Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

 Co možná nevíte . . .

Byl někdy Jeruzalém obehnán opevněním ze špičatých kůlů, jak to předpověděl Ježíš?

V proroctví o zničení Jeruzaléma Ježíš o tomto městě řekl: „Přijdou [na tebe] dny, kdy tvoji nepřátelé kolem tebe vystaví opevnění ze špičatých kůlů a obklíčí tě a ze všech stran tě budou tísnit.“ (Lukáš 19:43) Ježíšova slova se splnila roku 70 n. l., kdy Římané pod vedením Tita vybudovali kolem města obléhací val neboli palisádu. Titus chtěl zabránit Židům v útěku a přimět je, aby se vzdali. Pokud by tato taktika nezabrala, měl v úmyslu je vyhladovět, aby přestali klást odpor.

Flavius Josephus, historik z prvního století, uvedl, že jakmile padlo rozhodnutí vystavět palisádu, různé legie i menší oddíly římského vojska mezi sebou soutěžily, kdo svůj úsek obléhacího valu dokončí jako první. V okruhu asi 16 kilometrů kolem města Římané pokáceli všechny stromy a dokázali palisádu dlouhou přibližně sedm kilometrů postavit za pouhé tři dny. Josephus napsal, že tím „byla [Židům] . . . odňata každá naděje na záchranu“. Obyvatele Jeruzaléma decimoval hlad a vražedné potyčky mezi židovskými ozbrojenými frakcemi. Obležené město padlo do rukou Římanů asi o pět měsíců později.

Skutečně král Ezekjáš vybudoval tunel do Jeruzaléma?

Ezekjáš byl judským králem v druhé polovině 8. století př. n. l. V té době Judu ohrožovala mocná Asýrie. Bible uvádí, že Ezekjáš udělal hodně pro to, aby zabezpečil Jeruzalém pro případ útoku a zajistil dodávku vody do města. Mimo jiné nechal vybudovat 533 metrů dlouhý tunel, kterým do Jeruzaléma přiváděl vodu z jednoho pramene. (2. Královská 20:20; 2. Paralipomenon 32:1–7, 30)

V 19. století byl právě takový tunel objeven. Začalo se mu říkat Ezekjášův nebo Šíloašský tunel. Uvnitř byl nalezen nápis, který popisoval závěrečnou fázi kopání tunelu. Tvar a podoba písmen vedly většinu vědců k závěru, že nápis pochází z doby Ezekjáše. Před deseti lety však někteří odborníci přišli s teorií, že tento tunel byl postaven asi o 500 let později. V roce 2003 tým izraelských vědců publikoval výsledky svého výzkumu, jehož cílem bylo přesně určit, kdy byl tunel vybudován. Co zjistili?

Profesor Amos Frumkin z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě říká: „Radiouhlíková analýza organického materiálu z omítky Šíloašského tunelu a datování stalaktitů z tunelu na základě měření rozpadu uranu a thoria vedly k jednoznačnému závěru, že tunel pochází z Ezekjášovy doby.“ V článku, který vyšel ve vědeckém časopise Nature, bylo uvedeno: „Tři nezávislé důkazové linie — radiometrické datování, paleografie a historické záznamy — poukazují na dobu kolem roku 700 př. n. l. Díky tomu je Šíloašský tunel nejspolehlivěji datovanou biblickou stavbou z doby železné.“