Přejít k článku

 Přečtěte si s dětmi

Sem sloužil Bohu před potopou i po ní

Sem sloužil Bohu před potopou i po ní

SEM byl synem Noema a během jeho života jeden svět skončil a jiný začal. Víš, proč byl ten první svět zničen a díky čemu Sem a jeho rodina přežili? — * Něco si teď o tom spolu přečteme.

Bible říká, že v době, kdy byl Sem mladý, lidé byli velmi zlí. Všechny jejich myšlenky byly ‚jenom špatné‘. Vzpomeneš si, co Bůh udělal? — Seslal na zem potopu a tak ten ničemný svět odstranil. Apoštol Petr napsal: „Tehdejší svět utrpěl zničení, když byl zatopen vodou.“ (1. Mojžíšova 6:5; 2. Petra 3:6)

Co myslíš, proč Bůh ten svět zničil? — Lidé byli špatní a pořád mysleli na špatné věci. O tom, co se v té době dělo, mluvil Ježíš. Řekl, že „před potopou“ si lidé užívali života, „jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly“. Pak dodal: „Nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla.“ (Matouš 24:37–39)

Čeho si nepovšimli, co přehlíželi? — Semův otec Noe byl ‚kazatelem spravedlnosti‘, ale lidé nechtěli slyšet to, co říkal. Noe Boha poslechl a postavil archu, ve které měl i s rodinou potopu přežít. Na Boží varování reagovali pouze Noe, jeho manželka a jejich synové Sem, Cham a Jafet spolu se svými manželkami. Ostatní lidé dělali jen to, co se líbilo jim, a proto v potopě zemřeli. (2. Petra 2:5; 1. Petra 3:20)

Asi rok potom, co potopa začala, už byla země suchá a Sem a jeho rodina vyšli z archy. Na světě nebyli žádní zlí lidé, ale to netrvalo dlouho. Kanaán, syn Semova bratra Chama, udělal něco moc špatného, protože Noe řekl: „Ať je Kanaán prokletý.“ Ničemný člověk byl také Nimrod, vnuk Chama. Nechtěl poslouchat pravého Boha Jehovu a vybízel lidi, aby postavili vysokou věž zvanou Bábel a aby se tak proslavili. Myslíš, že se to Semovi a jeho otci líbilo? (1. Mojžíšova 9:25; 10:6–10; 11:4, 5)

 Ne, byli z toho smutní a Jehova taky. Víš, co Jehova udělal? — Způsobil, že lidé začali mluvit různými jazyky, takže si navzájem nerozuměli, a se stavbou věže přestali. Lidé se nakonec rozdělili do skupin podle toho, jakým jazykem mluvili, a rozešli se do nejrůznějších částí světa. (1. Mojžíšova 11:6–9) Ale jazyk, kterým mluvil Sem a jeho rodina, Bůh nezměnil. Mohli tedy zůstat spolu a ve službě Jehovovi jeden druhého podporovat. Co myslíš, jak dlouho Sem Jehovovi sloužil? —

Sem žil 600 let, z toho 98 let před potopou a 502 let po potopě. Než potopa začala, určitě Noemovi pomáhal stavět archu a varovat lidi. Co ale Sem dělal těch více než 500 let po potopě? Co myslíš? — Noe řekl, že Jehova je „Semův Bůh“. Z toho je vidět, že Sem jistě po celou tu dobu sloužil Jehovovi a pomáhal v tom i ostatním členům rodiny. Časem se jeho rodina rozrostla a mezi jeho potomky patřili Abraham, Sára a Izák. (1. Mojžíšova 9:26; 11:10–31; 21:1–3)

A teď se zkus zamyslet nad dnešním světem, který je ještě ničemnější, než byl ten v Semově době. Jak to s ním dopadne? — Bible říká, že „svět pomíjí“. Také slibuje, že „ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy“. Pokud tedy děláme to, co se Bohu líbí, budeme moci přežít do nového světa a s Boží pomocí žít šťastně po celou věčnost. (1. Jana 2:17; Žalm 37:29; Izajáš 65:17)

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.