Přejít k článku

Přejít na obsah

3 Poznejte pravdu o Ježíšovi

3 Poznejte pravdu o Ježíšovi

 3 Poznejte pravdu o Ježíšovi

„Bůh . . . tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16)

CO JE NUTNÉ PŘEKONAT? Někteří lidé tvrdí, že Ježíš vůbec neexistoval. Jiní uznávají, že kdysi dávno žil, ale považují ho za obyčejného člověka.

JAK NA TO? Můžete se poučit z přístupu učedníka Natanaela. * Jeho přítel Filip mu řekl, že našel Mesiáše — „Ježíše, syna Josefova, z Nazaretu“. Natanael tomu však jen tak neuvěřil. Dokonce odpověděl: „Může přijít něco dobrého z Nazaretu?“ Přesto přijal Filipovu vybídku: „Pojď a uvidíš.“ (Jan 1:43–51) I pro vás může být užitečné, když prozkoumáte, co o Ježíšovi říkají fakta. Jak to můžete udělat?

Seznamte se s doklady, že Ježíš skutečně žil. Josephus a Tacitus jsou dva uznávaní historikové z prvního století našeho letopočtu, kteří nebyli křesťany. O Ježíšovi se zmiňují jako o historické postavě. Když Tacitus líčil, jak římský císař Nero obvinil křesťany z požáru Říma v roce 64 n. l., napsal: „Nero [nastrčil] jako viníky a potrestal nejvybranějšími tresty ty, jež lid pro neřestný život nenáviděl a nazýval Chrestiani. Původce toho jména Kristus byl za vlády Tiberiovy prokurátorem Pontiem Pilatem popraven.“

O zmínkách historiků z prvního a druhého století, které se týkaly Ježíše a prvních křesťanů, Encyclopædia Britannica (vydání z roku 2002) říká: „Tyto na sobě nezávislé zprávy dokazují, že ve starověku ani odpůrci křesťanství nikdy nepochybovali, že Ježíš byl historickou osobou. Poprvé o tom vznikly spory koncem osmnáctého století, a to z nepřiměřených důvodů, a trvaly i v devatenáctém století a na začátku století dvacátého.“ Redakční článek v časopise The Wall Street Journal z roku 2002 uvedl: „Většina vědců, až na nějakého zbloudilého ateistu, již přijala Ježíše z Nazaretu jako historickou osobnost.“

Zamyslete se nad důkazy, že Ježíš byl vzkříšen. Jakmile byl Ježíš svými odpůrci zatčen, nejbližší druhové ho opustili a jeho přítel Petr ve strachu zapřel, že ho zná. (Matouš 26:55, 56, 69–75) Jeho následovníci  se rozutekli a stáhli se do ústraní. (Matouš 26:31) Pak se náhle s vervou pustili do práce. Petr a Jan se odvážně postavili právě těm mužům, kteří zosnovali Ježíšovu smrt. Ježíšovi následovníci měli takovou touhu šířit jeho učení, že o něm kázali po celé Římské říši a radši by zemřeli, než aby se zpronevěřili svému přesvědčení.

Co tuto naprostou změnu v jejich postoji způsobilo? Apoštol Pavel vysvětlil, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých a také se „objevil Kéfovi [Petrovi], potom dvanácti“. Dodal: „Pak se objevil více než pěti stům bratrů najednou.“ V době, kdy uvedená slova Pavel napsal, byla většina těchto očitých svědků stále ještě naživu. (1. Korinťanům 15:3–7) Výpověď jednoho nebo dvou svědků by skeptikové mohli lehce odmítnout. (Lukáš 24:1–11) Ale očité svědectví více než pěti set lidí poskytlo o Ježíšově vzkříšení opravdu přesvědčivý důkaz.

JAKÝ UŽITEK ZÍSKÁTE? Tomu, kdo má víru v Ježíše a poslouchá ho, mohou být odpuštěny jeho hříchy a může získat čisté svědomí. (Marek 2:5–12; 1. Timoteovi 1:19; 1. Petra 3:16–22) Pokud zemře, Ježíš ho podle svého slibu vzkřísí „v posledním dnu“. (Jan 6:40)

Více informací najdete v knize Co Bible doopravdy říká?, ve čtvrté kapitole s názvem „Kdo je Ježíš Kristus?“ a v páté kapitole, která má název „Výkupné — ten největší dar od Boha“. *

[Poznámky pod čarou]

^ 4. odst. Pisatelé evangelií Matouš, Marek a Lukáš zjevně Natanaela nazývají jménem Bartoloměj.

^ 10. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 7]

Prozkoumejte podobně jako Natanael, co o Ježíšovi říkají fakta