Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak Jehova popsal sám sebe

Jak Jehova popsal sám sebe

 Poznejte Boží přitažlivou osobnost

Jak Jehova popsal sám sebe

2. Mojžíšova 34:6, 7

JAK byste popsali Boží osobnost a způsob jednání? Představte si, že byste měli příležitost se Boha zeptat, jaký je, a pak naslouchat, jak mluví o svých vlastnostech. Přesně takový zážitek měl prorok Mojžíš. A můžeme být vděční, že ho na Boží pokyn zaznamenal.

Na hoře Sinaj Mojžíš Jehovu požádal: „Způsob, prosím, abych viděl tvou slávu.“ (2. Mojžíšova 33:18) Příští den měl prorok úžasnou výsadu spatřit odraz této slávy. * Mojžíš nepopsal podrobně to, co viděl, ale zaznamenal něco mnohem důležitějšího — to, co Bůh řekl. Zamysleme se nyní nad jeho slovy zapsanými ve 2. Mojžíšově 34:6, 7.

Nejdříve o sobě Jehova řekl, že je „Bůh milosrdný a milostivý“. (verš 6) Podle jednoho biblisty hebrejské slovo překládané jako „milosrdný“ ukazuje, že Bůh má s lidmi „něžný soucit, podobně jako otec se svými dětmi“. Slovo „milostivý“ je příbuzné se slovesem, které „popisuje člověka, jenž ze srdce pomáhá tomu, kdo něco potřebuje“. Jehova si bezpochyby přeje, abychom věděli, že o své ctitele pečuje stejně jako rodiče o své děti, tedy s něžnou láskou a hlubokým zájmem o jejich potřeby. (Žalm 103:8, 13)

Pak Jehova řekl, že je „pomalý k hněvu“. (verš 6) Není takový, že by se na své pozemské služebníky snadno rozzlobil. Trpělivě snáší jejich nedostatky a poskytuje jim čas, aby své hříšné jednání změnili. (2. Petra 3:9)

Bůh dále uvedl, že je „hojný v milující laskavosti a pravdě“. (verš 6) Milující laskavost neboli věrná láska je nádherná vlastnost, která Jehovu podněcuje k tomu, aby si se svým lidem vytvořil pevné a neselhávající pouto. (5. Mojžíšova 7:9) Jehova je také zdrojem pravdy. On sám nepodvádí ani nemůže být nikým podveden. Vzhledem k tomu, že je ‚Bohem pravdy‘, můžeme zcela důvěřovat všemu, co říká, včetně jeho slibů ohledně budoucnosti. (Žalm 31:5)

Jehova si přeje, abychom o něm znali další překrásnou pravdu, a sice že promíjí „provinění a přestupek a hřích“. (verš 7) Těm, kdo svých hříchů litují, je „přichystaný odpouštět“. (Žalm 86:5) Zároveň ale nikdy nepřehlíží ničemnost. Ukazuje, že „rozhodně nezprostí trestu“. (verš 7) Bůh je svatý a spravedlivý, a proto se postará, aby byli svévolní hříšníci potrestáni. Dříve nebo později je následky jejich hříšného jednání dostihnou.

To, co o sobě Jehova řekl, nám jasně odhaluje, že si přeje, abychom jeho osobnost a způsob jednání poznali. Podněcuje vás to k tomu, abyste se o jeho nádherných vlastnostech dozvěděli více?

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Mojžíš neviděl přímo Jehovu, protože žádný člověk nemůže vidět Boha, a přesto žít. (2. Mojžíšova 33:20) Jehova mu svou slávu zřejmě ukázal ve vidění a mluvil s ním prostřednictvím anděla.