Přejít k článku

Přejít na obsah

Chraňte se před ničemnými duchy

Chraňte se před ničemnými duchy

 Chraňte se před ničemnými duchy

JAMES vyrůstal v odlehlé části ostrova Malaita, který je součástí Šalomounových ostrovů. Už od dětství ho učili, že má mít úctu k duchům. James říká: „Nikdy bych duchy nežádal, aby někomu ublížili. Ale byl jsem přesvědčený, že člověk nemůže vést šťastný život, aniž by na ochranu před zlem dodržoval rarafono“ neboli zvyky, které mají přivolat pomoc duchů.

Podobně jako lidé v jiných částech světa, i obyvatelé Šalomounových ostrovů věří tomu, že duchové mohou člověku pomoci nebo ublížit. Mnozí Melanésané se takzvaných dobrých duchů nebojí, a dokonce je mají rádi.

Víra v to, že duchové mohou ovlivňovat život lidí, se projevuje nejrůznějšími způsoby. Například když byl James malý, ženy v jeho vesnici zaháněly své děti domů, kdykoli uslyšely volání ptáka korokoro (kukačky koel). Proč to dělaly? Věřily, že volání tohoto ptáka je předzvěstí toho, že se někomu stane něco zlého.

Někteří vesničané umísťují nade dveře svého domu zvláštní bílý kámen. Dělal to i James, protože byl přesvědčený, že ho kámen ochrání před zlými duchy. A když byl v práci, schovával si zbytky od oběda do sáčku, aby je vyhodil později. Bál se totiž, že by je mohl najít kouzelník, který by je pak použil k tomu, aby Jamesovi pomocí zaříkávání přivodil nějakou nemoc.

I když tyto zvyky nejsou běžné ve vaší zemi, možná jste podobně jako James toho názoru, že pokud máte být v bezpečí před ničemnými duchy, musíte zkrátka dodržovat určité tradice. Snad jste přesvědčeni, že držet se takových zvyků je nezbytné pro to, aby se vám dobře dařilo.

Pokud si vážíte Bible, nepochybně byste rádi věděli, jak odpovídá na následující otázky: (1) Jak vám mohou ničemní duchové škodit? (2) Mohli byste se na základě dodržování některých zvyků dostat pod jejich vliv? (3) Co vás před zlými duchy skutečně ochrání a zajistí vám šťastný život?

Jakými způsoby ničemní duchové lidem škodí?

V Bibli je ukázáno, že ničemní duchové nemohou být duchové zemřelých lidí. Píše  se v ní: „Živí si . . . uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic.“ (Kazatel 9:5) Ničemní duchové jsou ve skutečnosti vzpurní andělé, kteří se připojili k Satanovi a snaží se lidi zavádět na scestí. (Zjevení 12:9)

Bible jasně ukazuje, že před ničemnými duchy potřebujeme ochranu. Apoštol Pavel křesťanům v Efezu napsal: „Nezápasíme proti krvi a tělu, ale proti . . . ničemným duchovním silám v nebeských místech.“ Apoštol Petr zase uvedl, že Satan Ďábel, panovník všech ničemných duchů, je jako „řvoucí lev a hledá, koho by pohltil“. (Efezanům 6:12; 1. Petra 5:8)

Satan lidem škodí především tak, že je zavádí na scestí — klame je nebo je láká, aby jednali způsobem, který uráží Boha. Bible říká, že „Satan se stále proměňuje v anděla světla“. (2. Korinťanům 11:14) Předstírá, že je dobrý duch, ale ve skutečnosti jsou jeho záměry ničemné. Zaslepuje mysl lidí, aby nerozpoznali pravdu o něm ani pravdu o Bohu. (2. Korinťanům 4:4) Čeho tím chce dosáhnout?

Satan dychtí po tom, aby ho lidé uctívali, ať už vědomě nebo nevědomky. Když byl Boží Syn Ježíš na zemi, Satan po něm chtěl, aby ‚padl a prokázal mu akt uctívání‘. Ježíš však řekl: „Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: ‚Jehovu, svého Boha, budeš uctívat.‘“ (Matouš 4:9, 10) Ježíš odmítl udělat cokoli, co by jen naznačovalo, že se Satanovi podřizuje a tím ho vlastně uctívá.

Jehova je mnohem mocnější než všichni ostatní duchové a nepřipustí, aby ti, kdo ho poslouchají, utrpěli trvalou škodu. (Žalm 83:18; Římanům 16:20) Pokud chceme Jehovovi Bohu dělat radost tak jako Ježíš, nesmíme udělat nic, z čeho by bylo patrné, že se podřizujeme Satanovi nebo jeho démonům. Musíme proto rozpoznat, ve kterých zvycích se zračí nábožná úcta k ničemným duchovním silám. Jak to můžete udělat?

Rozpoznejte zvyky, které Boha urážejí

Jehova Bůh přikázal svému starověkému izraelskému národu, aby nenapodobovali některé zvyky sousedních národů. Prohlásil: „Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo . . . používá věštění, kdo provozuje magii, ani nikdo, kdo hledá znamení, ani kouzelník, ani ten, kdo spoutává jiné zaklínáním.“ O těch, kdo takové zvyky dodržovali, Bible říká: „Každý, kdo tyto věci dělá, je . . . něčím odporným Jehovovi.“ (5. Mojžíšova 18:10–12)

Když tedy uvažujete o zvycích, které jsou rozšířeny ve vašem okolí, položte si následující otázky: Podporuje tato tradice víru ve znamení? Přisuzuje neživým předmětům magickou ochrannou moc? Má být na základě tohoto zvyku někdo očarován nebo má tento zvyk zajistit ochranu před kletbou? Patří k této tradici jednání, kterým člověk dává najevo, že se podřizuje jinému duchu, než je Jehova nebo jeho pomazaný představitel Ježíš? (Římanům 14:11; Filipanům 2:9, 10)

Je velmi důležité, abyste se vyvarovali jakýchkoli zvyků, které by s něčím takovým souvisely. Proč? Apoštol Pavel pod inspirací napsal: „Nemůžete se podílet na ‚Jehovově stole‘ a stole démonů.“ Varoval, že ti, kdo se snaží zalíbit jak Bohu, tak ničemným duchům, ‚podněcují Jehovu k žárlivosti‘. (1. Korinťanům 10:20–22) Jehova Bůh vyžaduje výlučnou oddanost a rovněž si ji zaslouží. (2. Mojžíšova 20:4, 5)

Zamyslete se také nad touto otázkou: Podporuje tento zvyk názor, že člověk není odpovědný za své skutky? Například cizoložství a sex před uzavřením manželství jsou  v mnoha kulturách odsuzovány a Bible je zakazuje. (1. Korinťanům 6:9, 10) Avšak v některých komunitách žijících v Tichomoří může být takové jednání přijatelné, pokud dívka prohlásí, že měla sex proto, že byla očarována „kouzlem zeleného listu“. *

Bible ale uvádí, že za své činy neseme odpovědnost. (Římanům 14:12; Galaťanům 6:7) Například první žena Eva tvrdila, že Boha neposlechla proto, že ji Satan oklamal. Řekla: „Had — on mě podvedl, a tak jsem jedla.“ Jehova přesto volal k odpovědnosti Evu. (1. Mojžíšova 3:13, 16, 19) Za své jednání jsme mu odpovědní i my. (Hebrejcům 4:13)

Co musíte udělat?

Pokud si přejete líbit se Bohu a žít podle biblických zásad, musíte udělat rozhodné kroky. V tomto ohledu vám mohou být vynikajícím příkladem upřímní lidé, kteří žili v prvním století v Efezu. Chtěli se vymanit z vlivu ničemných duchů, a proto snesli všechny své knihy, které pojednávaly o spiritismu, a ‚přede všemi je spálili‘. (Skutky 19:19)

Předtím, než tito lidé zničili své knihy, „přicházeli, vyznávali se a otevřeně podávali zprávu o svých zvyklostech“. (Skutky 19:18) Pavlovo učení o Kristu na ně hluboce zapůsobilo a podnítilo je, aby se nejenom zbavili svých spiritistických knih, ale také aby změnili postoj ke svým zvyklostem.

Je pravda, že opustit tradice nemusí být snadné. James, o němž byla zmínka v úvodu článku, to může potvrdit. Začal se svědky Jehovovými studovat Bibli a to, co se dozvídal, se mu líbilo. Avšak nadále dodržoval rarafono. Když o svém postoji k těmto zvykům vážně přemýšlel, zjistil, že sice věří v Jehovovy sliby ohledně budoucnosti, ale zároveň je stále přesvědčen, že se musí držet svých tradic, aby si zajistil ochranu před zlem.

Co Jamesovi nakonec pomohlo? Říká: „Prosil jsem Jehovu o ochranu a o to, aby mi pomohl důvěřovat mu. Současně jsem přestal dodržovat své tradice.“ Stalo se Jamesovi něco zlého? „Ne,“ říká. „Jediné, k čemu došlo, bylo to, že jsem se naučil důvěřovat Jehovovi. Poznal jsem, jak blízkým přítelem Jehova může být.“ Posledních sedm let James věnuje velkou část svého času tomu, aby druhým pomohl poznat Bibli.

Proč byste neudělali totéž co James? Zamyslete se nad zvyky, které se dodržují ve vaší kultuře, a použijte svou ‚sílu rozumu‘, abyste určili, zda jsou v souladu s ‚Boží vůlí‘. (Římanům 12:1, 2) Pak seberte odvahu a s pověrečnými zvyklostmi skoncujte. Pokud to uděláte, můžete si být jisti, že Jehova ‚vás přijme‘ a bude vás chránit. (2. Korinťanům 6:16–18) Stejně jako James se přesvědčíte o pravdivosti biblického slibu: „Jehovovo jméno je silná věž. Do ní utíká spravedlivý a je chráněn.“ (Přísloví 18:10)

[Poznámka pod čarou]

^ 18. odst. Toto kouzlo spočívá v tom, že se pronese zaklínání nad listem určitého druhu rostliny nebo nad nějakým jídlem. List nebo jídlo jsou pak dány dívce a údajně v ní vyvolají touhu po muži. Tento zvyk není totéž, jako když dá někdo dívce drogy a pak ji přinutí k sexu. V takovém případě je dívka nevinnou obětí.

[Obrázek na straně 19]

„Korokoro“

[Podpisek]

S laskavým svolením Dr. Bakshi Jehangir

[Obrázek na straně 19]

Dívka sbírá zbytky jídla, aby nad nimi nikdo nemohl pronést kletbu