Přejít k článku

Přejít na obsah

Jsou svědkové Jehovovi protestantským náboženstvím?

Jsou svědkové Jehovovi protestantským náboženstvím?

 Co zajímá naše čtenáře

Jsou svědkové Jehovovi protestantským náboženstvím?

Svědkové Jehovovi se za protestanty nepokládají. Proč ne?

Protestantismus vznikl v Evropě v 16. století ze snahy reformovat římskokatolickou církev. Slovo „protestant“ bylo poprvé použito v roce 1529 na říšském sněmu ve Špýru k označení následovníků Martina Luthera. Od té doby jsou tímto výrazem všeobecně nazýváni ti, kdo se hlásí k zásadám a cílům reformace. Jeden slovník proto definuje protestanta jako „příslušníka kterékoli církevní denominace, jež popírá nejvyšší pravomoc papeže a zastává se principů reformace, které tkví v ospravedlnění člověka pouze vírou, v kněžství všech věřících a ve výlučném postavení Bible jako jediného zdroje zjevené pravdy“. (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11. vydání)

Svědkové Jehovovi sice neuznávají nejvyšší pravomoc papeže a jsou pevně přesvědčeni o výlučném postavení Bible, nicméně od protestantských náboženství se liší v mnoha významných ohledech. Například dílo The Encyclopedia of Religion o svědcích Jehovových říká, že jsou „výrazně odlišní“. Podívejme se na tři oblasti, kterých se to týká.

Za prvé, protestantská vyznání sice odmítají určité rysy katolického uctívání, ale některá katolická dogmata, jako je víra v Trojici, v peklo a v nesmrtelnost lidské duše, byla reformačními vůdci zachována. Svědkové Jehovovi jsou však přesvědčeni, že tyto nauky jsou nejen v rozporu s Biblí, ale navíc vedou k pokřivenému pohledu na Boha. (Viz strany 4–7 tohoto časopisu.)

Za druhé, náboženství svědků Jehovových není založeno na odmítání nějakých nauk, ale na přínosném vyučování toho, co je napsáno v Bibli. Svědkové berou vážně biblickou radu, že Pánův služebník „se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce.“ (2. Timoteovi 2:24, 25, Ekumenický překlad) Svědkové Jehovovi sice poukazují na rozpory mezi tím, co říká Bible, a tím, co učí různé náboženské skupiny, ale jejich cílem není reformovat jiné církve. Chtějí pomoci upřímným jednotlivcům, aby získali přesné poznání Boha a jeho Slova, Bible. (Kolosanům 1:9, 10) Jestliže jim však lidé, kteří mají odlišné přesvědčení, neustále oponují, svědkové Jehovovi s nimi nevedou neplodné debaty. (2. Timoteovi 2:23)

Za třetí, na rozdíl od protestantského hnutí, které je rozštěpeno na stovky denominací, je společenství svědků Jehovových na celém světě jednotné. Pokud jde o biblické nauky, řídí se ve více než 230 zemích radou apoštola Pavla, aby „mluvili souhlasně“. Není mezi nimi žádné rozdělení. Jsou naopak „sjednoceni stejnou myslí a stejným myšlenkovým postupem“. (1. Korinťanům 1:10) Usilují „o zachování jednoty ducha ve sjednocujícím svazku pokoje“. (Efezanům 4:3)