Přejít k článku

Přejít na obsah

Slovní obrazy v Bibli — Rozumíte jim?

Slovní obrazy v Bibli — Rozumíte jim?

 Slovní obrazy v Bibli — Rozumíte jim?

JEDINÝ obraz vydá za tisíc slov, ale někdy stačí jedno nebo dvě slova a před očima nám vytane celý obraz. Vyjádření, která v mysli čtenáře vyvolají určitý obraz, se na stránkách Bible vyskytují hojně. Například podle jednoho odhadu jen v Kázání na hoře Ježíš použil takových slovních obrazů více než 50. *

Proč byste se o slovní obrazy, které se objevují v Bibli, měli zajímat? Jedním důvodem je to, že když jim budete rozumět, oživí se tím vaše čtení Bible a budete si tak Božího Slova ještě více vážit. Navíc, když v textu rozpoznáte slovní obraz a správně ho pochopíte, pomůže vám to, abyste lépe porozuměli biblickému poselství. Pokud si totiž neuvědomíte, že to, co právě čtete, je slovní obraz, může vás to nejen zmást, ale také dovést k mylným závěrům.

Jak slovním obrazům porozumět

Slovní obraz srovnává dva různé předměty. To, co je srovnáváno, se nazývá základ, a to, s čím se základ srovnává, se označuje jako obraz. Pojítku mezi základem a obrazem se říká podobnost. Máte-li tedy slovnímu obrazu správně porozumět, musíte rozeznat a pochopit všechny tyto tři prvky.

Určit základ a obraz může být v některých případech poměrně snadné. Avšak pokud jde o podobnost, může se stát, že existuje několik možností. Co vám v takovém případě pomůže určit podobnost správně? Často to bývá kontext. *

Například sboru v Sardech Ježíš řekl: „Pokud se neprobudíš, jistě přijdu jako zloděj.“ Ježíš zde přirovnává svůj příchod (základ) k příchodu zloděje (obraz). V čem ale tkví podobnost? Na tuto otázku odpovídá kontext. Ježíš pokračoval slovy: „Vůbec nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.“ (Zjevení 3:3) Přirovnání se tedy netýká účelu Ježíšova příchodu. Ježíš nechtěl říci, že přijde, aby něco ukradl. Podobnost spočívá v tom, že měl přijít nečekaně a neohlášeně.

 V jiných případech můžete porozumět slovnímu obrazu tak, že prozkoumáte podobný slovní obraz, který se vyskytuje na jiném místě v Bibli. Například stejný slovní obraz, jaký použil Ježíš, zapsal i apoštol Pavel. V jednom ze svých dopisů uvedl: „Sami zcela dobře víte, že Jehovův den přichází přesně jako zloděj v noci.“ (1. Tesaloničanům 5:2) Kontext Pavlových slov výslovně neuvádí, v čem spočívá podobnost. Když však jeho slova srovnáte s tím, co Ježíš řekl ve Zjevení 3:3, pomůže vám to, abyste podobnost určili. Všem pravým křesťanům tento slovní obraz důrazně připomíná, že musí zůstat duchovně bdělí.

Slovní obrazy, které nám pomáhají poznat Boha

Žádný člověk nemůže plně porozumět všem rysům osobnosti a schopnostem Všemohoucího. Ve starověku král David napsal, že Jehovova „velikost je nevyzkoumatelná“. (Žalm 145:3) Potom, co Job uvažoval o některých Božích výtvorech, zvolal: „Pohleď, to jsou okraje jeho cest, a jaký šepot je o něm slyšet! Kdo však může ukázat, že rozumí jeho mocnému hromu?“ (Job 26:14)

I když Boží vznešenou osobnost nedokážeme pochopit úplně, Bible nám pomocí obrazných vyjádření pomáhá, abychom velkolepé vlastnosti našeho nebeského Otce pochopili alespoň částečně. Jehova je v Bibli popsán jako Král, Zákonodárce, Soudce a Válečník. Je to tedy někdo, ke komu bychom měli mít úctu. Jehova je také vykreslen jako Pastýř, Rádce, Učitel, Otec, Ten, kdo uzdravuje, a Zachránce. Takového Boha určitě není těžké si zamilovat. (Žalm 16:7; 23:1; 32:8; 71:17; 89:26; 103:3; 106:21; Izajáš 33:22; 42:13; Jan 6:45) Všechna tato označení jistě vyvolávají ve vaší mysli řadu emotivních obrazů, z nichž každý má více podobností. Tyto slovní obrazy říkají o Jehovovi více než hojnost slov.

Bible Jehovu přirovnává také k neživým věcem. Je označen jako „Skála Izraele“, „skalní útes“ nebo „pevnost“. (2. Samuelova 23:3; Žalm 18:2; 5. Mojžíšova 32:4) V čem spočívá podobnost? Tak jako pevnost je úkrytem před nebezpečím a se skálou nelze pohnout, Jehova Bůh pro vás může být neotřesitelným Zdrojem bezpečí.

Nepřeberné množství slovních obrazů, které popisují různé stránky Jehovovy osobnosti, naleznete v knize Žalmy. Například v Žalmu 84:11 se o Jehovovi říká, že je „slunce a štít“, protože je Zdrojem světla, života, energie a ochrany. V Žalmu 121:5 je uvedeno, že „Jehova je [vám] stínem po pravici“. Podobně jako stinné místo vás může ochránit před žhoucím sluncem, Jehova může ochránit ty, kdo mu slouží, před žárem neštěstí. Poskytuje jim ochranu jakoby ve stínu své „ruky“ nebo svých „křídel“. (Izajáš 51:16; Žalm 17:8; 36:7)

Slovní obrazy, které se vztahují na Ježíše

Bible opakovaně říká, že Ježíš je „Boží Syn“. (Jan 1:34; 3:16–18) Pro některé lidi, kteří nejsou křesťané, je těžké to pochopit, protože Bůh nemá doslovnou ženu a není člověkem. Je samozřejmé, že Bůh nezplodil syna stejným  způsobem, jako se to děje u lidí. Vyjádření „Boží Syn“ je tedy slovním obrazem. V Bibli se vyskytuje proto, aby nám pomohlo porozumět tomu, že Ježíšův vztah k Bohu se podobá vztahu lidského syna k jeho otci. Tento slovní obraz také zdůrazňuje, že Ježíš dostal život od Jehovy, byl jím totiž stvořen. Ze stejného důvodu je i první člověk, Adam, označen za „syna Božího“. (Lukáš 3:38)

Sám Ježíš používal slovní obrazy k tomu, aby popsal různé úlohy, které má při uskutečňování Božího záměru. Například řekl: „Já jsem pravá réva a můj Otec je pěstitel.“ Své učedníky Ježíš přirovnal k ratolestem vinné révy. (Jan 15:1, 4) Co důležitého se z tohoto slovního obrazu můžete naučit? Mají-li zůstat ratolesti doslovné révy živé a plodné, musí být stále spojené s kmenem. Podobně učedníci musí zůstat ve spojení s Kristem. Ježíš řekl: „Odděleni ode mne nemůžete dělat vůbec nic.“ (Jan 15:5) A stejně jako pěstitel očekává, že réva bude přinášet ovoce, Jehova očekává, že ti, kdo jsou ve spojení s Kristem, budou přinášet duchovní ovoce. (Jan 15:8)

Ujistěte se, že slovnímu obrazu rozumíte správně

Kdybychom si slovní obraz pouze přečetli a nepochopili bychom, v čem tkví podobnost, mohlo by se stát, že z něj vyvodíme nesprávný závěr. Uvažujte například o slovech v Římanům 12:20: „Je-li tvůj nepřítel hladový, nakrm ho; je-li žíznivý, dej mu něco napít; vždyť tímto jednáním nakupíš žhavé uhly na jeho hlavu.“ Co znamená, že máme nakupit žhavé uhly na něčí hlavu? Máme se pomstít? Když správně porozumíme podobnosti, bude nám jasné, že odpověď zní ne. Tato metafora je odvozena od starověké metody tavby. Ruda se umístila na žhavé uhly, z nichž některé se nakupily na ni. Díky tomu se ruda roztavila a čistý kov se oddělil od nečistot. Když tedy s druhým člověkem jednáme laskavě, obvykle ho to obměkčí a na povrch vyjde to, co je v něm dobré.

Jestliže obrazná vyjádření správně pochopíme, také to zapůsobí na naše srdce. Když Bible mluví o hříchu a přirovnává ho k dluhu, můžeme cítit, jak nás tíží. (Lukáš 11:4) Naproti tomu, když nám Jehova odpouští a tak ruší dluh, který by byl jinak připsán na náš účet, cítíme obrovskou úlevu. V Bibli také čteme o tom, že Jehova naše hříchy ‚přikrývá‘ a ‚vymazává‘ — jakoby všechno smaže a umožní nám začít s čistým štítem. To nám dává jistotu, že nás za tyto hříchy nebude v budoucnu volat k odpovědnosti. (Žalm 32:1, 2; Skutky 3:19) A je pro nás velkou útěchou, že i hříchy, které jsou křiklavé jako šarlat nebo karmín, Jehova může vybílit tak, že budou jako sníh. (Izajáš 1:18)

Tento článek rozebíral jen některé ze stovek slovních obrazů, které lze v Božím Slově najít. Když si tedy v Bibli čtete, věnujte jim bedlivou pozornost. Vyhraďte si čas na to, abyste se ujistili, že správně chápete, jaká je podobnost u jednotlivých slovních obrazů, a rozjímejte o nich. Když to budete dělat, vzroste vaše porozumění Písma a budete si ho ještě více vážit.

[Poznámky pod čarou]

^ 2. odst. Slovními obrazy se v tomto článku myslí všechna obrazná vyjádření, jako jsou metafory, přirovnání a podobné literární prostředky.

^ 6. odst. Ve dvousvazkové biblické encyklopedii Hlubší pochopení Písma, kterou vydali svědkové Jehovovi, najdete mnoho informací, jež vám v řadě případů pomohou podobnost zjistit.

[Rámeček na straně 13]

K čemu slovní obrazy slouží

Slovní obrazy jsou užitečné v několika směrech. Složitá myšlenka může být přirovnána k něčemu, co lze snadno pochopit. Více slovních obrazů může objasnit různé stránky jednoho námětu. Slovní obrazy také vyzdvihují klíčové myšlenky a činí je působivějšími.

[Rámeček na straně 14]

Rozbor slovního obrazu

SLOVNÍ OBRAZ: „Jste sůl země.“ (Matouš 5:13)

ZÁKLAD: Ježíšovi učedníci

OBRAZ: Sůl

PODOBNOST: Schopnost něco uchovat

POUČENÍ: Učedníci šířili poselství, které mohlo mnoha lidem uchovat neboli zachránit život.

[Praporek na straně 15]

„Jehova je můj Pastýř. V ničem nebudu mít nedostatek.“ ŽALM 23:1