Přejít k článku

Přejít na obsah

4 Vypořádejte se s pochybnostmi

4 Vypořádejte se s pochybnostmi

 4 Vypořádejte se s pochybnostmi

„Ty malověrný, proč jsi zapochyboval?“ (Matouš 14:31)

CO JE NUTNÉ PŘEKONAT? S pochybnostmi se někdy potýkali i Ježíšovi učedníci. (Matouš 14:30; Lukáš 24:36–39; Jan 20:24, 25) Nedostatek víry je v Bibli dokonce popsán jako „hřích, do něhož se snadno zaplétáme“. (Hebrejcům 12:1) Apoštol Pavel napsal: „Víra není vlastnictvím všech.“ (2. Tesaloničanům 3:2) To neznamená, že někteří lidé víru mít nemohou. Mnozí o ni spíše neusilují. Bůh ale žehná těm, kdo se ji snaží získat.

JAK NA TO? Zkuste zjistit, co konkrétně ve vás pochybnosti vyvolává. Například učedník Tomáš pochyboval o Ježíšově vzkříšení, i když ostatní apoštolové říkali, že Ježíše viděli. Tomáš chtěl důkaz. Jak to dopadlo? Ježíš mu  takový důkaz poskytl a pomohl mu získat pevnou víru. (Jan 20:24–29)

Prostřednictvím Bible nám Jehova Bůh dává odpovědi, které potřebujeme, abychom se mohli zbavit svých pochybností. Mnozí lidé například ztratí víru v Boha proto, že ho považují přímo nebo nepřímo odpovědného za války, násilí a těžkosti, které postihují lidstvo. Co k tomu říká Bible?

Bůh nepanuje prostřednictvím lidských vlád. Za ‚panovníka světa‘ Ježíš označil neviditelného duchovního tvora, který se jmenuje Satan. (Jan 14:30) Ten Ježíšovi za jediný akt uctívání nabídl autoritu nad všemi královstvími světa. Řekl mu: „Dám ti celou tuto autoritu a jejich slávu, protože byla předána mně a dávám ji, komukoli si přeji.“ Ježíš nepopřel, že Satan takovou autoritu má. Místo toho mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.‘“ (Lukáš 4:5–8) Za utrpení lidí jsou odpovědni Satan a lidské vlády, nikoli Bůh. (Zjevení 12:9, 12)

Jehova Bůh brzy odstraní všechny příčiny utrpení. Bůh již ustanovil Království, neboli vládu, která má v čele s jeho Synem, Kristem Ježíšem, panovat nad lidstvem. (Matouš 6:9, 10; 1. Korinťanům 15:20–28) V souladu s biblickým proroctvím se dobrá zpráva o Království dnes káže po celé zemi. (Matouš 24:14) Toto Království již brzy odstraní všechny, kdo se mu staví na odpor, a také každou příčinu lidského utrpení. (Daniel 2:44; Matouš 25:31–33, 46; Zjevení 21:3, 4)

JAKÝ UŽITEK ZÍSKÁTE? Lidé, kteří se poddávají pochybnostem, jsou jako vlny zmítané „každým větrem učení prostřednictvím lidské šalebnosti“. (Efezanům 4:14; 2. Petra 2:1) A naopak ti, kdo na své otázky nacházejí uspokojivé odpovědi, mohou ‚stát pevně ve víře‘. (1. Korinťanům 16:13)

Svědkové Jehovovi, vydavatelé tohoto časopisu, vám rádi pomohou zodpovědět otázky, které stojí v cestě vaší víře. Zveme vás, abyste se s nimi spojili a sami prozkoumali, co vyučují. Pokud to uděláte, svou víru v Boha tím velmi posílíte.

Více informací najdete v knize Co Bible doopravdy říká?, v osmé kapitole s názvem „Co je Boží Království?“ a v jedenácté kapitole, která má název „Proč Bůh připouští utrpení?“. *

[Poznámka pod čarou]

^ 10. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 9]

Pokud naleznete uspokojivé odpovědi na své otázky, získáte základ pro pevnou víru