich náboženské  názory.“ V praxi je to však jinak. Mnozí považují Bibli pouze za soubor „nespolehlivých lidských tradic a názorů“. Uznávají sice, že Bibli napsali hluboce věřící muži, ale považují je za obyčejné, omylné lidi, kteří se snažili vysvětlit hluboké náboženské pravdy, ale chyběly jim znalosti a rozhled, jež máme dnes.

Skutečnost je taková, že tomu, co je napsáno v Bibli, podřizuje své myšlenky a jednání jen málokdo. Lidé běžně říkají, že biblická mravní měřítka jsou staromódní a nepraktická. Biblické zákony a zásady mnozí otevřeně snižují, nebo když se jim nehodí, úplně je ignorují. Někteří z těch, kdo se považují za křesťany, bez zábran přehlížejí to, co Bible říká o smilstvu, cizoložství, nepoctivosti a opilství. (1. Korinťanům 6:9, 10)

Proč to tak je? Na jeden důvod počátkem 20. století poukázal archeolog sir Charles Marston ve své knize The Bible Is True (Bible je pravdivá). Napsal, že lidé „bez mrknutí oka přijali mnoho spekulací moderních autorů“, kteří věrohodnost Bible zpochybňovali. Je možné, že stejné je to i dnes? Jak byste se měli dívat na názory a teorie vědců, kteří podkopávají důvěru v Bibli? Přečtěte si, co k tomu říká následující článek.