Přejít k článku

Přejít na obsah

Dobré náboženství vede lidi k vysokým morálním měřítkům

Dobré náboženství vede lidi k vysokým morálním měřítkům

DOBRÉ náboženství nás učí vznešené zásady a ukazuje, jak můžeme zlepšit své chování. Podporuje nás v úsilí rozvíjet ty nejlepší vlastnosti a dělat, co je správné. Jak víme, že dobré náboženství je právě takové?

Všimněme si, co v prvním století napsal apoštol Pavel křesťanům, kteří žili v Korintu. Toto starověké řecké město bylo nechvalně známé nemravným způsobem života. Pavel křesťany varoval: „Žádný chamtivec a požitkář, ani cizoložník nebo homosexuál, ani zloděj, opilec a hrubián do Božího království nevkročí!“ A dodal: „I vy jste takoví bývali, ale byli jste očištěni, prohlášeni za bezúhonné a odděleni pro Boha prostřednictvím jeho Ducha, a to zásluhou Ježíše Krista.“ (1. Korinťanům 6:9–11, Slovo na cestu) Jen si to představte — dobré náboženství pomohlo některým z těch, kdo dříve neměli žádné morální zásady, aby se stali čistými a spravedlivými Božími služebníky.

Bible však také upozorňuje: „Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.“ (2. Timoteovi 4:3, Český ekumenický překlad)

Jak jsou na tom náboženství, která znáte? Drží se vysokých biblických měřítek, nebo jasné rady z Božího Slova rozmělňují a říkají lidem jen to, čím ‚vyhoví jejich přáním‘?

Chcete-li zjistit, zda konkrétní náboženství přináší dobré ovoce, zkuste si odpovědět na následující otázky.

NÁMĚT: Manželství

CO ŘÍKÁ BIBLE:

„Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh.“ (Hebrejcům 13:4, Nová smlouva)

OTÁZKA:

Vyžaduje to náboženství od svých členů, aby muž a žena, kteří spolu žijí, byli zákonně oddáni?

NÁMĚT: Rozvod

CO ŘÍKÁ BIBLE:

Když Ježíš dostal otázku, zda existuje nějaký oprávněný důvod pro rozvod, odpověděl: „Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží.“ (Matouš 19:9, Bible21)

OTÁZKA:

Dodržuje to náboženství Ježíšův pokyn a dovoluje rozvod a uzavření nového manželství, avšak pouze z důvodu nemravnosti?

NÁMĚT: Sexuální morálka

CO ŘÍKÁ BIBLE:

„Prchejte před smilstvem! Každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo tělo; kdo však smilní, prohřešuje se proti vlastnímu tělu.“ (1. Korinťanům 6:18, Col)

„Ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli  žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.“ (Římanům 1:26, 27, Český ekumenický překlad)

OTÁZKA:

Učí to náboženství, že sexuální nemravnost, jak mezi mužem a ženou, tak mezi lidmi stejného pohlaví, je hřích?

NÁMĚT: Odvážně od svých členů vyžaduje dodržování biblických měřítek

CO ŘÍKÁ BIBLE:

„Píšu [vám], abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“ (1. Korinťanům 5:11, Bible21) Jak by se mělo postupovat, jestliže se někdo prohlašuje za křesťana, ale je nekajícný hříšník? Bible říká: „Odstraňte toho špatného člověka ze svého středu!“ (1. Korinťanům 5:13, Petrů)

OTÁZKA:

Vylučuje to náboženství ze svých řad lidi, kteří přehlížejí biblická měřítka a odmítají činit pokání?

O kterém náboženství je známo, že se drží vysokých morálních měřítek, jež jsou obsažena v Bibli?